Bashkia Rrogozhine
Atmosfere festive ne Bashkine Rrogozhine
Bashkia Rrogozhine
images/headers/br-christmas.jpg

Taksat

Paketa Fiskale  2018 Bashkia Rrogozhine

 

Paketa Fiskale

Regjistri Kerkesave

Regjistri Kerkesave  2018

 

Regjistri 2018

Ankesa

Formular Ankese

 

FORMULARI

Kryetari Z. Haxhi Memolla

Njoftime / Shpallje

Dec 22, 2017 1424

BASHKIA RROGOZHINË SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË

R E P U B L I K A E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA RROGOZHINË Rrogozhine 22.11.2019 SHPALLJE…

Vendime të Këshillit Bashkiak

 Legjislacioni

 

 

 

 

  

 

R E P U B L I K A E SH Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA RROGOZHINË

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Për pranim në kategorinë e nivelit të lartë drejtues

 

 

 

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

 

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 118, datë 05.03.2014, “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nënpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”,

 

Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Rrogozhinë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

 

kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

  1. Z. Julian Manahasa

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 3.12.2019  ora 10.00, kandidati nëse ka grumbulluar  në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë, e cilat do të zhvillohet në datën 05.12.2019, ora 10.00, në ambientet e Bashkisë Rrogozhinë.

 

 

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR NGRITJE NË DETYRË

NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

Përgjegjës i Sektorit të Buqësisë

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Rrogozhinë , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

-           kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Buqësisë

 

është:

 

  1. Altin MEMA

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 3.12.2019  ora 10.00, kandidati nëse ka grumbulluar  në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë, e cilat do të zhvillohet në datën 05.12.2019, ora 10.00, në ambientet e Bashkisë Rrogozhinë.

 

 Dokumenti i firmosur nga Kryetari i Bashkise z.Haxhi MEMOLLA      

 

Z.Julian Manahasa

 

Z.Altin Mema

 

 

 

 

 

 

 

 

Rreth Rrogozhinës

Bashkia Rrogozhinë ka një sipërfaqe prej 223.69 km2 dhe ndodhet në pjesën e ulët perëndimore të Shqipërisë, e cila nga pikëpamja gjeomorfologjike quhet Ultësira PranAdriatike...

Buletini

Kontakt

Adresa : Bashkia Rrogozhinë , Lagjja. nr. 1,Rruga e . “ Kavajës”, Blloku “12 Shtatori” Tel/Fax 057722031

email: brrogozhine@gmail.com

 

Orari zyrtar për kontaktime me zyrat e bashkise eshte  nga ora 08:00 – 16:00