Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Koordinatori per te Drejten e Informimit

Sipas ligjit, 119/2015 “Për të Drejtën e Informimit”

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

  1. i mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij;krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;c. bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj;

   d. çregjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;

   e. dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar;

   f. verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 13, të këtij ligji;

   g. kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.

Koordinatore për të Drejtën e Informimit:

Besim Ballabani

besim.ballabani@bashkiarrogozhine.gov.al

Orari zyrtar për kontaktime në të dhënat e mësipërme nga ora 08:00 – 16:00.