Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rregullorja e brendshme e bashkise Rrogozhine

R E P U B L I K A E SH Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA RROGOZHINË

VENDIM

Nr.5311 datë 06.122019

     PËR MIRATIMIN E RREGULLORES

“ Për organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratës së

Bashkisë Rrogozhine ”

Në mbështetje të pikës 1 të nenit 3 të ligjit nr.44/2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën Shqipërisë”, të nenit 64 të iigjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,

Vendosa:

1.Miratimin e rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administrates të Bashkisë Rrogozhine, sipas tekstit bashkalidhur.

2.Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet administrata e Bashkisë Rrogozhine.

3.Ky vendim hyn fuqi menjehere .

KRYETARI

Haxhi MEMOLLA

RREGULLORE MBI ORGANIZIMIN

DHE

FUNKSIONIMIN E BASHKISE RROGOZHINE

PËRMBLEDHJA E TË DHËNAVE

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME ………………………………………………………………. 6

Qëllimi i rregullores…………………………………………………………………………………………. 6

Objektivat e rregullores…………………………………………………………………………………….. 6

Përshkrimi i termave……………………………………………………………………………………… 6-9

Bazueshmëria ligjore………………………………………………………………………………………… 9

Organet e bashkisë…………………………………………………………………………………………. 10

Vendosja e simboleve bashkiake……………………………………………………………………….. 10

KREU II

ORGANIZIMI I BRENDSHËM, FUNKSIONET POLITIKE DHE FUNKSIONET ADMINISTRATIVE  ……………………………………………………………………………… 11-13

Struktura organizative e bashkisë……………………………………………………………………… 11

Organizimi i administratës së bashkisë ……………………………………………………………… 12

Drejtor drejtorie…………………………………………………………………………………………….. 12

Përgjegjës sektori ………………………………………………………………………………………….. 13

Specialisti………………………………………………………………………………………………………. 13

KREU III

FUNKSIONIMI I ADMINISTRATËS SË BASHKISË …………………………… 14-17

Bashkëpunimi ndërmjet strukturave të administratës së bashkisë…………………………… 14

Marëdhëniet me Këshillin Bashkiak………………………………………………………………….. 14

Marëdhëniet me institucionet e tjera………………………………………………………………….. 15

Marëdhëniet dhe komunikimi me median ………………………………………………………….. 15

Marëdhëniet me publikun………………………………………………………………………………… 16

Hyrja, vizitorët dhe parkimi i automjeteve në bashki …………………………………………… 17

KREU IV

RREGULLAT E ETIKËS ……………………………………………………………………… 18-20

Disiplina formale dhe administrative……………………………………………………………. 18-19

Etika per punonjësit e bashkisë së Rrogozhines ………………………………………………….. 20

KREU V

AKTET ADMINISTRATIVE, HARTIMI, QARKULLIMI DHE KORRESPONDENCA ……………………………………………………………………………………………………………….. 21-23

Procedura për hartimin e akteve administrative në bashki …………………………….. …21-22

Procedura për administrimin e dokumentacionit që hyn apo prodhohet në bashki 22-23

KREU VI

PËRFAQËSIMI NË GJYKATË …………………………………………………………………. 23

Përfaqësimi në gjykatë i bashkisë …………………………………………………………………….. 23

KREU VII

DETYRAT SIPAS KLASIFIKIMIT TË POZICIONEVE …………………………..            24-29

Kryetari i bashkisë………………………………………………………………………………………….. 24

Kompetencat dhe detyrat e kryetarit të bashkisë………………………………………………. ….24

Delegimi i kompetencave ………………………………………………………………………………… 25

Zëvendësimi…………………………………………………………………………………………………… 25

Zëvendëskryetari…………………………………………………………………………………………….. 25

Detyrat e zëvendëskryetarit të bashkisë………. ………………………………………………….25-26

Sekretari i Përgjithshëm  ………………………………………………………………………………… 26

Keshilltari i Kryetarit…………………………………………………………………………………. 26-27

Sekretar Këshilli…………………………………………………………………………………………….. 27

Sekretar i Kryetarit…………………………………………………………………………………………. 28

KREU VIII

NJËSITË ORGANIZATIVE, MISIONI, DETYRAT ……………………………… 29-90

Auditimi i Brendshëm Financiar  ………………………………………………………………… 28-30

Drejtoria e Politikave Urbane……………………………………………………………………… 30-40

Drejtoria e Financës dhe Sherbimit Social…………………………………………………….. 40-52

Drejtoria e Bujqësisë dhe Veterinarise dhe Pyjeve …………………………………………. 42-59

Drejtoria e te Ardhurave dhe e Zhvillimit Ekonomik ………………………………………. 59-65

Drejtoria e Arsimit dhe Shëndetësise ,Kulturës, Rinisë dhe Sporteve  ……………….. 65-69

Drejtoria Juridike, Burmeve njerezore dhe Mardhenieve me Publikun……………… 69-76

Sektori i Policisë Bashkiake ………………………………………………………………………… 76-78

Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit …………………………………………………………….. 78-79

Sektori i Emergjencave Civile …………………………………………………………………….. 79-81

Drejtoria Shërbimeve Mbështetese……………………………………………………………….. 81-85

Zyra e Gjëndjes Civile  ………………………………………………………………………………. 85-86

Sektori i Mbrojtjes nga Zjarri dhe për Shpëtimin  ………………………………………….. 86-88

Njësitë Administrative……………………………………………………………………………………… 88

Komisioni Vendor i Emergjencave Civile  ……………………………………………………. 88-89

Ngritja dhe përbërja e Komisonit Vendor të Emergjencave Civile  ……………………….. 88

Detyrat e Kryetarit të Komisionit Vendor të Emergjencave Civile ………………………… 80

Komisioni i Strehimit, detyrat e komisionit ………………………………………………………… 90

KREU X

E DREJTA E INFORMIMIT, KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT   90-92

E drejta e informimit ………………………………………………………………………………………. 90

Njohja me informacionin publik, kërkesa për informim ………………………………………. 91

Afati për marrjen e informacionit……………………………………………………………………… 91

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve………………………………………………………………… 92

KREU XI

DISPOZITA KALIMTARE…………………………………………………………………….. 92-93

Strukturat për zbatimin dhe përditësimin e rregullores…………………………………………. 91

Dispozita kalimtare ………………………………………………………………………………………… 92

KREU  I

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Neni 1

Qëllimi i rregullores

Kjo rregullore hartohet bazuar në ligjin 139/2015 date 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore”dhe ka si qëllim disiplinimin e aktivitetit të bashkisë në kuadër të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve të saj për të cilat ajo është përgjegjëse.

Neni  2

Objektivat e rregullores

 1. Të krijojë një kuadër rregullator për të realizuar funsionimin me efikasitet të administratës së bashkisë për realizimin e funksioneve publike të bashkisë.
 2. Të përcaktojë rregulla për një funksionim sa më të kontrolluar dhe efektiv të administratës.
 3. Të përcaktojë rregulla të cilat e detyrojnë administratën e bashkisë të zbatojë parimet e llogaridhënies, hapjes dhe gjithëpërfshirjes.
 4. Të krijojë një kuadër të detyrave dhe ndarjeve të tyre ndërmjet strukturave të bashkisë në funksion të realizimit të funksioneve publike dhe zbatimit të kompetencave të bashkisë për cdo funksion, si dhe të përcaktojë rregullat e bashkëpunimit ndërmjet strukturave të ndryshme të bashkisë.
 5. Të krijojë kushtet për një veprimtari transparente të administratës së Bashkisë, ndaj publikut dhe organeve shtetërore.

Neni 3

Përshkrimi i termave

Për efekt të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë kuptimin e dhënë në këtë kapitull.

Administratë e Bashkisë – Kryetari i Bashkisë, nëpunësit politike, nepunësit civil dhe nëpunësit jo civil të bashkisë dhe të njësive që varen prej saj, me përjashtim të Sekretarit të Këshillit Bashkiak.

Akt – cdo vendim, urdhër, urdhërese, rezolutë, kontratë apo cdo rregullim apo veprim tjetër që shqyrtohet dhe miratohet nga Këshilli dhe Kryetari i Bashkisë sipas procedurave të caktuara ligjore.

Bashkia – Bashkia Rrogozhine

Burimet – burimet financiare, materiale dhe natyrore që përdoren kur ndërmerret një aktivitet, program, projekt, burime të cilat llogariten saktësisht.

Buxhet Vendor – programi kryesor financiar vjetor i bashkisë ku përfshihen të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e përcaktuara me ligj.

Deficit  – tejkalim i shpenzimeve ndaj të ardhurave.

Delegim – transferimi, me anë të një dokumenti te firmosur ku specifikohen kushtet,

i një kompetence nga deleguesi i një rangu më të lartë tek i deleguari i nje rangu

më të ulët për ta ekzekutuar dhe ku përgjegjesia e ekzekutimit ngelet tek deleguesi.

Dëgjim publik – është një mbledhje publike, qëllimi kryesor i të cilës është marrja

nga publiku dëshmi apo komente.

Dëshmitar – një person që del përpara një komisioni hetimor të ngritur nga bashkia

për të prezantuar dëshmi dhe për t’ ju përgjigjur pyetjeve.

Dokument zyrtar–  dokument i cdo lloji, i prodhuar apo i mbajtur nga administrata

e bashkisë në përputhje me ligjin, statutin e bashkisë dhe rregullat në fuqi që kanë

lidhje me ushtrimin e një funksioni publik.

Funksion – është fusha e veprimtarisë për të cilën është përgjegjës një organ i caktuar.

Kodi i sjelljes – ky kod përcakton standartet e pritshme të sjelljes për anëtaret eKëshillit

të Bashkisë, Kyetarin dhe stafin administrativ, për një gamë cështjesh.

Kompetence – autoritet i dhënë me ligj nje organi për kryerjen e një funksioni.

Kompetence administrative – është kompetenca për menaxhimin e strukturave dhe

personelit në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Kompetence rregullatore– eshtë kompetenca për krijimin dhe vendosjen e rregullave

duke respektuar standartet dhe legjislacionin në fuqi.

Kompetence investimi – është kompetence për planifikimin, shpërndarjen dhe

realizimin e investimeve.

Kompetence shërbimi– është kompetenca për planifikimin, shpërndarjen dhe

realizimin e mirëmbajtjes së objekteve dhe shërbimeve ndihmëse.

Kontratë – një marreveshje e lidhur ndërmjet bashkisë dhe personave të tjerë fizik a

juridik, ku shprehet angazhimi për mallra, shërbime dhe/apo ndërtime, në këmbim të

një përfitimi me vlerë.

Licensë – përfshin një pjesë apo të gjithë lejen e cfarëdo agjensie, certifikatë, miratim

regjistrim apo cdo lloj leje të kërkuar me ligj për tu përfshirë në cfarëdo lloj aktiviteti.

Mision – një deklaratë e shkurtër dhe e qartë e qellimeve dhe objektivave e cila

Adreson arsyet e ekzistencës të agjensisë/institucionit dhe specifikon rolin kryesor

që do të luajë në fushën e saj të veprimit.

Njësi organizative –  për bashkinë Rrogozhine, drejtor, sektor, zyre.

Objektivi – përfaqëson një rezultat të matshëm,të dëshiruar, që një aktivitet, program 

apo projekt tenton të arrijë.

Performancë –  masa në të cilën një aktivitet, program, apo projekt është zbatuar

efektivisht, në mënyrë eficente dhe në respektim të kohës së planifikuar.

Person i interesuar – cdo individ, partneritet, koorporatë, shoqatë apo cdo lloj

Organizate publike ose private e cdo lloj karakteri që është prekur apo e interesuar në

procedimet/veprimet e një sektori të bashkisë.

Person – kuptohet cdo person fizik ose juridik , vendas ose i huaj.

Politike – parim drejtues, plan apo një veprim i cili mishëron peshimin dhe balancimin

e vlerave  dhe të interesave.

Politike financiare  –  parimet dhe qëllimet që udhëheqin menaxhimin financiar të

bashkisë dhe që influencojnë vendimarrjen financiare të bashkisë, duke mundësuar

formulimin e strategjive  dhe duke siguruar standarte për vlerësimin dhe monitorimine

performancës së sistemit financiar të bashkisë.

Program – një nderhyrje e bërë brenda një kohe të caktuar që ndryshon nga projekti

për faktin se zakonisht përfshin disa sektorë, tema apo zona gjeografike, përfshin me

shumë institucione së sa një projekt dhe mund të mbështetetet nga burime të ndryshme

financimi. Një sërë projektesh me një objektiv madhor të përbashkët.

Projekt – një ndërhyrje e bëre brënda një kohe të caktuar që përbëhet nga një seri

aktivitetesh të planifikuara dhe të ndërlidhura të cilët synojnë arritjen e objektivave të

përcaktuara brenda një kohe të papërcaktuar.

Prokurim – blerja, marrja me pagesë ose sigurimi me cdo lloj kontrate i materialeve,

ndërtimeve dhe shërbimeve nga ana e njësive të prokurimit.

Qëllimi – një deklarate e gjëre që merr parasysh një cështje specifike dhe që orienton

fokusimin e veprimeve drejt një synimi të mirë përcaktuar.

Qëndrueshmëria – jetëgjatësia e rezultateve të aktiviteteve, programeve dhe

projekteve ( nëlidhje me efektin e synuar dhe ndikimin ) mbas përfundimit të

aktiviteteve të planifikuara dhe që varet nga pësë faktorë; përkushtimi i qeverisë,

mjedisi social ekonomik, efektiviteti dhe efektshmeria e menaxhimit, përdorimi i

teknologjisë së përshtatshme dhe kapaciteti për vete, financimi i projektit nga

përfituesit.

Rregullore –   model rregullorja e administratës së bashkisë.

Rekord publik – Letra, foto, regjistrime audio dhe video, harta, filmime, që përmbajnë

informacion që lidhet me, funksionet, detyrat, përgjegjësitë apo performancën Bashkisë.

Rezultat – i referohet efekteve të një aktiviteti apo projekti. Termi produkt, efekti i 

synuar dhe ndikim shprehin me specifikisht llojet e rezultateve.

Riorganizim – është ndryshimi në ndarjen  administrative – territoriale të  bashkisë.  

Shërbimet administrative – përfshijnë të gjithë ato funksione që sigurojnë, produkte,shërbime dhe që mbështesin administratën e bashkisë dhe programet, që në shkëmbim sigurojnë shërbime direkte për publikun, përfshijnë, por nuk janë vetëm të limituara në funksionet e mëposhtme: financën, borxhet,  thesarin, komunikimin e jashtëm dhe të brendshëm, trajnimin, administrimin e granteve, mbledhjen e taksave, dhënien e licensave, menaxhimin e burimeve njerëzore, teknologjinë e informacionit, printimin dhe shpërndarjen, informacionin publik dhe blerjet.

Skema e delegimit  –  përcakton kompetencat, që Kryetari  i bashkisë ka rënë dakort të delegojë tek njësitë organizative duke përfshirë dhe shpenzimet financiare.

Subjekt i kompetencave të përbashkëta  – është një komitet, institucion , ndërmarrje ose bord, i krijuar  nga dy ose më shumë  njësi të qeverisjes vendore dhe institucioneve qendrore, me qëllim kryerjen e një shërbimi, ose përmbushjen e një kompetence të përbashkët.

Subsidiaritet – parimi i kryerjes së funksioneve dhe ushtrimit të kompetencave në një nivel  qeverisjeje sa më pranë shtetasve.

Vlerësim – një aktivitet me kohë të përcaktuar i cili synon të vlerësojë sistematikisht dhe objektivisht performancën dhe suksesin e një aktiviteti, projekti apo programi të

përfunduar apo në zbatim e sipër dhe të dokumentojë, në një format të përcaktuar , gjetjet.  Një vlerësim periodik i eficensës, efektivitetit, impaktit, qëndrueshmërisë së një projekti  në kontekstin e objektivave të vëna.

Neni 4

Bazueshmëria ligjore

Përpilimi dhe hartimi i rregullores së organizimit dhe funksionimit të administratës së bashkisë Rrogozhine, bazohet në ligjin nr.139/2015, neni 64, gërma j, ligjin nr.44/2015 datë , datë 30.04.2015 ”Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”; ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë (i ndryshuar);

ligjin nr.152/2013 “Per nëpunësin civil”; ligjin nr.9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”; ligjin nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar; ligjin nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” I ndryshuar; ligjin nr. 107/2016 date 27.10.2016 “Per prefektin e qarkut”; ligjin nr.119/2014, datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”; vendimin e Këshillit të Ministrave nr.511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore” (i ndryshuar);; vendimin e Këshillit të Ministrave nr.390, datë 06.08.1993 “Për rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit dhe ruajtjen e vulave zyrtare”. Statutit të Bashkisë  dhe në aktet ligjore e nënligjore  në fuqi, të cilat rregullojnë fusha të ndryshme të veprimtarisë së bashkisë.

