Bashkitë për në Europë!

Prej dhjetorit të vitit 2016, me nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmejt Ministrisë së Punëve të Shtetit për Çështjet Vendore, Ministrisë së Integrimit, Shoqatës për Autonomi Vendore, Shoqatës së Bashkive Shqiptare dhe Delegacionit Europian, Bashkia Rrogozhinë krahas bashkive të tjera në rang kombëtar, është bërë pjesë e projektit BASHKITË PËR NË EUROPË!

Me qëllim konsolidimin dhe fuqizimin e qeverisë vendore në Shqipëri, në kontekstin e zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale Kombëtare për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020, projekti synon konkretisht:

  • Krijimin e këndeve të BE-së në çdo Bashki dhe menaxhimin efikas të tyre
  • Rritjen e njohurive për Instrumentin e Asistencës së Para-aderimit “IPA” si dhe fondet e tjera kryesore të BE-së të disponueshme për bashkitë dhe qytetarët shqiptarë
  • Rritjen e kapaciteteve në nivel vendor për përfitimin nga fondet IPA dhe nga fondet e programet e tjera të BE-së të disponueshme për Bashkitë dhe qytetarët shqiptarë
  • Rritjen e njohurive mbi politikat, objektivat, prioritetet, institucionet, programet dhe perspektivën e Bashkimit Evropian
  • Rritjen e kapacitetve të pushtetit vendor për ta marrë, kuptuar dhe përhapur informacionin që ka të bëjë me BE-në
  • Rritjen e kapaciteteve bashkiake për të grumbulluar, si nga publiku ashtu edhe nga administrata, përpunuar dhe ofruar informacionin, i cili mund të japë njohuri mbi programet dhe ndërhyrjet e ardhshme të Qeverisë shqiptare, BE-së dhe partnerëve ndërkombëtarë
  • Rritjen e ndërveprimit dhe koordinimit me strukturat e ndryshme të informacionit dhe palët e tjera të interesuara, në veçanti me Rrjetin e Informimit të BE-së “Zyrat e Informimit të BE-së në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë”, Projektin TACSO dhe Vendet Anëtare të BE-së, në lidhje me ofrimin e informacionit rreth BE-së dhe proçesit të integrimit në BE

FOTO ZYRA VENDORE E BE-së në Bashkinë Rrogozhinë

 

 

 

Rreth Rrogozhinës

Bashkia Rrogozhinë ka një sipërfaqe prej 223.69 km2 dhe ndodhet në pjesën e ulët perëndimore të Shqipërisë, e cila nga pikëpamja gjeomorfologjike quhet Ultësira PranAdriatike...

Buletini

Kontakt

Adresa : Bashkia Rrogozhinë , Lagjja. nr. 1,Rruga e . “ Kavajës”, Blloku “12 Shtatori” Tel/Fax 057722031

email: brrogozhine@gmail.com

 

Orari zyrtar për kontaktime me zyrat e bashkise eshte  nga ora 08:00 – 16:00