Bashkia Rrogozhine
Atmosfere festive ne Bashkine Rrogozhine
Bashkia Rrogozhine
images/headers/br-christmas.jpg

Përbërja e Këshillit Bashkiak Rrogozhinë

Këshilli Bashkiak Rrogozhinë përbëhet nga Kryetari i Këshillit, Sekretari i Këshillit dhe 19 anëtarë pëfaqësues të partive politike:          

             Detyrat dhe kompetetencat e Këshillit:

Sipas nenit 54 të Ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Këshilli ka këto detyra dhe kompetenca:

 1. zgjedh nga përbërja e vet komisionet e këshillit dhe miraton rregulloren e brendshme të funksionimit të vet;
 2. zgjedh, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, kryetarin dhe zëvendëskryetarët e këshillit dhe i shkarkon ata;
 3. emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit bashkiak;
 4. miraton nivelin e pagave e të shpërblimeve të punonjësve e të personave të tjerë, të zgjedhur ose të emëruar, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 5. miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, si dhe të personave të tjerë juridikë që krijon vetë ose me të cilët është bashkëthemelues;
 6. miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij. Në vendimin për miratimin e buxhetit miraton, gjithashtu, edhe numrin e maksimal të punonjësve të bashkisë, si dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë;
 7. miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave të tretëve;
 8. organizon dhe mbikëqyr kontrollin e brendshëm të bashkisë;
 9. vendos për taksat e tarifat vendore, sipas këtij ligji dhe legjislacionit tjetër në fuqi;
 10. vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve;
 11. vendos për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të vetëqeverisjes vendore, përfshirë subjektin e kompetencave të përbashkëta ose me persona të tretë;
 12. vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të kompetencës së vet;
 13. zgjedh përfaqësuesit e këshillit bashkiak në këshillin e qarkut, të cilët, në jo më pak se 50 për qind të tyre, duhet t’i përkasin gjinisë më pak të përfaqësuar;
 14. vendos për dhënien ose deklarimin e mbarimit të mandatit të këshilltarit, kur ekzistojnë kushtet e parashikuara në nenin 49 të këtij ligji;
 15. miraton norma, standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik;
 16. vendos për simbolet e bashkisë;
 17. vendos për emërtimin e rrugëve, shesheve, territoreve, institucioneve dhe objekteve në juridiksionin e bashkisë;
 18. jep tituj nderi dhe stimuj;
 19. vendos për rregullat, procedurat dhe mënyrat e realizimit të funksioneve të deleguara, në bazë dhe për zbatim të ligjit, me të cilin bëhet ky delegim te bashkia.

 

Anëtarët e Këshillit Bashkiak Rrogozhinë 2015-2019

 • Partia Lëvizja Socialiste për Integrim
 1. Flutura Bala
 2. Muhamet Koci
 3. Zija Mema
 4. Entela Balliu
 5. Alma Memolla
 6. Indrit Dedej
 • Partia Socialiste
 1. Margarita Dedej
 2. Rakip Skuqi
 3. Xhevahire Gjoni
 4. Lutfi Kashari
 5. Valentina Bakalli
 • Partia Demokratike
 1. Nazmi Totraku
 2. Vjollca Kaja
 3. Abedin Gjini
 4. Elida Saraci
 • Partia për Drejtësi Integrim Unitet
 1. Veli Shero
 2. Dajana Hazbiu
 • Partia Demokratike Sociale
 1. Nevruz Kullolli
 • Fryma e re Demokratike
 1. Zerina Kalo
 • Partia Republikane
 1. Halil Gjini
 • Lëvizja për Zhvillim Kombetar
 1. Erind Tosku

 

Komisionet e Këshillit Bashkiak Rrogozhinë

 1. Komisioni i Financës, Taksave dhe Revizionimit
 2. Komisioni i Shëndetësisë, Arsimit,Rinisë, Sportit, Kulturës,Turizmit, Shërbimeve Sociale dhe Barazisë Gjinore
 3. Komisioni i Shërbimeve Publike, Bujqësisë, Blegtorisë dhe Pronave
 4. Komisioni i Urbanistikës,Zhvillimit Ekonomik dhe Infrastrukturës
 5. Komisioni Juridik, Rend dhe Konflikte

Cdo Komision i Këshillit përbëhët nga Kryetari, N/Kryetari dhe 3 anëtarë.

Gjithsej 5 anëtarë.

--

 

 

 

Rreth Rrogozhinës

Bashkia Rrogozhinë ka një sipërfaqe prej 223.69 km2 dhe ndodhet në pjesën e ulët perëndimore të Shqipërisë, e cila nga pikëpamja gjeomorfologjike quhet Ultësira PranAdriatike...

Buletini

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.

Kontakt

Adresa : Bashkia Rrogozhinë , Lagjja. nr. 1,Rruga e . “ Kavajës”, Blloku “12 Shtatori” Tel/Fax 057722031

email: brrogozhine@gmail.com

 

Orari zyrtar për kontaktime me zyrat e bashkise eshte  nga ora 08:00 – 16:00