Neni 5

Organet e bashkisë

 Organet e bashkisë janë:

 • Këshilli i Bashkisë, i cili është organ vendimmarrës dhe politike -bërës 
 • Kryetari i Bashkisë, organ këshillues politikash, ekzekutiv dhe administrativ.

Neni 6

Vendosja e simboleve bashkiake

Elementet përbërës të Emblemës dhe Flamurit të Bashkisë janë të sanksionuara në Statutin e Bashkisë.

Emblema e Bashkisë vendoset në sallën e Këshillit Bashkiak, në zyren e Kryetarit të Bashkisë, në faqen ballore të godinës së bashkisë dhe në të gjitha godinat administrative të bashkisë.

Emblema e Bashkisë vendoset në të gjitha dokumentet identifikues të administratës së bashkisë dhe në të gjitha botimet që prodhon bashkia apo ku bashkia është bashkëautore apo bashkë prodhuese.

Emblema vendoset në të gjitha godinat administrative pronë dhe në administrim të bashkisë si dhe në institucionet dhe ndermarrjet në varësi të bashkisë.

Flamuri i Bashkisë do të vendoset në të gjitha mjediset ku zhvillohet një ceremoni apo aktivitet i organizuar nga bashkia apo ku bashkia është bashkë organizatore

KREU II

ORGANIZIMI I BRENDSHËM, FUNKSIONET POLITIKE DHE FUNKSIONET ADMINISTRATIVE

Neni 7

Struktura organizative e bashkisë

Administrata e Bashkisë përbëhet nga

 1. funksionarët politikë  (jo nëpunës civil),
 2. nëpunësit civilë dhe
 3. punonjësit, marrëdhëniet e të cilëve rregullohen nga Kodi i Punës.

Struktura është e ndërtuar sipas detyrave funksionale dhe përbëhet nga:

 1. Funksionet politike:
 1. Kryetari
 2. Zëvendëskryetarët
 3. Administratoret
 4. Kabineti

Emërimi dhe lirimi  i funksionarëve politikë dhe funksionarëve të kabinetit të bashkisë bëhet me Urdhër të Kryetarit.

 1. Nëpunësit civilë:

Shërbimi Civil në bashki organizohet dhe funksionon sipas ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, duke përcaktuar skemën e administrimit të këtij shërbimi.

Pozicionet e shërbimit civil klasifikohen sipas kategorive, klasave dhe natyrës së  pozicionit.

Pozicionet e shërbimit civil ndahen në këto kategori:

 1. Nepunes të nivelit te lartë drejtues:      –  Sekretari i Përgjithshëm.
 2. Nepunes të nivelit te mesëm drejtues:  –  Drejtorë  Drejtorie
 3. Nepunes të nivelit të ulët drejtues:       –  Përgjegjës Sektori
 4. Nepunes të nivelit ekzekutiv:                –  specialistët.
 1. Punonjësit, marrëdhëniet e të cilëve rregullohen nga Kodi i Punës. Përfshihen të gjithë punonjësit e tjerë.

Neni  8

Organizimi i Administratës së Bashkisë

 1. Administrata e Bashkisë së Rrogozhine është e organizuar në drejtori dhe sektorë.
 2. Struktura organizative e bashkisë miratohet me urdhër të Kryetarit të  Bashkisë.
 3. Struktura e bashkisë përbëhet nga struktura e bashkisë qendër dhe struktura e njësive administrative të bashkisë.
 4. Numri i punjonësve të bashkisë miratohet me vendim të Këshillit të Bashkisë.

Neni 9

Drejtor Drejtorie

 1. Drejtori është përgjegjës për përcaktimin e objektivave dhe planifikimin e veprimtarisë së drejtorisë.
 2. Udhëzon stafin në përmbushjen e aktiviteteve të përditshme dhe koordinon drejtpërdrejt veprimtarinë e tyre.
 3. Siguron që veprimtaria të jetë në përputhje me legjislacionin.
 4. Në zbatim të detyrave që rrjedhin nga programet vjetore dhe periodike te miratuara në shkallë aparati, parashikon në planet mujore të punës të gjitha detyrat që i dalin drejtorise  sipas fushave përkatëse, ndjek sistematikisht plotësimin e tyre dhe çdo muaj bën analizën në nivel drejtorie.
 5. Mbështetur në këtë rregullore, harton përshkrimin e punës për drejtorine, zyrën dhe vendin e punes.
 6. Në zbatim të detyrave që rrjedhin nga programet vjetore dhe periodike te miratuara në shkallë aparati, parashikon në planet mujore të punës të gjitha detyrat që i dalin drejtorisë sipas fushave përkatëse, ndjek sistematikisht plotësimin e tyre dhe çdo muaj bën analizën në nivel drejtorie.
 7. Bën shpërndarjen e korrespondencës që i adresohet drejtorisë dhe ndjek e kontrollon punën që bëhet nga specialistët e drejtorisë, zyrave e punonjësit e vecantë, për përcaktimin e dhënien e zgjidhjeve ligjore, në afatet e caktuara.
 8. Kontrollon dhe firmos gjithë korrespondencën që përgatisin punonjësit e drejtorise.
 9. Kryen analiza periodike për veprimtarinë si drejtor i drejtorisë dhe mbi këtë bazë, informon periodikisht, kryetarin e bashkisë për ecurinë e detyrave të ngarkuara në drejtori, si dhe bën vlerësime pune për punonjësit.
 10. Përgjigjet para kryetarit te bashkise për shkallën e plotësimit te detyrave të ngarkuara nga ana e tij punonjësve që punojnë në drejtori.
 11. Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo punonjës në vecanti dhe si drejtori brenda planifikimit të detyrave të bashkise.
 12. Evidenton probleme që dalin nga veprimtaria e përditëshme si dhe shqetësime te ndryshme që ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon eprorit, rrugëzgjidhjet përkatëse.
 13. Kontrollon punën e përditshme të punonjësve në vartësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar.

                                             Neni 10

 • Pergjegjesi i Sektorit
 1. Mbështetur në këtë rregullore, harton përshkrimin e punës për sektorin.
 2. Në zbatim të detyrave që rrjedhin nga programet vjetore dhe periodike të miratuara në shkallë aparati, parashikon në planet mujore të punës të gjitha detyrat që i dalin sektorit sipas fushave përkatëse, ndjek sistematikisht plotësimin e tyre dhe çdo muaj bën analizën në nivel sektori.
 3. Bën shpërndarjen e korrespondencës që i adresohet sektorit dhe ndjek e kontrollon punën që bëhet nga specialistet e sektorit dhe punonjësit e vecantë, për përcaktimin e dhënien e zgjidhjeve ligjore, në afatet e caktuara.
 4. Kontrollon dhe firmos gjithë korrespondencën që përgatisin punonjësit e sektorit.
 5. Kryen analiza periodike për veprimtarinë si pergjegjes i sektorit dhe mbi këtë bazë, informon periodikisht,eprorin direkt, për ecurinë e detyrave të ngarkuara në sektor, si dhe bën vlerësime pune për punonjësit.
 6. Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo punonjës në vecanti dhe si sektor brenda planifikimit të detyrave të bashkise.
 7. Evidenton probleme që dalin nga veprimtaria e përditëshme si dhe shqetësime te ndryshme që ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon eprorit, rrugëzgjidhjet përkatëse.
 8. Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në vartësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar.
 9. Kryen studime për fusha të ndryshme dhe organizon sistemin e informacionit për sektorin që mbulon.
 10. Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit.

Neni 11

Specialisti

 1. Zbaton me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuaranga eprorët e tij.
 2. Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit.
 3. Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, maksimumi brenda 10 ditëve, kur nga eprori nuk është caktuar një afat tjetër. Përgatit materialin dhe pasi e siglon ia paraqet përgjegjësit të sektorit, i cili e miraton ate ose ne te kundert jep verejtjet per permiresimin, korigjimin, ndryshimin e tij.
 4. Specialisti mban përgjegjësi për cilësinë profesionale të materialeve të përgatitura
 5. Të punojë në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetjake tekniko-profesionale, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar por edhe të karrierës në shërbimin civil

K R E U     III

FUNKSIONIMI I ADMINISTRATËS SË BASHKISË

Neni 12

      Bashkëpunimi ndërmjet strukturave të administratës së bashkisë

 1. Për realizimin e shpejtë, të saktë dhe me kompetencë të funksioneve të bashkisë, të gjitha strukturat e administratës së bashkisë bashkëveprojnë dhe bashkëpunojnë me njëra tjetrën.
 2. Për probleme të ndryshme që kërkojnë pjesëmarrjen e disa drejtorive/sektorëve sipas fushave perkatëse, në varësi të specifikave të tyre, cdo drejtor /përgjegjës sektori apo nëpunës i bashkisë është i detyruar të bashkëpunojë për zgjidhjen e tyre.
 3. Konfliktet e krijuara në lidhje me kompetencat dhe detyrat e cdo drejtorie/ sektori , zyre apo nëpunësi i relatohen Kryetarit të Bashkisë, i cili vendos në lidhje me to.
 4. Të gjitha aktet, si vendime apo urdhëra, para se të firmosen nga Kryetari i Bashkisë, duhet të firmosen nga hartuesi i tyre dhe të kontrollohen e siglohen nga drejtoria juridike , për të garantuar mbështetjen ligjore të tyre.
 5. Për korrespondencën e cdo drejtorie/sektori me institucionet e tjera si dhe cdo praktike tjeter, para se t’i paraqitet për firmë titullarit, firmosen nga hartuesi i tyre dhe pergjegjesi i sektorit / drejtori i drejtorise perkates.

Neni 13

Marrëdhëniet me Këshillin Bashkiak

 1. Të gjithë nëpunësit janë të detyruar të informojnë këshilltarët, nëse u kërkohet, për të gjitha problemet e juridiksionit të bashkisë, dhe u vihen në dispozicion cdo lloj dokumenti për njohjen e këtyre problemeve.
 2. Për realizimin e funksioneve të bashkise që janë kompetencat e Këshillit, çdo drejtori, sektor, sipas fushave përkatëse, pergatit materialin përkatës të miratuar dhe nga Kryetari i Bashkisë, dhe e paraqet për miratim në Këshill.
 3. Materiali shoqerohet me relacion shpjegues dhe praktiken përkatëse. Para paraqitjes në Këshill, relacioni firmoset nga nëpunësi që e ka përgatitur dhe drejtori i drejtorisë/përgjegjësi i sektoreve, sipas radhës hierarkike, si dhe nga juristi.
 4. Të njëjtët persona janë të detyruar të marrin pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, kur diskutohen dhe shqyrtohen materiale dhe cështje të drejtorisë/sektorit përkatës.
 5. Materiali relatohet nga drejtori i drejtorisë/përgjegjësi i sektorit përkatës që e ka paraqitur, dhe cdo drejtues a nëpunës tjeter që ka firmosur është i detyruar të japë shpjegime rreth tij, nëse i kërkohet nga këshilltarët.
 6. Sekretari i Keshillit Bashkiak, duhet të dërgojë për konfirmim tek Prefekti i Qarkut, aktet e Këshillit Bashkiak, brenda 7 ditëve nga data e shpalljes së tyre.

Neni 14

Marredhëniet me institucionet e tjera

 1. Marrëdhëniet me institucionet e tjera mbahen nëpërmjet Kryetarit të Bashkisë dhe titullarëve të tjerë të autorizuar prej tij.
 2. Korrespondenca me institucionet e tjera të qeverisë qëndrore apo vendore realizohet si nga Kryetari ashtu dhe nga persona te tjerë të autorizuar prej tij.
 3. Marredhëniet me mediat e ndryshme do të mbahen nga Sektori i Informimit dhe Mardhenien me Publikun.
 4. Të gjithë nëpunësit bashkëpunojnë me këtë njësi dhe i japin asaj informacione që janë të nevojshme për t’u publikuar.
 5. Për cdo korrespondencë me institucionet e tjera për probleme të caktuara, cdo drejtori/sektor përgatit praktikën përkatëse te sistemuar në skedar të vecantë, e cila në përfundim arkivohet në arkivë sipas rregullave të saj.

Neni 15

Marredhëniet dhe komunikimi me median

 1. Të drejtën e komunikimit me median e ka vetëm Kryetari i Bashkisë.
 2. Me porosi apo me autorizim të Kryetarit komunikimi me median mund të bëhet edhe nga Zv/Kryetarët, Sekretari i Pergjithshem.
 3. Kryerja e filmimeve, marrja  e informacioneve, dhënia e  intervistave bëhet pas marrjes së konfirmimit nga  Kryetari i Bashkisë, konform rregullave të përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore.

Neni 16

Marëdhëniet me publikun

 1. Maredhëniet me publikun realizohen nëpërmjet sektorit të Informimit dhe Marëdhënieve me Publikun, sipas udhëzimeve dhe detyrave të vëna nga Zv/Kryetari i Bashkisë.
 2. Pritja dhe mikpritja e qytetarëve të jetë parësore për cdo drejtor drejtorie, përgjegjës sektori dhe specialist. Realizimi i një komunikimi të hapur dhe transparent me qytetaret i jep institucionit të bashkisë, dimensionin real, për zhvillimin e hapësirës së bashkisë për të jetuar dhe punuar gjithnjë në progres.
 3. Kërkesat dhe ankesat paraqiten tek Sektori i Informimit dhe Marëdhenieve me Publikun.
 4. Afati për dhënien e përgjigjes kërkesave apo ankësave të qytetarëvë është deri në 10 ditë nga dita e paraqitjes së saj sipas ligjit.
 5. Afati i parashikuar në ligj, mund të zgjatet me jo më shumë se 5 ditë pune për një nga shkaqet e mëposhtme:
 6. nevoja për të kërkuar dhe shqyrtuar dokumente të shumta e voluminoze;
 7. nevoja për t’i shtrirë kërkimet në zyra dhe mjedise që janë fizikisht të

       ndara nga zyrat e bashkise;

 1. nevoja për t’u konsultuar me autoritete të tjera publike përpara marrjes një

       vendimi për plotësimin ose jo të kërkesës.

 1. Pritja e ankesave dhe kërkesave të qytetarëve bëhet dhe nga nëpunësit e Sektorit të Informimit dhe Marëdhënieve me Publikun, të cilët pasi dëgjojnë qytetarët, plotësojnë bashkërisht formularin përkatës dhe e përcjellin këtë kërkesë/ankësë në drejtorinë/sektorin përkatës, në varësi të specifikave të kërkesës apo ankësës.
 2. Nëse një person bën ankësë/kërkesë, e cila nuk është në juridiksionin e bashkisë Rrogozhine, kërkesa apo ankesa i kthehet mbrapsht kërkuesit, brenda 48 orëve të shoqëruara me informacionin se kujt organi specifik ky  person duhet t’i drejtohet.
 3. Kërkesa anonime dhe ato me pretendime të pakuptueshme nuk pranohen nga
 4. Dorëzimi i dokumenteve të ndryshme në Sekretari, të ardhura në adresë të bashkisë, bëhet  pas  identifikimit të personave që janë të autorizuar  për dorëzimin e tyre, nga Sektori i Informimit dhe Marëdhënieve  me  Nuk pranohen dokumente nga persona të paidentifikuar.
 5. Kryetari i bashkisë organizon pritjen e popullit cdo të Hënë nga ora 12 : 00 – 14:00.
 6. Zv/Kryetari ben pritjen e qytetarëve cdo të Mërkurë nga ora   12:00 – 14:00.

Pritja e qytetarëve nga drejtoritë/sektoret bëhet cdo ditë nga ora 9:00 – 11:00 

 1. Të gjithë nëpunësit bashkëpunojnë me Sektorin e Informimit dhe Marëdhënieve me Publikun, dhe i japin atij informacionin që është i nevojshëm për tu 

Neni 17

Hyrja, vizitorët dhe parkimi i automjeteve në bashki

 1. Hyrja dhe dalja në bashki bëhet duke zbatuar kërkesat që parashikohen në këtë rregullore, si dhe në udhëzimet përkatëse;
 2. Hyrjet në bashki duhet të jenë nën vëzhgimin e kamerave dhe të rojeve të sigurisë së institucionit;
 3. Vizitoret do te lejohen te hyjne neper zyra, vetem pas identifikimit te tyre dhe pasi nepunesi i zyres se pritjes te kete komunikuar dhe te kete marre miratim nga

nepunesi qe pret viziten.

