Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sektori i Auditit

Sektori i Auditimit është përgjegjës për përgatitjen e planit vjetor të auditimit, vlerësimin e menaxhimit dhe kontrollit të burimeve dhe ofrimin e rekomandimeve për përmirësimin e efikasitetit dhe transparencës. Ajo gjithashtu monitoron zbatimin e rekomandimeve dhe dorëzon raporte vjetore tek Kryetari i Bashkisë për të ndihmuar në arritjen e objektivave të Bashkisë .

 


 

      1. Karta e Auditimit te Brendshëm

Karta E Audimit Të Brendshëm

 


 

      2.  Kodi i Etikes për Audituesit e Brëndshëm

KODI I ETIKES Se Audituesit Te Brendshem Ne Sektorin Publik