 1. Hyrjet në bashki duhet të jenë me fletë-hyrje te perhershme dhe me fletehyrje te përkohshme;
 2. me fletë hyrje të përhershme pajiset i gjithë personeli i bashkisë;
 3. me fletë-hyrje të përkohshme pajisen persona të tjerë për një periudhë të

 përkohshme në varësi të arsyes së hyrjes  në bashki, dhe ajo mban shënimin ”Vizitor”.

 1. Këto flëtë hyrje jepen nga struktura e informacionit dhe pritjes, ku shenohet zyra qe e pret.Kjo leje – hyrje jepet kundrejt një dokumenti identifikimi i cili rikthehet kur dorëzohet leje – hyrja. Personat që hyjnë në bashki me leje të përkohshme, shoqërohen si në hyrje dhe në dalje nga një person i hallkës pritëse ose punonjësi i shërbimit. Me përfundimin e pritjes, kjo flete-hyrje i dorëzohet nëpunësit  të  zyrës së 
 2. Leje – hyrja e përhershme me të cilën pajisen nëpunësit dhe punonjësit e bashkisë, mbahet në vend të dukshëm gjatë kohës së punës.
 3. Rregulla për parkimin e automjeteve janë si më poshtë:
 4. parkimi i automjeteve para godines së bashkisë është i lejuar për automjetet e administratës së bashkisë.
 5. parkimi i të gjithë automjeteve të tjera disiplinohet nga titullari ose personi i autorizuar prej tij, rast pas rasti, nëpërmjet miratimit te autorizimeve   
 6. vendparkimet, duhet të rregullohen me shenjat përkatëse të qarkullimit rrugor.

KREU   IV

RREGULLAT E ETIKES

Neni 18

Disiplina formale dhe administrative

 1. Orari i punës është 8.00 – 16.00, çdo ditë, nga e hëna deri të premten.
 2. Nëpunësit mund të thirren në punë nga eprorët e tyre dhe jashtë kohës normale të punës apo dhe në ditët e pushimit në fundjavë, sipas rregullave dhe procedurave të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.
 3. Cdo punonjës është i detyruar të shfrytëzojë me intensitet kohën e punës, të krijojë marrëdhënie të rregullta me eprorët, vartësit dhe kolegët.
 4. Kur punonjësi del jashtë godinës së bashkisë duhet të marrë lejen e eprorit direkt, duke lënë njëkohësisht shënimin përkatës në librin e vendosur tek sektori i informimit, për kohën e daljes dhe të kthimit.
 5. Në rast mungese të eprorit të drejtpërdrejtë, detyrimi për njoftim dhe aprovim i kalon eprorit të një hierarkie më të lartë.
 6. Daljet reflektohen në regjistrin e lëvizjeve që ndodhet tek sektori i informimit dhe marëdhënieve me publikun. Regjistri duhet të përmbajë këto rubrika:
 1. Emri i punonjësit/nëpunësit civil;
 2. Kohëzgjatja, destinacioni dhe arsyeja e daljes;
 3. Firma e punonjësit/nëpunësit civil;
 1. Çdo mungesë në detyrë bëhet me leje, vec rasteve shëndetësore për të cilat duhet të bëhet njoftimi telefonik në sektorin përkatës, i cili njofton Zyrën e Burimeve Njerezore, shoqëruar me raport mjekësor.
 2. Në rastet kur nëpunësi mungon për arsye shëndetësore duhet të njoftojë me mesazh detyrimisht eprorin e drejtpërdrejtë dhe Zyrën e Burimeve Njerezore brënda orës 9:00 të ditës që mungon. Për çdo rast raporti shëndetësor duhet të dorëzohet në institucion, brenda tre ditëve nga mungesa e nëpunësit.
 3. Në rastet kur nëpunësi mungon për arsye të tjera personale apo familjare, nëpunësi duhet të marre leje/njoftojë brenda orës 9:00, Titullarin ose Zëvendës titullarin, eprorin e drejtpërdrejtë dhe Zyrën e  Burimeve Njerezore.
 4. Ditët e munguara do të mbahen nga ditët e pushimit vjetor të paguar.
 5. Zyra e Burimeve Njerezore kryen verifikimin e realizimit të procedurës së sipërcituar, si dhe bën verifikimin e përditshëm të hyrjes së punonjësve/nëpunësve civilë në orarin zyrtar të punës.
 6. Për të gjithë këtë proces Zyra e Burimeve Njerezore raporton tek  Zevendëskryetari /Sekretari i Përgjithshëm çdo ditë, deri në orën 16:00, nga dita e hënë deri të premten,  i cili më pas raporton cdo jave pranë Kryetarit.
 7. Raportimi duhet të përmbajë emrat e nëpunësve civil të cilët:
 8. Nuk janë paraqitur në orarin zyrtar;
 9. Janë larguar nga institucioni i bashkise pa shkaqe te arsyeshme.
 10. Në rast të konstatimit te mungesës në punë pa arsye,  Zëvendës Kryetari /Sekretari i Përgjithshëm tërheq vëmendjen ndaj nëpunësit zyrtarisht. Kur kjo është e përsëritur më shumë se dy herë, bazuar në ligj fillojnë procedurat për marrje mase disiplinore.
 11. Cdo datë 28 të muajit, Zyra e Burimeve Njerezore harton listë-prezencën e    nëpunësve dhe ia dergon Drejtorisë së Financës dhe Menaxhimit të Buxhetit.
 12. Në kryerjen e detyrave të tyre për përmbushjen e funksioneve të bashkisë, të gjithë nëpunësit janë të detyruar të zbatojnë aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
 13. Askujt nuk i lejohet shmangia nga detyrimet ligjore për shkak të padijënisë së ligjit.
 14. Në marrëdheniet me personat private, të gjithë nëpunësit udhëhiqen nga parimi i barazisë, në kuptimin që askush nuk duhet të privilegjohet apo diskriminohet për shkak të gjinisë, racës, fesë, etnisë, arsimit, bindjeve politike e fetare, gjendjes ekonomike e sociale, etj.
 15. Të gjithë nepunesit detyrohen te trajtojne ne menyre te ndershme dhe te paanshme te gjithe subjektet me te cilet hyjne ne marredhenie per shkak te detyrave apo kompetencave te tyre.
 16. Përgjegjësit e sektorëve dhe Drejtorët e Drejtorive janë të detyruar të hartojnë planet mujore dhe vjetore të punës dhe t’i dorezojnë tek eprori direkt.
 17. Planet vjetore dorëzohen brenda muajit Janar të cdo viti tek Zv/Kryetari, ndërsa planet e punës për muajin pasardhës dorëzohen brenda datës 28 të çdo muaji, tek eprori direkt.

Neni 19

Etika per punonjësit e Bashkisë së Rrogozhines dhe Njësive Administrative

 1. Nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të bashkisë, duhet të njohin dhe të zbatojnë rregullat e etikës të përcaktuara në ligjin.nr.9131 datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”, Kodin e Etikës, të ruajnë reputacionin, dinjitetin, si dhe të qëndrojnë larg çdo veprimi, qëndrimi apo sjellje, e cila mund të zhvlerësojë emrin e mirë të nëpunësit dhe institucionit që përfaqëson.
 2. Nëpunësi i Bashkise, është i detyruar t’u përmbahet normave të etikës gjatë orarit të punës.
 3. Nëpunësi duhet të jetë i sjellshëm në marrëdhënie dhe në komunikimin shkresor e verbal me eprorët, kolegët dhe vartësit e tij si dhe të respektojë parimet e etikës sipas legjislacionit në fuqi.
 4. Punonjësit paraqiten në punë me veshje të rregullt dhe kanë për detyrë të sillen sipas rregullave që pasqyrojnë etikën e nëpunësit civil.
 1. Veshja e nëpunësve duhet të jetë zyrtare.
 1. Për pozicionin Drejtor Drejtorie dhe funksione të tjera më të larta në hierarki se ky pozicion, veshja duhet të jetë me kostum, këmishë e kravatë, kurse për nëpunësit e tjerë meshkuj duhet paraqitja me pantallona serioze e këmishë.
 2. Veshja për nëpunëset femra duhet të jetë serioze, jo ekstravagante dhe nuk lejohet funde shumë të shkurt apo këmisha e bluza dekolte, veshje sportive.
 1. Të gjithë nëpunësit që disponojnë dhe deklarojnë për punë një numër celulari, janë të detyruar ta mbajnë hapur këtë numër dhe të përgjigjen edhe jashtë orarit të punës.
 2. Në takime punë, mbledhje me titullarët e bashkisë, në raportimin tek eprorët aparati celular duhet të jetë i fikur ose pa tingull.
 3. Në të gjitha mjediset e bashkise, është rreptësisht e ndaluar përdorimi dhe mbajtja e pijeve alkoolike.
 4. Në të gjitha mjediset e bashkise, është rreptësishtë e ndaluar pirja e duhanit. Pirja e duhanit mund të lejohet vetëm në vendet e caktuara për këtë qëllim.
 5. Në komunikimin e përditshëm brenda institucionit, nëpunësit dhe punonjësit duhet të respektojnë shkallën hierarkike.
 6. Gjate komunikimit, cdo nëpunës dhe punonjës, duhet të karakterizohet nga etika dhe respekti i ndërsjelltë.
 7. Komunikimi verbal në ambientet e Bashkisë së Rrogozhines nuk duhet të bëhet me zë të lartë.
 8. Në takime pune jashtë institucionit, nëpunësit dhe punonjesit e Bashkisë së Rrogozhinës duhet të paraqiten me veshje zyrtare.
 9. Nëpunësit dhe punonjësit e bashkisë së Rrogozhinës kanë detyrim të njohin dhe zbatojnë Kodin e Etikës së bashkisë së Rrogozhinës, Rregulloren për Parandalimin e Konfliktit të Interesave.

KREU   V

AKTET ADMINISTRATIVE, HARTIMI, QARKULLIMI DHE KORRESPONDENCA

Neni 20

Procedura per hartimin e akteve administrative ne bashki

Akti administrativ, përpara se të dërgohet për firmë tek autoriteti administrativ duhet të ndjekë këtë procedurë:

 1. Drejtoritë/përgjegjësit e sektorëve kanë të drejtën e propozimit të projekt-akteve administrative (projekt-vendime, urdhra, udhëzime) duke e shoqëruar atë me një relacion shpjegues për objektin qëllimin dhe përmbajtjen e tij. Ky propozim i përcillet Drejtorise Juridike për tu shprehur brenda 5 ditëve, për ligjshmërinë e formës dhe përmbajtjes së tyre i cili sipas rastit bën ndërhyrjet e nevojshme në projekt-aktet duke bërë riformulimet konkrete, kur paraqitet e nevojshme.
 2. Për trajtimin e çështjeve urgjente që autorizohen nga Kryetari, materiali përpunohet duke ndjekur të njëjtën procedurë të parashikuar në paragrafin e parë, duke u bazuar në afate kohore të ndryshme nga afati normal prej 5 ditësh, brenda të cilave duhet vepruar për zgjidhjen sa më të shpejtë të tyre.
 3. Në raste përjashtimore propozimet e projekt akteve administrative së bashku me relacionin shpjegues, hartohen pa ndjekur procedurën normale të propozimit të parashikuar në paragrafin e parë.
 4. Sipas rastit, drejtuesi i struktures propozuese, pas marrjes së praktikës së bashku me mendimin e Drejtorisë Juridike dhe Drejtorisë së Financës dhe Menaxhimit te Buxhetit kur akti ka efekt financiar e përcjell tek Kryetari.
 5. Pas nënshkrimit ose prononcimit të Kryetarit, ose titullarëve të tjerë, shpërndahet sipas procedurave administrative të dokumentacionit.
 6. Akti administrativi bëhet i ditur të gjithë individëve dhe strukturave të cilat kanë përgjegjësi për zbatimin e tij.
 7. Dokumentet në formën e urdhrave, udhëzimeve, programet e punës, raportet, relacionet, duhet të formulohen me shkrim, në rastet e veçanta kur ato jepen me gojë duhet të evidentohen në një protokoll të veçantë për të marrë trajtën e një akti
 8. Dokumentet që dalin nga bashkia adresuar institucioneve të tjera apo atyre të varësisë, duhet të jenë në përputhje me modelin e njesuar të dokumentit administrativ në Republikën e Shqipërisë.
 9. Titullari i bashkise miraton me urdher njehsimin e dokumentit administrativ per bashkinë.
 10. Po kështu. shkresat e përpiluara për korrespondencë të brendshme apo struktura vartëse të Bashkise, duhet të kenë stemën e bashkise Rrogozhine, poshtë saj emërtimi “Bashkia Rrogozhine ” dhe emërtimin e strukturës përkatëse, numrin e regjistrit të korrespondencës shkurtimin e lëndës, adresën e korrespondentit, formulën “në përgjigje”, ose “në vijim të shkresës” (kur është rasti) tekstin e dokumentit, funksionin, emrin mbiemrin e personit që nënshkruan dokumentin dhe nënshkrimin e tij. Vula, data dhe numri i protokollit vendosen pas firmosjes nga titullari. Ekzemplari i dokumentit që mbahet në Sekretari/Protokoll, siglohet nga përpiluesi, përgjegjësi i sektorit /drejtori i drejtorisë,
 11. Dokumentet e brendshme kanë të gjithë elementët e dokumenteve që dalin me përjashtim të adresës së korrespondentit dhe të formulës “në përgjigje” ose “në vijim të shkresës”. Dokumentet e brendshme kur i dërgohen një organi tjetër shoqërohen me një shkresë përcjellëse. Ato i paraqiten titullarit për firmë ose njohje vetëm pasi janë protokolluar.
 12. Të gjitha shkresat që hartohen nga strukturat e Bashkise, duhet të kenë këto parametra:
 13. shkrimi “Times Neë Roman”, madhësia 12;
 14. hapësira midis rreshtave të jetë 1.15, si dhe në anësore të lihen 3 cm bosh, ndërsa në krye e në fund të faqes nga 2 cm.
 15. koka e shkresës shkruhet me germa kapitale dhe bold;
 16. data dhe numri i protokollit, vendosen me një distancë prej dy hapësirash nga koka e shkresës. Data vendoset në anë të djathtë ndërsa numri i protokollit në të njëjtin rresht me datën, në anën e majtë.
 17. Në mungesë të Kryetarit, aktet zyrtare mund të firmosen nga personat e autorizuar me shkrim prej tij. Në këtë rast në aktin zyrtar vihet shënim: “në mungesë dhe me porosi”. Nuk mund të delegohen kompetencat dhe të firmosen në mungesë të kryetarit te bashkise për atribute kushtetuese apo ligjore që i njihen vetëm këtij të fundit.

Neni 21

Procedura e administrimit të dokumentacionit që hyn apo prodhohet në Bashki.

Dokumentacioni në Bashki depozitohet në protokollin e bashkisë dhe ruhet ne arkivin e bashkisë.

 1. Të gjitha shkresat e ardhura me postë zyrtare, regjistrohen në regjistrin e korrespondencës pranë protokollit të bashkisë.
 2. Kur konstatohet se dokumenti hyrës është i rregullt, specialisti i protokollit vendos vulën e hyrjes ku pasqyrohet  numri i protokollit dhe data e marrjes.
 3. Kur në dokumentin hyrës konstatohen mungesa, mbahet procesverbal dhe njoftohet subjekti që e ka dërguar, dhe praktika drejtohet pranё Kryetarit apo personit te autorizuar prej tij, e paprotokolluar.
 4. Korrespondenca e evidentuar dhe e protokolluar përcillet pranë Kryetarit apo personit te autorizuar.
 5. Specialisti i protokollit, pasi regjistron korrespondencën, i bashkëlidh kartelën shoqëruese dhe ia paraqet Kryetarit apo personit te autorizuar prej tij.
 6. Kryetari ose personi i autorizuar prej tij shënon mbi kartelë udhëzimet për trajtimin e secilës praktikë. Sipas shënimeve për mënyrën e trajtimit të shkresave, korrespondenca i dërgohet funksionarëve të caktuar për ndjekjen e tyre, nëpërmjet protokollit.
 7. Specialisti i protokollit i shpërndan shkresat duke marrë konfirmimin me firmë të nëpunësit përgjegjës.
 8. Kur shkresa i drejtohet më shumë se një personi, përgjegjës për koordinimin e trajtimit të shkresës apo korrektësinë e saj, do të jetë personi që ka emrin i pari në shkresë.
 9. Pas trajtimit të materialit nga specialisti përkatës, përveç siglës së tij, materiali do të nënshkruhet, nga përgjegjësi i sektorit, drejtori i drejtorisë, juristi(sipas rastit).
 10. Nëse materiali ka më shumë se një fletë, nëpunësi që e koncepton duhet që të siglojë në fund djathtas secilën prej fletëve.
 11. Shkresa e trajtuar dorëzohet në zyrën e sekretari/protokollit, të paktën në dy kopje. Njëra nga kopjet e sigluara sipas pikës 10 të po këtij neni, qëndron në protokoll, së bashku me praktikën e plotë apo shkresën origjinale.
 12. Në rastet kur mendimi i nëpunësit civil apo funksionarit politik, nuk është i njëjtë me atë të eprorit të tij të drejtpërdrejtë, ai nuk është i detyruar të firmosë, por i bashkëngjit praktikës mendimin e tij me shkrim, për arsyet e mosfirmosjes.
 13. Në rastet kur është e nevojshme të dalin nga Bashkia më shumë se një ekzemplar, atëherë drejtoria/sektori përkatës që ka përgatitur shkresën, ka përgjegjësinë për ta shumëfishuar në aq kopje sa duhet shpërndarë.
 14. Vula e bashkise vihet vetëm mbi firmën e Kryetarit, apo personave të autorizuar prej tij, ose kur ligji përcakton një person tjetër përgjegjës.
 15. Shkresat zyrtare të evidentuara si “të trajtuara” apo “të përfunduara”, dorezohen ne sekretari ne perputhje me kriteret e percaktuara ne ligj.
 16. Nuk evidentohen dhe nuk dorëzohen nё sekretari dokumentet me karakter të thjeshtë: si p.sh. për lëvizje automjetesh, dokumente masive të llogarisë, magazinës, fatura mandat pagesa, fletë hyrje-dalje, fletë udhëtimesh dhe dokumente të tjera me natyrë të tillë. Këto dokumente ruhen në sektorët përkatës të Bashkise dhe mbasi humbasin vlerën operative të ruajtjes nxirren për asgjësim nga vetë sektorët, sipas rregullave në fuqi.
 17. Formati i shkresave të përgatitura nga funksionarët dhe nëpunësit e Bashkisë përcaktohet nё Urdhërin e Kryetarit për njëhsimin e aktit administrativ.

KREU   VI

PERFAQESIMI NE GJYKATE

Neni 22

Përfaqësimi në Gjykatë  i Bashkise

 1. Përfaqësimi në gjykatë dhe para çdo institucioni tjetër, i Bashkise, realizohet nga një person i pajisur me autorizimin përkatës për përfaqësim.
 2. Autorizimi për përfaqësimin në gjykatë si dhe ne çdo institucion tjetër publik apo privat, lëshohet nga Kryetari i Bashkise ose nga nëpunësi i autorizuar nga ai, në emër të personit i cili është në organikën e strukturës.
 3. Personi përfaqësues në procesin gjyqësor jep menjëherë informacion të hollësishëm drejtuesit të tij në lidhje me ecurinë e procesit si dhe mendimin për të bërë ankim, rekurs ose jo kundër vendimit të gjykatës, i cili ia përcjell këtë informacion Kryetarit.

KREU VII –

DETYRAT SIPAS KLASIFIKIMIT TE POZICIONEVE

Neni 23

Kryetari i Bashkisë

Në zbatim të ligjit 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore”, neni 64, Kryetari i Bashkisë, nëpermjet urdhërave dhe vendimeve, organizon dhe drejton punën

 e administratës për kryerjen e funksioneve të Bashkisë.

Neni 24

Kompetencat dhe Detyrat e Kryetarit të Bashkisë:

Kryetari i Bashkisë ka këto kompetenca dhe detyra:

 1. Ushtron të gjitha kompetencat në kryerjen e funksioneve të bashkisë, me përjashtim të atyre që janë kompetencë vetëm e Këshillit të Bashkisë;
 2. Zbaton aktet e Këshillit;
 3. Merr masa për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve për Këshillin Bashkiak, në përputhje me rendin e ditës së përcaktuar nga Këshilli, si dhe për probleme që kërkon ai vetë;
 4. Raporton në Këshill për gjendjen ekonomiko-financiare të bashkisë dhe njësive administrative përbërëse të paktën çdo 6 muaj ose sa herë kërkohet nga Këshilli;
 5. Raporton para Këshillit sa herë kërkohet prej tij për probleme të tjera që kanë të bëjnë me funksionet e bashkisë;
 6. Është anëtar i Këshillit të Qarkut;
 7. Emëron, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore zëvendëskryetaret e bashkisë dhe i shkarkon ata.
 8. Emëron, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, administratorët e njësive administrative /lagjeve dhe i shkarkon ata;
 9. Vendos për emërimin ose shkarkimin e anëtarëve të organeve drejtuese të shoqërive tregtare në pronësi të bashkisë, si dhe drejtuesit e ndërmarrjeve e të institucioneve në varësi;
 10. Emëron dhe shkarkon punonjësit e tjerë të strukturave dhe njësive në varësi të bashkisë, përveç kur parashikohet ndryshe në ligjin për nëpunësin civil;
 11. Ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar bashkisë si person juridik dhe është përfaqësuesi i saj në marrëdhëniet me të tretët;
 12. Merr masa për kualifikimin dhe trajnimin e personelit të administratës, të institucioneve arsimore, sociale, kulturore e sportive;
 13. Kthen për rishqyrtim jo më shumë se një herë në Këshill vendime, kur vëren se ato cenojnë interesa të bashkësisë. Në rastin e kthimit të vendimit të Këshillit nga Kryetari i bashkisë, Këshilli mund të miratojë të njëjtin vendim vetëm me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve;
 14. Miraton strukturën, organikën e kategoritë /klasat e pagave për çdo pozicion të shërbimit civil dhe rregulloret bazë të administratës së bashkisë dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 15. Emëron dhe shkarkon nëpunësit vendorë për barazinë gjinore;
 16. Kujdeset për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore, të ndara sipas gjinisë, dhe siguron publikimin e tyre.

Neni  25

Delegimi i kompetencave

 1. Kur ligji e lejon, Kryetari i Bashkisë mund të delegojë kompetencat e tij ligjore tek një organ vartës nëpërmjet aktit të delegimit.
 2. Delegimi mund ti bëhet një njësie organizative apo një nëpunësi.
 3. Delegimi nuk ndodh pa pëlqimin e nëpunësit perkatës dhe drejtorit apo eprorit të njësisë organizative përkatëse, për sa gjen zbatim.
 4. Kryetari i Bashkisë, harton vendimin e delegimit dhe vë në dijeni Këshillin e Bashkisë për këte vendim.
 5. Organit të deleguar i ndalohet të nëndelegojë te një organ i tretë kompetencat e përfituara përmes delegimit.

Neni 26

Zëvendësimi

Në rastet e mungesave, të pamundesise apo te paaftesise fizike per te vepruar ose per shkak te ndonje pengese ligjore qe has kryetari i bashkise, kryerja e detyrave bëhet nga zëvendëskryetari.

Neni 27

Zv/Kryetarët e Bashkisë

Në strukturën e saj Bashkia e Rrogozhines ka dy Zv/Kryetarë, të  cilët emërohen dhe shkarkohen nga Kryetari i bashkisë në bazë të nenit 64 te ligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “ Për vetqeverisjen vendore”.

 • Neni 28
 • Detyrat e Zv/Kryetarit të Bashkisë:
 1. Ushtron të gjitha kompetencat ne kryerjen e funksioneve te bashkise se Rrogozhine dhe përfaqëson këte institucion në të gjitha rastet kur me autorizim të Kryetarit të Bashkisë kjo e drejte i delegohet. Në këto raste Zv/Kryetari përgjigjet para Kryetarit të Bashkisë për realizimin e funksioneve të deleguara.
 2. Në rastet e mungesave, të pamundësisë apo të paaftësisë fizikë për të vepruar ose për shkak të ndonjë pengese ligjore që has Kryetari i Bashkisë, kryerja e detyrave bëhet nga Zv/Kryetari.
 3. Është përgjegjës për përgatitjen, zbatimin, kontrollin e brendshëm financiar, monitorimin, raportimin, kontabilitetin dhe auditimin e brendshëm të buxhetit të institucionit dhe përgjigjet përpara nëpunësit të parë autorizues në përputhje me legjislacionin për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë;
 4. Firmos te gjitha aktet administrative, në mungesë të Kryetarit të Bashkisë, me përjashtim të aktevë që kanë karakter vendimmarrës apo u drejtohen instiucioneve shtetërore të huaja, brenda dhe jashtë vendit.
 5. Organizon dhe drejton punën sipas fushave ne varësi të tij, bazuar në ndarjet e bëra nga Kryetari i Bashkisë dhe përgjigjet para tij për mbarëvajtjen e tyre.
 6. Kujdeset për përgatitjen e programeve vjetore dhe periodike për të gjithë veprimtarinë e aparatit në zbatim të realizimit të misionit të bashkisë, si dhe për ndjekjen e plotësimit të detyrave të përcaktuara në to.
 7. Koordinon punën në bashki për realizimin e kompetencave dhe detyrave te saj.
 8. Organizon punën për evidentimin, sistemimin dhe trajtimin e korrespondencës që i vjen Kryetarit.
 9. I parashtron Kryetarit, mendime për çështje të ndryshme të rëndësishme të punës së përditshme.
 10. Merr korrespondencën ditore që hyn në bashki, drejtuar Kryetarit, seleksionon dhe kartelizon materiale të rëndësishme me të cilat duhet të njihet Kryetari dhe praktikat e tjera duke dhënë dhe porositë e rastit, jua adreson sektorëve përkatës.

Neni 29

Sekretari i Pergjithshem

 1. Koordinon dhe garanton përfshirjen e kontributeve të dhëna nga njësitë administrative dhe/ose institucionet e tjera gjatë procesit të formulimit të politikave, sipas fushës së përgjegjësisë që mbulon institucioni;
 2. Siguron zbatimin e vendimeve lidhur me politikat duke ndjekur rregullisht procesin dhe duke marrë masa për zgjidhjen e problemeve;
 3. Analizon raporte;
 4. Menaxhon nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të institucionit;
 5. Organizon punën dhe përcakton detyrat sipas njësive kryesore administrative;
 6. Identifikon mundësitë për reduktim të shpenzimeve, programeve dhe performancës institucionale;
 7. Organizon punën për evidentimin, sistemimin dhe trajtimin e korrespondencës, dhe u adreson drejtorive dhe sektorëve përkatës.
 8. I parashtron Kryetarit, mendime për çështje të ndryshme të rëndësishme të punës së përditshme.
 9. Garanton respektimin e afateve në nxjerrjen e akteve administrative.
 10. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni 30

Këshilltari i Kryetarit

 1. Kontribuon në hartimin e politikave apo strategjive afatshkurtra dhe afatgjata;
 2. Propozon zgjidhje konkrete, komente, këshilla, e qëndrime të Kryetarit ndaj të tretëve, në funksion të  plotësimit  të  detyrave  te ngarkuara  Bashkisë  së  Rrogozhines  nga  aktet  ligjore  e nënligjore në fuqi;
 3. Përgatit sipas  fushave  materiale  që  i  kërkohen  nga  Kryetari,  Zv/Kryetarët  , për probleme që i janë deleguar këtij të fundit nga Kryetari;
 4. Shqyrton materialet për mbledhjet në të cilat Kryetari merr pjesë dhe përgatit qëndrimet që duhen mbajtur për problemet që shqyrtohen.
 5. Asistojnë Kryetarin në të gjitha detyrat e tij, duke dhënë ndihmesën e tyre në fushat përkatëse që mbulojnë për shqyrtimin, analizimin, monitorimin apo edhe hartimin e urdhrave, udhëzimeve, metodave të menaxhimit sa më efektiv të institucionit, tezave të ndryshme kulturore, fjalimeve, artikujve;
 6. Kërkojnë informacion me shkrim ose verbal nga drejtoritë/sektoret përkatëse për aktivitetin e përditshëm dhe për çështjet me një rëndësi të veçantë për të siguruar raportet dhe bashkëpunimin midis drejtorive/sektoreve, ashtu sikurse dhe rakordimin midis funksioneve drejtuese të Kryetarit dhe aktivitetit të strukturave të Bashkise;
 7. Bashkëpunojnë me drejtoritë/sektoret përkatës, për respektimin e procedurave dhe afateve ligjore në ushtrimin e veprimtarisë administrative, në përputhje me Kodin e Procedurës Administrative dhe legjislacionit në fuqi;
 8. Kryejnë çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga Kryetari i Bashkise.

Neni 31

Sekretari i Keshillit Bashkiak

Emërohet dhe shkarkohet nga Këshilli i Bashkisë, mbi bazën e  propozimit të Kryetarit të Këshillit.

 1. Është përgjegjës për mbajtjen e dokumenteve zyrtare të Këshillit;
 2. Ndjek punën për përgatitjen e materialeve për mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Për këtë kërkon nga përgjegjësit e sektorëve përgatitjen e materialeve për mbledhjen e rradhës së Këshillit Bashkiak, sipas rendit të ditës të percaktuar nga ky i fundit, si dhe për cështje të tjera për të cilat kërkohet vendimi apo shqyrtimi nga Këshilli.
 3. Kontrollon dhe firmos projekt-vendimet që përgatiten nga administrata dhe që do t’i paraqiten për miratim Këshillit Bashkiak. Kur ka vërejtje për materialet e përgatitura, ia kthen zyrës përkatëse për rishikim dhe korigjim.
 4. Me kërkesë të Kryetarit të Këshillit, verifikon saktësinë e vendimit të zbardhur me proces-verbalin e mbledhjes së Këshillit.
 5. Në bashkëpunim me Kryetarin e Këshillit, merr masa për organizimin e mbledhjeve të komisioneve të Këshillit dhe bën ndarjen e materialeve që do të diskutohen në komisionet përkatës.
 6. Merr masa për njoftimin e këshilltarëve për ditën dhe orën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak dhe të komisioneve të Këshillit.
 7. Merr masa për shpalljen e akteve të Këshillit Bashkiak. Ne rastet kur eshte e nevojshme, ne bashkepunim me Kryetarin e Keshillit, percaktojne menyren dhe vendin e realizimit te mbledhjeve te hapura me publikun.
 8. Eshte pergjegjes per mbikqyrjen e e respektimit te rregullores se funksionimit te Keshillit.
 9. Sekretari i Keshillit, dergon ne Prefekture per konfirmim te gjithe aktet e Keshillit Bashkiak.
 10. Sekretari i Keshillit kryen funksione dhe detyra te tjera qe i cakton Keshilli Bashkiak.

                                                                    Neni 32

Sekretari i Kryetarit te Bashkise

 1. Sistemon e regjistron të gjitha materialet që qarkullojnë në zyrën e Kryetarit të Bashkisë.
 2. Evidenton dhe organizon realizimin e axhendës së përditshme të Kryetarit.
 3. Organizon e siguron rregullsinë e hyrjes së të gjitha materialeve informative për Kryetarin.
 4. Siguron transmetimin korrekt të porosive që jep Kryetari brenda aparatit të bashkisë apo në marrëdhënie jashtë tij.
 5. Ndjek korrespondencen e Kryetarit, dokumentat që hyjnë dhe dalin.
 6. Përgjigjet për rregullsinë e rregjistrimit të dokumentacionit në zyre
 7. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni 33

Specialist  Protokolli

 1. Specialisti i protokollit, përgjigjet për administrimin e dokumenteve të krijuara, apo të ardhura në adresë të institucionit të Bashkise.
 2. Kryen veprimet për pranimin, evidencimin, shpërndarjen dhe nisjen e korrespondencës.
 3. Merr në dorëzim dhe e shpërndan postën e ardhur, e evidenton duke e protokolluar atë në regjistrat përkatës, sipas rregullave të përcaktuara, duke vendosur të dhënat për datën dhe numrin e protokollit.
 4. Të evidentojë me përgjegjësi dhe saktësi materialet hyrëse në zyrën e protokollit të Bashkise Rrogozhine.
 5. Të mbajë dhe të administrojë librat e dorëzimit të shkresave të korrespondencës brenda Bashkise Rrogozhine .
 6. Të përcjellë shkresat e ndryshme, pa vonesë pas protokollit të tyre, tek Kryetari i Bashkise ose personi i autorizuar.
 7. Të mirëmbajë gjithë dokumentacionin dhe të kujdeset për sigurimin e kushteve për organizimin dhe mirëadministrimin e dokumentacionit që ndodhet në zyrën e protokollit.
 8. Të vulosë me vulën e bashkise të gjitha shkresat e nënshkruara nga Kryetari i Bashkise, apo personi i autorizuar prej tij.
 9. Mban e ruan me shumë kujdes dhe në përgjegjësinë e tij personale vulën e Bashkise.
 10. Të kujdeset për hapjen, mbajtjen dhe ruajtjen e regjistrave, të cilat plotësohen me shkrim të qartë, të pastër dhe të lexueshëm ose në formatin elektronik.
 11. Asgjëson dokumentat me afat ruajtje të përkohëshme, sipas afateve, me komision dhe sipas rregullave të caktuara.
 12. Kontrollon zbatimin e kërkesave që duhet të përmbushë dokumenti;
 13. Siguron dorëzimin e plotë dhe në kohë të dokumenteve që krijohen apo hyjnë në protokoll gjatë vitit.
 14. Përgjigjet për mbajtjen; ruajtjen dhe administrimin e dokumentacionit të ardhur në adresë të institucionit të Bashkise Rrogozhine në përputhje me referencat e ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për arkivat” dhe “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”.

KREU   VIII

NJESITE ORGANIZATIVE, MISIONI, DETYRAT

Neni 34

Auditi i Brendshem

Misioni i Auditimit të Brendshëm është të japë siguri të arsyeshme për titullarin e njësisë së sektorit publik, në mënyrë të pavarur dhe objektive, si dhe këshilla për përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësinë e sektorit publik.

Auditimi i Brendshëm është një veprimtari e pavarur që jep siguri objektive dhe ofron këshillim për menaxhimin e projektuar për të shtuar vlerën e për të përmirësuar veprimtarinë e njësisë publike.

Auditimi i Brendshëm ndihmon njësinë publike për të arritur objektivat, nëpërmjet një veprimtarie të disiplinuar dhe sistematike, për të vlerësuar e përmirësuar frytshmërinë e menaxhimit të riskut, si dhe proceset e kontrollit e të qeverisjes.

Neni 35

Detyrat e Përgjegjësit te Auditit te Brendshem Financiar

Sektori i  Auditimit të Brendshëm Financiar, ushtron veprimtarinë në përputhje me parashikimet ne ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”,  Kodit të Etikës dhe Kartës së Auditimit të Brendshëm Publik .

 1. Organizon, drejton dhe kontrollon gjithë aktivitetin e punës së strukturës së sektorit.
 2. Drejton punën për njohjen e legjislacionit bazë, që i duhet gjatë punës, stafit të kontrollit.
 3. Në konsultim paraprak me Kryetarin e Bashkisë, dhe me miratimin e tij, harton programin vjetor të auditimeve dhe, në perputhje me të, planet mu­jore.
 4. Siguron që në keto programe, auditimet do te jene te mjaftueshme per te siguruar shqyrtim efektiv dhe te rregullt te te gjitha operacioneve mbi nje cikel te planifikuar.
 5. Ndan pergjegjesite per objektivat e vendosura dhe vlereson performancen e specialisteve te sektorit.
 6. Garanton zbatimin e metodave dhe procedurave te auditimit ne perputhje me standardet perkatese.
 7. Vlerëson raportin e kontrollit (vlerësim teknik), të hartuar nga grupi i kon­trollit së bashku me të gjithë elementët e tjerë te dosjes së kontrollit dhe ia paraqet për miratim Kryetarit të Bashkisë.
 8. Mbas miratimit të raportit nga Kryetari i Bashkisë i kërkon grupit te kon­trollit hartimin e dokumenteve përfundimtare të kontrollit.
 9. Kërkon dhe kontrollon zbatimin e përfundimeve të kontrollit nga subjektet e kontrolluara, në afatet e kërkuara nga aktet ligjore.
 10. Drejton kontrollin ekonomiko-financiar (vlerësimet e dëmeve etj.) në raste të emergjencave civile dhe në cdo rast kur kërkohet me ligj të vecantë.
 11. Realizon vleresime, inspektime, investigime, ekzaminime apo shqyrtime, qe mund te kerkohen nga Kryetari i Bashkise.
 12. Paraqet raportin e kontrolleve të kryera sa herë që e kërkon Këshilli Bash­kiak dhe strukturat e tjera të qeverisjes vendore, konform ligjit.
 13. Realizon vlerësimin teknik për raportet e kontrolleve të jashtme që i bëhen Bashkisë dhe ia paraqet Kryetarit të Bashkisë.
 14. Paraqet raporte përmbledhëse, ne menyre periodike, te Kryetari i Bashk­ise.
 15. Të realizojë kontrolle në afatin e caktuar nga programet e kontrollit, kon­form të gjitha standarteve të kontrollit.
 16. Te hartoje plan kontrolli për organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, rregullshmërinë e dokumentacionit për administrimin, ruajtjen, dokumentimin e vlerave mon­etare, për saktësinë e llogaritjes së kostos etj.
 17. Te hartoje plan kontrolli në çdo moment që i kërkohet nga Kryetari i Bashkisë, i çdo lloj shpenzimi që bën bashkia dhe subjektet në vartësi, si në fushën e investimeve dhe në shpenzimet operative, duke kontrolluar respektimin e akteve ligjore e detyrave që shtron vetë Kryetari.
 18. Te hartoje plan kontrolli në disa subjekte njëherësh për të eleminuar tendencat e gabuara në çështje si: -blerjet e vogla, inventarizimi, dhënia me qera, nxjerrja jashtë përdorimit, administrimi i bazës materiale, verifikimi i materialeve të furni­zuara e elementë të tjerë të administrimit ekonomiko-financiar etj.
 19. Te hartoje plan kontrolli per zbatimin e detyrave të lëna për të gjitha kontrollet e ushtruara sa herë që urdhërohet nga Kryetari i Bashkise.
 20. Të marrë nga personat zyrtarë dhe punonjësit e tjerë të dhëna të domo­sdoshme me shkrim dhe me gojë qe lidhen me kryerjen e kontroll-revizionit ekonomiko-financiar.
 21. Të vulosë arka dhe agjensi, depo e magazina, në raste të domosdoshme e kur ka të dhëna për falsifikime ose veprimtari të tjera të paligjshme, të tërheqë dokumentat e nevojshme, duke lëshuar vërtetimin përkatës.
 22. Të pezullojë veprimet e paligjshme, deri në shqyrtimin nga organi më i lartë nga varet subjekti i kontrolluar.
 23. Të respektojë në çdo rast dhe rrethanë gjatë kryerjes së detyrës kodin etiko-moral të nëpunësit civil dhe kodin etiko-moral të kontrollorit.
 24. Të njihet me të gjithë dokumentacionin që ka të bëjë me veprimtarinë a cështjen që do të kontrollohet.
 25. Të përgatisë të gjitha dokumentat që duhen konform standarteve dhe me­todikave në fuqi të kontrollit, për evadimin dhe plotësimin e dosjes së cdo kontrolli të kryer, dorëzimin e saj në përfundim sipas rregullave të miratuara në arkivën e bashkise .

Neni 36

Specialisti i Auditimit të Brendshëm

Specialisti i Auditimit te Brendshem Financiar kryen detyra si me poshte:

 1. Kryerja e veprimtarive te auditimit te brendshem sipas udhezimeve e metodave te miratuara nga NJQAB.
 2. Te njohin, te respektojne dhe te ushtrojne veprimtarine ne perputhje me aktet ligjore e nenligjore ne fuqi dhe me standartet e auditimit te brendshem ne sektorin publik.
 3. Te ushtrojne funksionet e tyre ne menyre objektive, ne perputhje me percaktimet e ketij ligji, sipas normave dhe procedurave te vecanta te veprimtarise se auditimit te brendshem.
 4. Te veprojne ne perputhje me kerkesat e percaktuara ne kodin e etikes dhe rregullat per konfidencialitetin per audituesin, i cili miratohet nga Ministri i Financave dhe nenshkruhet nga secili auditues.
 5. Te kryej auditime ne menyre te pavarur nga pikepamja profesionale, duke u udhehequr nga interesi publik, per te forcuar besimin ne ndershmerine, paanesine dhe efektivitetin e sherbimit.
 6. Te ushtrojne veprimtari ne perputhje me planin vjetor te miratuar, me perjashtim te rasteve kur jane miratuar ndryshime te pa parashikura nga titullari.
 7. Kërkon dhe kontrollon zbatimin e përfundimeve të auditimit nga subjektet e audituara, ne afatet e kërkuara nga aktet ligjore.
 8. Ti propozojne drejtuesit te njesise se auditimit dhe, nepermjet tij drejtuesit te subjektit, pezullimin deri ne shqyrtimin nga organi perkates te veprimeve te kundraligjeshme, te cilat demtojne rende interesat e subjektit dhe/ose jane te arsyetuara e perbejne veper penale.
 9. Ti japin rekomandime subjektit te audituar per ndreqjen e parregullsive, per masat qe duhen ndermarre ne rastet e demeve ekonomike dhe financiare per cdemtimin e tyre, si dhe te bejne propozime, te cilat synojne te ulin mundesine e perseritjes se ketyre rasteve ne te ardhmen.
 10. Te mos bejne publike asnje te dhene, fakt apo rast te gjetur gjate kryerjes se auditimit apo te lidhur me te, si dhe te ruajne dokumentat per cdo veprimtari auditimi te kryer, bazuar ne detyrimet.

Neni 37

Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit

Misioni

Hartimi dhe implementimi i politikave te zhvillimit urban perspektiv te territorit te Bashkise Rrogozhine, nga pikepamja e infrastruktures inxhinierike, arkitekturore, urbanistike mjedisore si dhe mbrojtjen e inetresave te ligjshme qe lidhen me pronen private, per arritjen e standarteve sa me te larta te jeteses se komunitetit.

Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit  është përgjegjëse për miradministrimin e çdo çështje që lidhet me shqyrtimin e vlerësimit të kërkesave për lejimin e kryerjes së punimeve për zhvillimin e tokës ose të strukturës në të, deri në vendimmarrje, në përputhje me përcaktimet e detyrueshme të politikave të hartuara, planeve e rregulloreve të miratuara dhe legjislacionit në fuqi,  me qëllim arritjen e objektivave dhe përmbushjen e rezultateve të kërkuara nga kjo njësi organizative.

Neni 38

Detyrat e Drejtorit te Drejtorise se Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit

 1. Drejton, studion dhe zbaton strategjitë e politikës në fushën e zhvillimit te territorit.
 2. Ndjek me perparesi programin e studimeve dhe zhvillimit urban te qytetit.
 3. Organizon punën për hartimin e instrumentave vendore te planifikimit te territorit.
 4. Organizon dhe koordinon fazat e degjimit ne publik përpara miratimit te instrumentave te zhvillimit te territorit sipas kërkesave te paraqitura nga qytetaret dhe subjektet private.
 5. Organizon dhe kontrollon punën e drejtorise dhe detyrat e ngarkuara per çdo punonjes te drejtorise  dhe  vlereson punen e tyre, ndihmon vartesit per  mbarevajtjen e punes dhe bashkerendon punen me sektoret e tjere.
 6. Trajton kerkesat dhe ankesat e komunitetit, qe kane te bejne me drejtorine e planikikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit .
 7. Përfaqëson drejtorine, ne te gjitha marredheniet e saj me drejtorite dhe sektoret e tjere te bashkise, institucionet e ndryshme si dhe me te gjitha organet shteterore, vendore per problemet qe ka kjo drejtori ne kompetence.
 8. Përfaqëson Bashkine Rrogozhine si person juridik me autorizim të titullarit në marrëdhënie me të tretë për problemet e paraqitura ne lidhje me drejtorine .
 9. Organizon punën studimore dhe propozon për masat konkrete në drejtim të mbarëvajtjes së problemeve.
 10. Organizon dhe ndjek punën për koordinimin e kërkesave të subjekteve juridike apo fizike me politikat urbane të institucionit.
 11. Inspiron dhe ndjek projektet urbanistike të propozuara.
 12. Merr pjese ne hartimin e studimeve urbanistike te kerkuara nga institucioni.
 13. Mer pjese ne grupet e punes per hartimin e projekt-preventivave.
 14. Informon në mënyrë periodike eprorin direkt për problemet e ndryshme në lidhje me zbatimin e detyrave te ngarkuara.
 15. Organizon kryerjen e studimeve te vecanta per mjedisin dhe mban lidhje me Agjensine Rajonale te Mjedisit per demtimet e mjedisit ne territorin e bashkise.
 16. Ndjek ne kohen hartimin e  projekteve teknike, per realizimin e buxhetit.
 17. Mban lidhje me institucionet shteterore qe mbulojne problemet e higjenes dhe mjedisit. Trajton me ta problemet e kesaj fushe dhe kerkon marrjen e masave per plotesimin e tyre brenda dispozitave ligjore.
 1. Kërkon nga vartësit zbatimin e disiplinës në punë dhe realizimin e detyrave funksionale ne kohen e duhur.
 2. Propozon masa administrative për punonjësit e vartësit kur në mënyrë të përsëritur nuk zbatojnë detyrat e ngarkuara ne kohe dhe kryejnë veprime që janë në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore në fuqi.
 3. Propozon tek eprori direkt ndërhyrjen pranë organeve kompetente për zgjidhjen e problemeve që dalin nga sektorët që mbulon.
 4. Koordinon punen me institucione te tjera shteterore dhe ato lokale per problematika te ndryshme ne lidhje me urbanistiken dhe investimet.
 5. Kontrollon ecurine e punimeve dhe investimeve ne Bashki.
 6. Drejton punën për shqyrtimin dhe vlerëson kërkesat për lejimin e kryerjes së punimeve për zhvillimin e tokës ose të strukturës në të, kryen kontrollin e gjithë dokumentacionit tekniko-ligjor dhe projektit të zbatimit që përmban dosja e aplikuar, në përputhje me përcaktimet e detyrueshme të politikave të hartuara, planeve e rregulloreve të miratuara dhe legjislacionit në fuqi.
 7. Inicion kontrolle të vazhdueshme në territor, mbi realizimin e punimeve që kryen në strukturat e pajisura me leje punimesh, në të gjitha fazat e ndërtimit, deri në pajisjen me leje përdorimi dhe kur verifikon shkelje të kushteve specifike, të vendosura për realizimin e zhvillimit dhe instrumentve të planifikimit, merr masat e nevojshme dhe vë në dijeni IMT, për kundravajtje administrative sipas ligjit në fuqi.
 8. Mbështetur ne prioritetet afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjate te strategjisë se Bashkisë drejton punën për hartimin e detyrave te projektimit, te planeve te detajuara vendore, studimeve infrastrukturore dhe i paraqet per financim nga buxheti i Bashkise ose per grantet konkurruese te financuara nga buxheti i shtetit.
 9. Organizon dhe koordinon punen per shqyrtimin e dosjeve teknike dhe jep me shkrim mangesite, plotësimet nese duhen bere dhe mendimin per cdo kerkese.
 10. Organizon punen per dhenien ne çertifikates se përdorimit sipas procedures dhe afateve te përcaktuara ne legjislacionin per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit.
 11. Gjate hartimit te projekt-buxhetit kerkon fonde per plane te detajuara vendore dhe hartim
 12. Organizon punën e komisioneve perkatese per kontollin e projekteve te ardhura nga studiot e licensuara te porositura nga bashkia per investime publike.
 13. Harton planin mujor dhe vjetor te drejtorise.
 14. Kryen detyra te caktuara nga eprori direkt.
 • Neni 39

Detyrat e Pergjegjesit te Sektorit te  Planifikimit dhe Projekteve Strategjike

 1. Drejton, mbikëqyr, koordinon dhe monitoron punen e specialisteve te sektorit .
 2. Drejton punën ne sektor për hartimin e detyrave së projektimit, me ngritjen se grupeve te punes per hartimin e projekt-preventivave sipas urdhrave te Kryetarit te Bashkise.
 3. Drejton punën ne sektor per detyrat e sektorit ne hartimin e instrumentave vendore te planifikimit te territorit.
 4. Mer pjese ne hartimin e politikave vendore te zhvillimit te territorit, ne pasqyrimin e perparesive, qëllimet strategjike dhe objektivat e njesise vendore.
 5. Drejton punën ne sektor per hartimin e Planet e Detajuara Vendore dhe kontrollon perputhshmerine e tyre me PPV instrumentat e zhvillimit te territorit bazuar ne ligjin “Për planifikimin e territorit”.
 6. Jep prononcim e vet me shkrim ne lidhje me perpuethshmerine e Planeve te detajuara dhe planvendosjeve te kërkesave per leje zhvillimi me Planin e Pergjithshem Vendor.
 7. Organizon punen pas miratimit te PDV dhe lejeve te zhvillimit, hartimit dhe kontrollit te PD, per perditesimin dhe përgatitjen e hartave topografike te hedhin ne harte ne bashkëpunim me kadastren urbane objektet e reja ne vijen administrative te njesise vendore.
 8. Përgatit materialet ne bashkëpunim me projektuesin e kontraktuar, kur ka te tille, për hartimin e planit te përgjithshem vendor te njesise vendore.
 9. Ndjek me perparesi programin e studimeve dhe zhvillimit urban te qytetit.
 10. Organizon dhe kontrollon punën e sektorit dhe detyrat e ngarkuara per çdo punonjes te sektorit  dhe  vlereson punen e tyre, ndihmon vartesit per mbarevajtjen e punes dhe bashkerendon punen me sektoret e tjere.
 11. Organizon punën studimore dhe propozon për masat konkrete në drejtim të mbarëvajtjes së problemeve.
 12. Inspiron dhe ndjek projektet urbanistike të propozuara.
 13. Merr pjese ne hartimin e studimeve urbanistike te kerkuara nga institucioni.
 14. Ndjek punen per vrojtimin e situatës urbane, sociale, ekonomike, kulturore të Rrogozhines dhe evidentimi i ndryshimeve të kushteve, nëpërmjet grumbullimit të informacionit nga zyrat përgjegjëse, brenda dhe jashtë bashkisë;
 15. Mobilizon dhe koordinon pjesëmarrjen e departamenteve të ndryshme të bashkisë, organizmave qeveritarë të interesuar, grupeve të interesit, në proceset e planifikimit territorial;
 16. Merr pjesë në proceset që formulojnë politikat sektoriale në lidhje me zhvillimin territorial (politika mjedisore, politika ofrimi shërbimesh, politika sociale, politika strehimi, kulturore etj) dhe propozimi për variante të ndryshme akomodime të këtyre politikave në territor.
 17. Identifikimi i potencialeve për zhvillimin urban të një territori te caktuar, propozimi për funksionimin më të mirë të territorit, akomodimi i funksioneve publike nëpërmjet hartimit të komponentëve të planifikimit territorial, si plani i përgjithshëm vendor, detyra projektimi, linja guide zhvillimi etj.
 18. Drejton punën e komisioneve perkatese per kontollin e projekteve te ardhura nga studiot e licensuara te porositura nga bashkia per investime publike.
 19. Identifikimi dhe përgatitja e ndryshimeve të nevojshme në zonimin e qytetit dhe në sistemin rregullator territorial për t’iu përshtatur tendencave të zhvillimit
 20. Informon në mënyrë periodike eprorin direkt për problemet e ndryshme në lidhje me zbatimin e detyrave te ngarkuara.
 21. Organizon kryerjen e studimeve te vecanta per mjedisin dhe mban lidhje me Agjensine Rajonale te Mjedisit per demtimet e mjedisit ne territorin e Bashkise.
 22. Ndjek ne kohen hartimin e  projekteve teknike, per realizimin e buxhetit.
 23. Përfaqëson Bashkine Rrogozhine si person juridik me autorizim të titullarit në marrëdhënie me të tretë për problemet e paraqitura ne lidhje me sektorin.
 24. Trajton kerkesat dhe ankesat e komunitetit, qe kane te bejne me drejtorine e planikikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit .
 1. Kërkon nga vartësit zbatimin e disiplinës në punë dhe realizimin e detyrave funksionale ne kohen e duhur.
 2. Propozon masa administrative për punonjësit e vartësit kur në mënyrë të përsëritur nuk zbatojnë detyrat e ngarkuara ne kohe dhe kryejnë veprime që janë në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore në fuqi.
 3. Propozon tek eprori direkt ndërhyrjen pranë organeve kompetente për zgjidhjen e problemeve që dalin nga sektorët që mbulon.
 4. Koordinon punen me institucione te tjera shteterore dhe ato lokale per problematika te ndryshme ne lidhje me urbanistiken dhe investimet.
 5. Harton planin mujor te sektorit.
 6. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni 40

Specialist Planifikimi

 1. Siguron përgatitjen dhe grumbullimin e normave të projektimit;
 2. Krijon nje sistem informacioni të nevojshëm për përshtatjen me normat europiane;
 3. Harton metodologjinë e vlerësimit të projekteve;
 4. Vlerëson opsionet nga pikëpamja e kostos, kohës së realizimit, cilësisë dhe impaktit;
 5. Siguron dhe harton dokumentat për lejet për veprat publike;
 6. Llogarit volume e punimeve sipas projekteve;
 7. Aplikon çmimet sipas llojit të punimeve dhe analizon çmime të reja (kur mungojnë në manual);
 8. Kontrolli i përgjithshëm i preventivave që shoqërojnë projektet e hartuara nga studiot private;
 9. Hartimi sipas standardeve i çmimeve;
 10. Kontrollon dokumentacionin teknik dhe ligjor te dosjeve qe hyjne ne procedure per miratimin e lejeve te zhvillimit/ndertimit/perdorimit.
 11. Udhezon dhe sqaron te gjithe te interesuarit per pergatitjen e dokumentacionit te nevojshem per aplikim per leje zhvillimi  dhe leje ndertimi.  
 12. Ndjek me pergjegjesi ecurine e kerkesave dhe plotesimin e te gjithe dokumentacionit te nevojshem nga faza e aprovimit deri ne miratimin zbardhjen e lejes se ndertimit, dhe ne raste te mos aprovimit kthen pergjigje me shkrim.
 13. Ben studime pjesore urbanistike.
 14. Jep prononcim e vet me shkrim ne lidhje me perputhshmerine e Planeve te detajuara dhe planvendosjeve te kërkesave per leje zhvillimi me Planin e Pergjithshem Vendor.
 15. Pas miratimit te PDV dhe lejeve te zhvillimit hedh ne harte ne bashkëpunim me kadastren urbane objektet e reja ne vijen administrative te njesise vendore.
 16. Mer pjese ne komisionin e ngritur per shqyrtimin e dosjeve teknike dhe jep me shkrim mangesite, plotësimet nese duhen bere dhe mendimin per cdo kerkese.
 17. Përgatit materialet ne bashkëpunim me specialistet e tjere te drejtorise për hartimin e detyrës së projektimit për planin e përgjithshëm vendor te qytetit .
 18. Përgatit materialet ne bashkëpunim me projektuesin e kontraktuar, kur ka te tille, për hartimin e Planit te Përgjithshem Vendor te njesise vendore.
 19. Mer pjese ne grupet e punes per hartimin e projekt-preventivave mbështetur ne urdhrat e Kryetarit te Bashkise.
 20. Kryen detyra te caktuara nga eprori direkt.

Neni 41

Specialisti i Administrimit te Regjistrit  GIS

 1. Bashkërendimi i veprimtarisë, mbikqyrja dhe kontrolli i funksionimit të Regjistrit

Kombëtar te Planifikimit të Territorit për Bashkinë, inventarit elektronik dhe shkresor i cili ruhet, mirëmbahet, adminstrohet dhe përditësohet në mënyrë të  pavarur nga autoritetet e planifikimit.

 1. Zhvillimi dhe shpërndarja e produkteve, të dhënave dhe shërbimeve të Gis-it;
 2. Mbledhja, migrimi, importimi dhe riformatimi i të dhënave;
 3. Eshte pergjegjegjes per mbledhjen e te dhenave, perditesimin dhe përgatitjen e hartave topografike.
 4. Perpunon dhe hedh ne sistemin GIS informacionin e marre nga terreni dhe hartat e perditesuara nga kadastra urbane.
 5. Plotësimin e nevojave që ka Drejtoria e Planifikimit dhe e Zhvillimit të Territorit

për rivelime të ndryshme si sheshe, rrugë, lulishte, si dhe azhornime të linjaveelektrike, kanalizimeve të ujrave të bardha, pusetave etj;

 1. Krijimi dhe mirëmbajtja e bazës së të dhënave aktuale duke përdorur programe Gis.
 2. Kryerja e analizave hapësinore për projekte të veçanta, si dhe kërkesave të ndryshme;
 3. Ndihma në hartimin dhe monitorimin e programeve dhe procedurave për përdoruesit dhe klientelizmin apo përshtatjen e programit;
 4. Kthim përgjigje subjekteve të ndryshme private apo shtetërore në lidhje me kërkesat e tyre për të drejtën e informacionit për vijën e verdhë të qytetit të Rrogozhines.
 5. Në bashkëpunim me Sektorin e Teknologjisë dhe  Inovacionit, saktëson programet e nevojshme për mbajtjen e të dhënave dhe përgatitjen e përpunimin e hartave  bazuar në programet bashkëkohore të GIS dhe kujdeset per rinovimin dhe  mirëmbajtjen e tyre.
 6. Mbështet strukurat përkatëse duke ofruar asistencë teknike dhe infrastrukturë për hedhjen e të dhënave në regjistër ;
 7. Siguron përgatitjen (në bashkëpunim me të tretë) dhe botimin e manualeve metodologjike për planifikimin e territorit si dhe të programeve të trajnimit për përgatitjen e dokumenteve të planifikimit;
 8. Kontrollon dhe administron plotësimin e gjithë dokumentacionit tekniko –ligjor qe kërkohet sipas ligjit dhe kondicioneve te përcaktuara nga instrumentat lokale zhvillimit te territorit .
 9. Mer masat organizative dhe mban kontakte me AKPT per venien ne funksionim dhe përdorimin e sistemit GIS per njesine vendore.
 10. Mer pjese ne trainime dhe seminare te organizuara nga instancat perkatese te AKPT.
 11. Kryen detyra te te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni 42

Detyrat e Pergjegjesit te Sektorit  te Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit

Ndjek me perparesi programin e studimeve dhe zhvillimit urban te qytetit.

 1. Drejton, mbikëqyre, koordinon dhe monitoron punen e specialisteve te sektorit.
 2. Organizon punën studimore dhe propozon për masat konkrete në drejtim të mbarëvajtjes së problemeve.
 3. Organizon dhe ndjek punën për koordinimin e kërkesave të subjekteve juridike apo fizike me politikat urbane të institucionit.
 4. Inspiron dhe ndjek projektet urbanistike të propozuara.
 5. Merr pjese ne hartimin e studimeve urbanistike te kerkuara nga institucioni.
 6. Informon në mënyrë periodike eprorin direkt për problemet e ndryshme në lidhje me zbatimin e detyrave te ngarkuara.
 7. Organizon kryerjen e studimeve te vecanta per mjedisin dhe mban lidhje me agjensine e mjedisit per demtimet e mjedisit ne territorin e bashkise.
 8. Ndjek ne kohen hartimin e  projekteve teknike, per realizimin e buxhetit.
 9. Mban lidhje me institucionet shteterore qe mbulojne problemet e higjenes dhe mjedisit.
 10. Trajton me ta problemet e kesaj fushe dhe kerkon marrjen e masave per plotesimin e tyre brenda dispozitave ligjore.
 11. Kontrollon plotesimin e kushteve mjedisore nga ana e subjekteve per objektet qe ndertohen ne territorin e bashkise.
 12. Kërkon nga vartësit zbatimin e disiplinës në punë dhe realizimin e detyrave funksionale ne kohen e duhur.
 13. Propozon masa administrative për punonjësit e vartësit kur në mënyrë të përsëritur nuk zbatojnë detyrat e ngarkuara ne kohe dhe kryejnë veprime që janë në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore në fuqi.
 14. Propozon tek eprori direkt ndërhyrjen pranë organeve kompetente për zgjidhjen e problemeve që dalin nga sektorët që mbulon.
 15. Koordinon punen me institucione te tjera shteterore dhe ato lokale per problematika te ndryshme ne lidhje me urbanistiken dhe investimet.
 16. Firmos aktet e detyrimeve financiare per sektorin, si dhe kontrollon formularet e pageses per cdo takse te ndikimit ne infrastrukture dhe tarife vendore sipas ligjeve ne fuqi dhe vendimeve te Keshillit Bashkiak.
 17. Kontrollon ecurine e punimeve dhe investimeve ne Bashki.
 18. Përfaqëson sektorin me autorizim të titullarit në marrëdhënie me të tretë për problemet e paraqitura ne lidhje me sektorin.
 19. Drejton dhe koordinon punen per shqyrtimin e dosjeve teknike dhe jep me shkrim mangesite, plotësimet nese duhen bere dhe mendimin per cdo kerkese.
 20. Çertifikata e përdorimit shqyrtohet dhe jepet sipas procedures dhe afateve te përcaktuara ne legjislacionin per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit.
 21. Gjate hartimit te projekt-buxhetit kerkon fonde per mbikqyrje dhe kolaudim punimesh .
 22. Drejton punën e komisioneve perkatese per kontollin e projekteve te ardhura nga studiot e licensuara te porositura nga bashkia per investime publike.
 23. Mban korrespondence me Inspekoriatin Mbrojtjes se Territorit per cdo problematike ne lidhje me lirimin e sheshit.
 24. Pas relacionit perfundimtar nga ana e mbikqyresit te punimeve,verifikimit ne terren dhe mbajtjes se proces – verbalit te përfundimit te punimeve ve ne dijeni titullarin e autoritetit kontraktor per caktimin e kolaudatorit.
 25. Ne përfundim te kolaudimit te vepres administron proces-verbalin e kolaudimit te firmosur nga kolaudatori, sipermaresi dhe mbikqyresi i punimeve.
 26. Administron dokumentacionin teknik te dosjes se investimit, dhe eshte pergjegjes per inventarizimin dhe arkivimin e saj.
 27. Trajton kerkesat dhe ankesat e komunitetit, qe kane te bejne me drejtorine e planikikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit .
 28. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt .

Neni 43

Specialist Kontrolli

 1. Kontrollon ecurine e punimeve dhe investimeve ne Bashki.
 2. Pergatit dosjen per marrjen ne dorezim te objekteve te investuara.
 3. Kryen kontrollin perfundimtar te objektit, para paisjes me leje shfrytezimi te subjektit ndertues.
 4. Përgatit të dhëna statistikore lidhur me lejet e miratuara.
 5. Percakton masat per te parandaluar dhe zbutur demtimet ne mjedis, ne bashkepunim me institucionet shteterore.
 6. Raporton tek pergjegjesi i sektorit lidhur me zbatimin e detyrave per kontrollin e investimeve dhe ndotjes se mjedisit dhe per masat e marra.
 7. Ndjek me pergjegjesi ecurine e kerkesave dhe plotesimin e te gjithe dokumentacionit te nevojshem, qe nga faza e aprovimit te miratimit te lejes se zhvillimit te territorit deri ne destinacionin e objektit te ndertuar.
 8. Jep opinione mbi zgjidhjet urbane qe propozohen duke dhene argumenta dhe duke kryer inspektime ne terren.
 9. Zbaton me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij.
 10. Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit.
 11. Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, maksimumi brenda 10 ditëve, kur nga eprori nuk është caktuar një afat tjetër.
 12. Përgatit materialin dhe pasi e siglon ia paraqet përgjegjësit të sektorit, i cili e miraton ate ose ne te kundert jep verejtjet per permiresimin, korigjimin, ndryshimin e tij.
 13. Specialisti mban përgjegjësi për cilësinë profesionale të materialeve të përgatitura.
 14. Informon në mënyrë periodike eprorin direkt për problemet e ndryshme në lidhje me zbatimin e detyrave te ngarkuara.
 15. Kontrollon te gjitha planet e rilevimit te prones, qe do te aplikojne per leje zhvillimi/ndertimi dhe studim urban pjesor.
 16. Kontrollon te gjitha planimetrite e sheshit te ndertimit.
 17. Arkivon dosjet teknike ne bashkëpunim me specialistin e kontrollit te lejeve te zhvillimit,ndertimit dhe infrastruktures ne arkivin e Drejtorise dhe është përgjegjës për mbajtjen dhe ruajtjen e këtij arkivi.
 18. Mer pjese ne grupet e punes per hartimin e projekt-preventivave mbështetur ne urdhrat e Kryetarit te Bashkise
 19. Bën, ose drejton procesin për vlerësimin e ndikimit në mjedis apo vlerësimin strategjik mjedisor për PDV/IDV-të që përgatiten nga Bashkia.
 20. Shqyrton ankesat e qytetarëvë për dëmtimin e mjedisit rrethues, ose të objekteve kufitare me atë që ndërtohet.
 21. Bashkërendon punën me Ministrinë e Mjedisit dhe Agjensinë Rajonale të Mjedisit për zgjidhjen e problemeve të mjedisit urban.
 22. Verifikon periodikisht në terren dhe njofton Inspektoriatin Mbrojtjes se Territorit për çdo shkelje që verifikohet e që ka ndikim negativ për mjedisin.
 23. Merr pjesë në hartimin e instrumenteve të planifikimit që realizon Bashkia.
 24. Bashkëpunon në hartimin dhe rishikimin e rregullores vendore të kontrollit të zhvillimit.
 25. Bashkëpunon në hartimin e Raportit Vjetor për Zhvillimet në Territor.
 26. Shqyrton kërkesat e aktiviteteve për dhënie mendimi për leje mjedisore dhe leje ushtrim aktiviteti për subjektet aktiviteti i të cilëve shkakton zhurmë.
 27. Kryen aktivitete sensibilizuese me qytetarët, nxënësit e shkollave, organizatatat jo qeveritare për pastrimin e qytetit .
 28. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni 44

Detyrat e Specialistit  te Urbanistikes Ligjore

 1. Gjykon dhe mban përgjegjësi për të gjitha njoftimet, dërguar Inspektoratit Mbrojtjes se Territorit dhe Institucioneve të ndryshme, për probleme përkatëse.
 2. Përgjegjës për zbatimin korrekt dhe brenda afateve, të vendimeve të Këshillit Bashkiak apo urdhëresave dhe vendimeve të tjera në fuqi.
 3. Ndjek respektimin e afateve ligjore në realizimin e detyrave përkatëse.
 4. Shqyrton ankesat e qytetareve mbi zbatimin e lejes se miratuar, per demtimet e ambjenteve ne territor ose te objekteve kufitare me ate qe ndertohet.
 5. Kontrollon aktet e kolaudimit dhe pergatit dosjen per tu pajisur me leje shfrytezimi, bazuar ne legjislacionin ne fuqi.
 6. Kontrollon çdo pergjigje te ankesave te qytetareve nga ana juridike per problemet e urbanistikes.
 7. Pergatit faturat per tarifat vendore per akte kontrolli dhe leje shfrytezimi.
 8. Pas pajisjes se dosjes me leje shfrytezimi, behet pregatitja e saj  per Z.V.R.P.P  Kavaje(hipoteke).
 9. Pergatit dosjen per arshiven e Bashkise.
 10. Raporton periodikisht per ecurine e puneve dhe problemet qe dalin, tek eprori direkt. Organizon punën për inventarizimin dhe depozitimin e dosjeve me dokumentacionin e plotë teknik dhe ligjor, pranë Arkivës; siguron përgatitjen në afat të autorizimeve për pagesat e taksës së ndërtimit për lejet e punimeve të miratuara;
 11. Përgatit të dhëna statistikore periodike dhe vjetore të të ardhurave nga taksa e ndërtimit, në funksion të përpunimit dhe publikimit të statistikave për Bashkinë e Rrogozhines;
 12. Mban korrespondencë me Njësitë Administrative për marrjen e të dhënave mbi personat që përfitojnë ndihmë ekonomike dhe nuk kanë aplikuar për leje punimesh.
 13. Kryen detyra te caktuara nga eprori direkt.

Neni 45

Detyrat e Përgjegjësit të Kadastrës dhe Pronave

 1. Drejton punen e sektorit ne zbatim te detyrimeve te percaktuara ne aktet ligjore dhe nenligjore ne lidhje me praktiken e punes per inventarizimin, transferimin dhe regjistrimin e aseteve publike, pergatitjen e dokumentacionit tekniko-ligjor te kerkuar, evidentimit ne terren te prones publike .
 2. Ndjek punen qe behet per zbatimin e akteve ligjore dhe nenligjore, ne fushen e administrimit dhe perdorimit te pronave publike nga sektoret e bashkise.
 3. Ndjek zbatimin e vendimeve dhe urdheresave qe harton Keshilli Bashkiak ne fushen e administrimit dhe perdorimit te pronave publike.
 4. Mbikqyr respektimin e aktit te transferimit te pronesise se pronave publike.
 5. Merr pjese ne komisionin e ndjekjes se procedurave ligjore per shpronesim publik.
 6. Evidenton probleme që dalin nga veprimtaria e përditëshme si dhe shqetësime te ndryshme që ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon eprorit, rrugëzgjidhjet përkatëse
 7. Jep informacione mbi pronat publike ne perdorim ose ne pronesi te Bashkise.
 8. Mbledh te dhena per ceshtje qe i ngarkohen ose jane ne kompetence te sektorit.
 9. Organizon punen ne sektor.
 10. Harton planet e punes afatshkurtra/mesme/gjata, per sektorin dhe ia paraqet per miratim eprorit direkt.
 11. Siguron respektimin e disiplines ne pune brenda sektorit.
 12. Ben vleresim periodik te specialisteve.
 13. Zbaton dhe mbikëqyr detyrat e ngarkuara nga Kryetari i Bashkisë ose Zv. Kryetaret
 14. Kontrollon dhe firmos gjithë aktet dhe korrespondencën që përgatisin punonjësit e sektorit.
 15. Trajton konflikte te ndryshme ndermjet pronareve (cenim pronesie).
 16. Shkemben informacion me ZVRPP Kavaje
 17. Saktësimi dhe regjistrimi i të drejtave të pronësisë mbi token bujqësore dhe kategorive të tjera në hapësirën rurale.
 18. Shkëmben informacione me zyrën e Administrimit dhe Mbrotjes së Tokës pranë Këshillit të qarkut dhe meAgjencinë Shtetërore e Kadastës , Kavajë.

Neni 46

Specialist

 1. Bën azhornimin periodik të dokumentacionit kadastral të tij dhe njofton seksionin e kadastres në qark për të bërë ndryshimet që ai administron.
 2. Zbaton vendimet e organeve kompetente për ndryshimin e kalimin në gjendjen e pronësisë së tokave dhe rakordon me seksionin e kadastres në Qark.
 3. Grumbullon te dhenat dhe kryen procedurat per shfrytezimin e resurseve qe me ligj i kalojne Bashkise.
 4. Ndjek zbatimin e projekteve per perdorimin e tokave te hartuar nga Qarku ose Institucionet Qendrore.
 5. Bën veprimet në dokumentacionin kadastral kur ndahet trungu familjar , sipas dokumentit të lëshuar nga gjendja civile.
 6. Njohja dhe zbatimi i akteve ligjore dhe nenligjore gjate kryerjes se detyrave .
 7. Jep pergjigje ligjore dhe teknike per problemet qe mbulon sipas detyrave qe i ngarkohen brenda drejtorise .
 8. Zbaton me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat.
 9. Jep informacion eprorit ne lidhje me detyrat e caktuara .
 10. Pergatit informacione qe lidhen me natyren e punes dhe informon eprorin direkt si dhe institucionet e tjera shteterore.
 11. Mban dokumentacionin teknik ne perputhje me kerkesat ligjore.
 12. Raporton te eprori direkt per realizimin e detyrave.
 13. Kryen detyra te caktuara nga eprori direkt.

Neni 47

Specialist Topograf

 1. Eshte ne varesi të Drejtorit të Politikave Urbane;
 2. Merret me piketimin e objekteve te miratuara, hartimin e profileve gjatesore dhe terthore, ne projektet e rikonstruksioneve te rrugeve, kanaleve te KUZ, KUB, trotuareve etj, per te gjitha projektet e infrastruktures dhe azhornimin e tyre.
 3. Zbaton displinen ne pune, urdherat e Kryetarit dhe te Drejtorit te Drejtorise.
 4. Përgatit genplane duke kryer azhornime në terren sipas kërkesave të sektoreve të ndryshem  të bashkisë.
 5. Kontrollon genplanet e pregatitura nga topograf te licensuar te paraqitura sipas kerkesave te qytetareve dhe sektoreve te ndryshem te bashkise . 
 6. Përgatit genplane për dhënie trualli ose objektesh me qera.
 7. Mban pergjegjesi per cilesine profesionale te materialeve te pergatitura .
 8. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt dhe raporton per realizimin e tyre.

Neni 48

Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Sociale

Misioni

 1. Të kujdeset dhe të përpilojë dokumentacionin e nevojshëm për hartimin e projekt-buxhetit si dhe të organizojë, mbikëqyrë dhe kontrollojë zbatimin e buxhetit.
 2. Të respektojë rregullat, procedurat dhe afatet ligjore lidhur me buxhetin e shtetit dhe buxhetin lokal.
 3. Të zbatojë dhe te mbikëqyre zbatimin e parimeve të efektivitetit ekonomik dhe ato të drejtimit financiar, duke u kujdesur që fondet e miratuara të shpenzohen në kohën e duhur dhe vetëm me qëllimin e një administrimi ekonomik sa më efektiv.
 4. Te regjistroje të gjitha detyrimet e institucionit dhe të institucioneve të varësisë, në përputhje me udhëzimet e nxjerra nga Ministri i Financës.
 5. Te ndjek problemet e buxhetit duke u bazuar në ligjin për buxhetin e shtetit, ligjin për buxhetin lokal si dhe udhëzimin e Ministrit të Financave të hartuar për këtë qëllim.
 • Neni 49
 • Detyrat e Drejtorit ne Drejtorine e Finances dhe Shërbimit Social
 1. Drejtori është përgjegjës për përcaktimin e objektivave dhe planifikimin e veprimtarisë së drejtorisë;
 2. Udhëzon stafin në përmbushjen e aktiviteteve të përditshme dhe koordinon drejtpërdrejt veprimtarinë e tyre;
 3. Siguron që veprimtaria të jetë në përputhje me legjislacionin;
 4. Në zbatim të detyrave që rrjedhin nga programet vjetore dhe periodike te miratuara në shkallë aparati, parashikon në planet mujore të punës të gjitha detyrat që i dalin drejtorise  sipas fushave përkatëse, ndjek sistematikisht plotësimin e tyre dhe çdo muaj bën analizën në nivel drejtorie.
 5. Mbështetur në këtë rregullore, harton përshkrimin e punës për drejtorine, zyrën dhe vendin e punes.
 6. Në zbatim të detyrave që rrjedhin nga programet vjetore dhe periodike te miratuara në shkallë aparati, parashikon në planet mujore të punës të gjitha detyrat që i dalin drejtorisë sipas fushave përkatëse, ndjek sistematikisht plotësimin e tyre dhe çdo muaj bën analizën në nivel drejtorie.
 7. Bën shpërndarjen e korrespondencës që i adresohet drejtorise dhe ndjek e kontrollon punën që bëhet nga specialistet e drejtorise, zyrave e punonjësit e vecantë, për përcaktimin e dhënien e zgjidhjeve ligjore, në afatet e caktuara.
 8. Kontrollon dhe firmos gjithë korrespondencën që përgatisin punonjësit e drejtorise.
 9. Kryen analiza periodike për veprimtarinë si drejtor i drejtorise dhe mbi këtë bazë, informon periodikisht, Kryetarin e Bashkise për ecurinë e detyrave të ngarkuara në drejtori, si dhe bën vlerësime pune për punonjësit.
 10. Përgjigjet para Kryetarit te Bashkise për shkallën e plotësimit te detyrave të ngarkuara nga ana e tij punonjësve që punojnë në drejtori.
 11. Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo punonjës në vecanti dhe si drejtori brenda planifikimit të detyrave të Bashkise.
 12. Kontrollon punën e përditshme të punonjësve në vartësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar.
 13. Paraqet pranë eprorit direkt për miratim të gjitha projekt-vendimet qe do te shqyrtohen në Këshillin Bashkiak, sipas problemeve që mbulon.
 14. I propozon eprorit direkt ndërhyrjen pranë organeve kompetente për zgjidhjen e problemeve që dalin.
 15. Organizon dhe drejton punën për hartimin e projekt-buxhetit në respektim të plotë me kriteret, procedurat, metodikat dhe afatet e përcaktuara nga Ministria e Financave.
 16. Ndjek realizimin e shpenzimeve, nëpërmjet evidencave periodike dhe kontrollit direkt mbi përdoruesit e fondeve.
 17. Bën analiza periodike, merr dhe propozon masa për përmirësime të mundshme.
 18. Informon eprorin direkt në periudha të caktuara dhe në çdo rast të kërkuar prej tij për plotësimin e problemeve të dala në realizimin e buxhetit.
 19. Propozon masa për shkeljet të disiplinës buxhetore në instancat përkatese sipas ligjeve në fuqi.
 20. Në zbatim të buxhetit të miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak dhe kërkesave të ndërmarrjeve në varësi të miratuara nga sektorët përkatëse në bashki,bën transferimin e fondeve në favor të këtyre ndërmarrjeve.
 21. Drejton punen per përgatitjen e dokumentacionit për realizimin e buxhetit të vitit financiar të mbyllur dhe e paraqet nëpërmjet eprorit direkt për miratim në Këshillin Bashkiak.
 22. Koordinon punën me sektorët e tjera të bashkisë lidhur me kërkesat për fonde dhe ia paraqet eprorit direkt për ndryshime në buxhet.
 23. Organizon dhe drejton punen ne drejtori, për funksionimin e kontabilitetit në Bashkinë e Rrogozhines me qëllim ruajtjen dhe administrimin e vlerave materiale dhe monetare.
 24. Kontrollon ligjshmërinë e financimeve të investimeve që realizohen nga Institucioni.
 25. Ndjek zbatimin e ligjshmërisë në ruajtjen, dokumentimin, qarkullimin dhe administrimin e vlerave monetare e materiale.
 26. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori .
 • Neni 50
 • Detyrat e Pergjegjesit të Sektorit të Financës
 1. Është përgjegjës për përcaktimin e objektivave dhe planifikimin e veprimtarisë së sektorit.
 2. Udhëzon stafin në përmbushjen e aktiviteteve të përditshme dhe koordinon drejtpërdrejt veprimtarinë e tyre.
 3. Parashikon në planet mujore të punës të gjitha detyrat që i dalin sektorit sipas fushave përkatëse, ndjek sistematikisht plotësimin e tyre dhe çdo muaj bën analizën në nivel sektori.
 4. Bën shpërndarjen e korrespondencës që i adresohet sektorit dhe ndjek e kontrollon punën që bëhet nga specialistet dhe punonjësit, për përcaktimin e dhënien e zgjidhjeve ligjore, në afatet e caktuara.
 5. Paraqet pranë eprorit direkt për miratim të gjitha projekt-vendimet qe do te shqyrtohen në Këshillin Bashkiak, sipas problemeve që mbulon.
 6. I propozon eprorit direkt ndërhyrjen pranë organeve kompetente për zgjidhjen e problemeve që dalin.
 7. Organizon dhe drejton punën për hartimin e projekt-buxhetit në respektim të plotë me kriteret, procedurat, metodikat dhe afatet e përcaktuara nga Ministria e Financave.
 8. Ndjek realizimin e shpenzimeve, nëpërmjet evidencave periodike dhe kontrollit direkt mbi përdoruesit e fondeve.
 9. Informon eprorin direkt në periudha të caktuara dhe në çdo rast të kërkuar prej tij për plotësimin e problemeve të dala në realizimin e buxhetit.
 10. Propozon masa për shkeljet të disiplinës buxhetore në instancat përkatese sipas ligjeve në fuqi.
 11. Në zbatim të buxhetit të miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak dhe kërkesave të ndërmarrjeve në varësi të miratuara, nga drejtoritë/sektorët përkatës në bashki, bën transferimin e fondeve në favor të këtyre ndërmarrjeve.
 12. Bën transferimet si për fondet buxhetore dhe për të ardhurat, bazuar në legjislacionin në fuqi dhe në dokumentacionin e nevojshëm për dhënien e fondeve për investimet e prokuruara.
 13. Përgatit dokumentacionin për realizimin e buxhetit të vitit financiar të mbyllur dhe e paraqet nëpërmjet eprorit direkt për miratim në Këshillin Bashkiak.
 14. Kontrollon ligjshmërinë e financimeve të investimeve që realizohen nga Institucioni.
 15. Ndjek zbatimin e ligjshmërisë në ruajtjen, dokumentimin, qarkullimin dhe administrimin e vlerave monetare e materiale.
 16. Bazuar në vendimin e Këshillit Bashkiak për miratimin e buxhetit të vitit ushtrimor, ndjek në vazhdimësi përdorimin e fondeve si buxhetore ashtu dhe te të ardhurave bën rakordime me Degët e Buxhetit e Thesarit, harton pasqyrat përkatëse dhe raporton ne organet sipas ligjit.
 17. Harton dokumentat perkatese per transferimin e fondeve, përgatit kërkesa për rritje buxhetore të autorizuara nga të ardhurat sipas V.K.B.
 18. Përgatit dokumentacionin për rikthime për rastet e derdhjeve gabim në favor të bashkisë nga subjekte juridik dhe fizik privat dhe shtetëror.
 19. Bën rakordimin me degën e Degën e Thesarit për shpenzimet dhe te ardhurat e instiucionit te vitit ushtrimor.
 20. Siguron perditesimin e informacionit mbi përdorimin e fondeve buxhetore dhe të të ardhurave si për shpenzime dhe investime dhe i raporton eprorit direkt.
 21. Pergatit dhe zbardh te gjitha borderote sipas Vendimeve te Keshillit Bashkiak.
 22. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.
 • Neni 51
 • Detyrat e Specialistit te Finances ( Buxheti)
 1. Nen drejtimin e pergjegjesit te sektorit se bashku me komisionin e ngritur nga titullari.
 2. Pergatit Draft- Buxhetin e vitit pergatit draft-buxhetin per vitin ushtrimor.
 3. Bën transferimet si për fondet buxhetore dhe për të ardhurat, bazuar në legjislacionin në fuqi dhe në dokumentacionin e nevojshëm për dhënien e fondeve për investimet e prokuruara.
 4. Bazuar në vendimin e Këshillit Bashkiak për miratimin e buxhetit të vitit ushtrimor, ndjek në vazhdimësi përdorimin e fondeve si buxhetore ashtu dhe te të ardhurave te institucionit .
 5. Bën rakordime me Degët e Buxhetit e Thesarit, harton pasqyrat përkatëse dhe raporton ne organet sipas ligjit.
 6. Harton dokumentat perkatese per transferimin e fondeve, përgatit kërkesa për rritje buxhetore të autorizuara nga të ardhurat sipas V.K.B.
 7. Harton dokumentacionin për transferimet e fondeve vetëm mbi bazën e kërkesës dhe dokumentacionit të paraqitur nga sektorët dhe të konfirmuara me Vendime të Këshillit Bashkiak.
 8. Përgatit dokumentacionin për rikthime për rastet e derdhjeve gabim në favor të bashkisë nga subjekte juridik dhe fizik privat dhe shtetëror.
 9. Mban regjistrin e perdorimit te fondeve buxhetore, të ardhurave për shpenzime dhe investime.
 10. Bën rakordimin me degën e Degën e Thesarit për shpenzimet dhe te ardhurat e instiucionit te vitit ushtrimor.
 11. Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, maksimumi brenda 10 ditëve, kur nga eprori nuk është caktuar një afat tjetër. Përpilon evidencën mujore dhe progresive për përdorimin e fondeve buxhetore dhe të të ardhurave si për shpenzime dhe investime dhe ia paraqet Përgjegjësit te Buxhetit dhe Finances brenda afateve të përcaktuara në udhëzimet përkatëse.
 12. Ne baze te borodrove te ardhura nga Zyra e Kontabilitetit ben Pagesen sipas bankave.
 13. Specialisti mban përgjegjësi për cilësinë profesionale të materialeve të përgatitura.
 14. Kryen detyra te caktuara nga eprori direkt.

Neni 52

Specialist statistike

 1. Kontrollon mandat -arketimet e kryera gjate dites me te gjitha ekstremet pasi ka  kontrolluar me pare dokumentat jutifikuese te tyre .
 2. Ben ciftimin  e dokumentave me mandat pagesat.
 3. Ben rakordimin me degen e finances ne baze te postes per cdo banke.
 4. Ben perpunimin e te gjithe evidencave te marra nga inspektoret e regjistriit
 5. Ben rakordimet me  agjentet tatimore.
 6. Eshte pergjegjes per mbledhjen,perpunimin dhe nxjerjen e te dhenave mbi aktivitetin e Drejtorise.
 7. Perpunon grafikisht te gjithe treguesit dhe te gjitha format statistikore te cilat kerkohen nga Drejtoria.
 8. Prodhon informacione ditore ,javore,mujore dhe vjetore sipas kerkeses dhe nevojave te Drejtorise.
 9. Bashkepunon me te gjihe sektoret per sigurimin e te dhenave statistikore.
 10. Kontakton me te gjitha strukturat e Drejtorise per te marre dhe shkembyer informacione.
 11. Zbaton detyrat qe i ngarkohen nga Drejtori dhe Shefi i i sektorit.

Neni 53

Detyrat  e Arketarit

 1. Ne baze te  mandat-arketimeve te prera nga specialistja ben mandat–pagesat .
 2. Ben regjistrimin ditor ne librin e arkes .
 3. Ben derdhjen e tarifave te arketuara per llogari te bashkise.
 4. Sistemon dokumentat te arkes.
 5. Regjistron veprimet e mandat arkettimeve dhe pagesave ne ditarin e arkes.
 6. Mban dokumentacionin e arkes ne perputhje me kerkesat e ligjit.
 7. Kryen inventarizimin e letrave me vlere te institucionit sipas llogarive. Ben regjistrimin periodik per cdo muaj te inventareve.

Neni 54

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit të Kontabilitetit

Detyrat dhe përgjegjësitë e përgjegjësit të sektorit të kontabilitetit, janë:

 1. organizon dhe drejton punën për zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore ne fushën e kontabilitetit dhe pagave;
 2. kontrollon gjithë punën për mbajtjen e evidencës kontabël dhe propozon masa për përmirësimin e saj;
 3. zhvillon dhe mban sistemin kontabël në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standartet kombëtare;
 4. propozon masa për shkeljet e disiplinës buxhetore në instancat përkatëse sipas ligjeve në fuqi;
 5. mban ditarin e bankës duke rregjistruar dhe përpunuar të gjitha veprimet që kryhen në Institucion me anë te bankës;
 6. mban ditarin e shpenzimeve duke ndarë shpenzimet sipas llogarive në bazë të strukturës së shpenzimeve të miratuara nga Ministria e Financave te domosdoshme për mbylljen e bilancit;
 7. mban ditarin e veprimeve të ndryshme që janë të nevojshme në fund të periudhës kur mbyllet bilanci i institucionit;
 8. mban ditarin e pagave te punonjësve dhe bën kontabilizimin e tyre për mbylljen e bilancit.
 9. harton bilancin e llogarive të Institucionit për vitin dhe e dërgon për kontroll dhe miratim në degën e thesarit te rrethit të shoqëruar me relacionet përkatëse;
 10. dërgon pasqyrat financiare pasi miratohen nga drejtoria e thesarit ne ministrinë e brendshme, prefekturë, drejtorinë e statistikës në rreth;
 11. në kushtet e mbajtjes të një kontabiliteti të informatizuar, libri ditar, libri i madh dhe libra të tjerë zëvendësohen me dokumente informatike. Në këtë rast sigurohet shtypja e të dhënave për t’u parë në mënyrë vizuale dhe kushtet e tjera që garantojnë mbajtjen e rregullt të kontabilitetit;
 12. në bazë të numrit të punonjësve dhe të strukturës së pagave të miratuara nga këshilli bashkiak dhe të prezencës mujore të punonjësve (informacion që ofrohet nga Drejtoria e organizmit, personelit) bën hartimin e listë pagesave të punonjësve të institucionit për çdo muaj duke bërë ndalesat për sigurimet shoqërore dhe tatimet sipas legjislacionit në fuqi;
 13. harton listën e punonjësve sipas numrave te llogarive me shumat e pagave ne baze të formularëve të kërkuar nga banka përkatëse.
 14. përgatit listë – pagesat e sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe tatimin mbi të ardhurat personale të punonjësve të administratës së bashkisë;
 15. nxjerr deklaratat tatimore në ëeb-site e tatimeve (DPT);
 16. harton dhe dërgon në Drejtorinë e Sigurimeve Shoqërore çdo muaj listën e raportave mjekësorë dhe pensioneve të invaliditetit për punonjësit e bashkisë;
 17. harton listat e te punësuarve dhe të larguarve nga puna gjate muajit ne baze te dhënave te marra nga Sektori i Brimeve Njerëzore dhe bën deklarimin elektronik;
 18. plotëson vërtetimet e pagave për punonjësit e Bashkisë;
 19. plotëson, kur lind nevoja formularët e pagave për punonjësit qe dalin ne pension;
 20. përpilon listë pagesën për shërbimet brenda vendit dhe jashtë vendit;
 21. përpilon liste pagesën për orët jashtë kohës normale të punës sipas ligjeve në fuqi;
 22. kontrollon ditarin e hyrjeve daljeve te Arkës te regjistruar dhe përpunuar nga specialisti i kontabilitetit;
 23. kontrollon lëvizjet e arkës dhe ushtron kontroll periodik për administrimin e mjeteve monetare;
 24. kontrollon ditarin e hyrjeve dhe daljeve të magazinës së materialeve në mënyrën e duhur për mbylljen e bilancit sipas ditarit te hyrjeve dhe daljeve të hartuar nga specialistja e kontabilitetit. Kontrollon saktësinë e veprimeve të librit të arkës (regjistrimin e mandat pagesave dhe mandat arkëtimeve) të mbajtur nga llogaritarja;
 25. kontrollon lidhjen e dokumentave justifikuese të arkës të mbajtur nga llogaritarja;
 26. kontrollon administrimin dhe ruajtjen sipas ligjeve në fuqi të gjitha dokumentet që janë përdorur gjatë vitit për veprimet kontabël;
 27. mban nën kontroll veprimet e arkës duke kontrolluar saktësinë e veprimeve;
 28. bën kontrollin fizik të arkës periodikisht duke mbajtur proçes-verbalet përkatëse për gjendjen.
 29. Kryen kontabilizimin ditor të urdhër-pagesave (pasi ka marre postën e thesarit) ne ditarin e bankes per shpenzimet e institucionit, kryen konyabilizimin e veprimeve ne llogarite perkatese pas likuidimeve dhe kuadrimin me banken per cdo muaj.
 30. Bën ciftimin e dokumentave të likuiduara me urdhër-pagesën përkatëse (Vendim i Këshillit Bashkiak, urdhër-prokurimi, proces-verbal, shpallje fituesi, kontratë, situacion, preventiv, faturë, fletë hyrje).
 31. Bën rakordimin me Degën e Thesarit.
 32. Ndjek debitoret dhe kreditoret.

Neni 55

Specialist i  Finances (pagash)

 1. Mban librat e pagave te punonjesve bashke me dokumentacionin e pagave.
 2. Harton liste pagesen per pagat nje here ne muaj sipas liste prezences te paraqitur per punonjesit e administrates  dhe punonjesve te brigadave ne varesi te bashkise.
 3. Harton liste pagesen per sigurimet shoqerore, sigurimet shendetesore, sigurimet suplementare dhe tatimin mbi te ardhurat per cdo muaj si dhe ben rakordimin me sigurimet shoqerore per shumat e derdhura ne sigurimet shoqerore.
 4. Përgatit dhe zbardh të gjitha borderotë sipas  K.B. për  ndihmën ekonomike, ndihmën për të  moshuarit, nxënësit  e dalluar, etj.
 5. Bën kontabilizimin ditor dhe mujor te veprimeve te arkes ne ditarin perkates, kontabilizimin e tarifave te hyra ne arke dhe pagesen e agjentit tatimor.
 6. Përgatit evidencën për numrin e punonjësve  dhe fondin e pagave si dhe  evidenca të tjera të kërkuara.
 7. Bën interpretimin dhe ndjek në vazhdimësi zbatimin e drejt nga organet vartëse të akteve ligjore dhe nënligjore që kanë të bëjnë me trajtimin financiar të punonjësve (paga, sigurime shoqerore e shendetesore, shtesa mbi page, paaftësi në punë etj) Merr masa për korrigjimin e tyre në cdo rast shkelje. Bën propozime për përmirësimin e tyre.
 8. Perpilon materialin per ne Keshill Bashkiak nivelin e pagave cdo fillim viti.
 9. Kontabilizimi i pagave dhe sigurimeve per cdo muaje ne ditarin nr.8 (ditari i pagave)
 10. Zbaton me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij.
 11. Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brënda sektorit.
 12. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni 56

Specialist Asetesh

 1. Organizon dhe drejton punen ne sektor në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore.
 2. Është përgjegjës për krijimin e regjistrit të të gjithë aseteve të Bashkisë dhe perditesimin e tij me ndryshimet perkatese. 
 3. Kontrollon punen e kryer per inventarizimin e te gjithe pronave shteterore ne territorin e Bashkise .
 4. Bashkëpunon me Agjensinë e Inventarizimit të Pronave si dhe Ministrinë e Linjes për mbarëvajtjen e procesit të inventarizimit të aseteve të Bashkisë.
 5. Perpilon raporte mujore, 6 mujore dhe vjetore mbi ecurinë e sektorit dhe i paraqet pranë  
 6. Ndjek detyrat e dhëna nga Drejtori dhe e informon për problemet e ndryshme që dalin.
 7. Përgatit projekt- vendimet që kanë të bejnë me administrimin e prones ne varesi të  Bashkise dhe eshtë përgjegjës për zbatimin korrekt dhe brenda afateve të të gjithë vendimeve të Këshillit Bashkiak.
 8. Organizon punën në kuadër të procesit të legalizimeve në përputhje me legjislacionin në fuqi.  
 9. Menaxhon dhe monitoron të gjitha dhëniet me qera të pasurive të ndërmarrjeve dhe institucioneve në  varësi të Bashkisë .

Neni 57

Detyrat e Magazinierit

 1. Kontrollon mallin qe vjen ne magazine sipas fatures qe sjell shitesi.
 2. Pret flete hyrjen e mallit pasi numeron dhe sigurohet per sasine e tyre.
 3. Sipas urdher–dorezimeve dhe planeve te shperndarjes ben daljen e mallit te shoqeruar me flete dalje .
 4. Kontrollon dhe llogarit normativen e harxhimit te karburantit per cdo muaj te dhene nga sektori i sherbimeve publike.
 5. Ben gjendjen e magazines dhe rakordon me sektorin e finances per cdo muaj .

Neni 58

Sektori i Shërbimeve Sociale

Misioni

Misioni i Shërbimeve Sociale eshte të zbatoje  objektivat e legjislacionit për mbrojtjen sociale, politikat dhe procedurat përkatëse në strategjitë, programet dhe buxhetin vendor. 

Evidentimi i grupeve ne nevoje brenda territorit te bashkise Rrogozhine dhe krijimi, brenda kuadrit ligjor, i kushteve te favorshme per t’u ofruar ndihmen e nevojshme ekonomike dhe sherbimin e duhur social.

Neni 59

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit

 1. Drejtimi, organizimi dhe koordinimi i punes per permbushjen e te gjithe detyrave te sektorit.
 2. Evidentimi i te dhenave per grupet ne nevoje.
 3. Pergatitje e projekt-vendimeve “ per ndihmen dhe perkrahjen sociale” qe i paraqiten per miratim Keshillit Bashkiak dhe ndjekje e te gjithe relacioneve qe miratohen prej tij ne lidhje me ndihmen dhe sherbimin social.
 4. Pergjegjes per mbarevajtjen e punes dhe projekteve te ndryshme sociale.
 5. Të evidentojë kërkesat e qytetarëve për strehim dhe ti dokumentojë ato.
 6. Të verifikojë vërtetësinë e dokumentacionit nga institucionet ku është marrë.
 7. Të seleksionojë formularët e vlefshëm për tja paraqitur Komisionit të Strehimit pranë Bashkisë.
 8. Të hartojë dhe të administrojë regjistrin e familjeve në listat pritëse.
 9. Të hartojë programet afatmesme dhe afat gjata për strehimin e popullsisë, mbështetur në nevojat për strehim.
 10. Të zhvillojë dhe të organizojë regullisht pritje me popullin për të evidentuar problemet që ai ka për strehim.
 11. Identifikon burime materiale dhe njerezore ne komunitet per te gjetur menyra bashkepunimi per t’i ardhur ne ndihme grupeve ne nevoje te qytetit te Rrogozhine.
 12. Evidentimi i te dhenave per grupet ne nevoje .
 13. Pergatitje e projekt-vendimeve “per ndihmen dhe perkrahjen sociale” qe i paraqiten per miratim Keshillit Bashkiak dhe ndjekje e te gjithe relacioneve qe miratohen prej tij ne lidhje me ndihmen dhe sherbimin social.
 14. Monitoron dhe analizon në mënyrë të vazhdueshme zbatimin e aktiviteteve të renditura në kuadrin e projekteve sociale;
 15. Mbledh te dhena per ceshtje qe i ngarkohen ose jane ne kompetence te sektorit.
 16. Koordinon punen me shoqata te cilat kujdesen per personat me aftesi te kufizuar dhe ofrojne sherbime cilesore ndaj tyre .
 17. Eshte pergjegjes per krijimin e sistemit te te dhenave per kete kategori dhe ne baze te te dhenave ben referimin e rasteve  tek ofruesit e sherbimeve.
 18. Garanton zbatimin e kerkesave ligjore ne praktiken e punes se sektorit.
 19. Bën shpërndarjen e korrespondencës që i adresohet sektorit dhe ndjek e kontrollon punën që bëhet nga specialistet e sektorit, zyrave e punonjësit e vecantë, për përcaktimin e dhënien e zgjidhjeve ligjore, në afatet e caktuara.
 20. Evidenton probleme që dalin nga veprimtaria e përditëshme si dhe shqetësime te ndryshme që ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon eprorit, rrugëzgjidhjet përkatëse.
 21. Kryen analiza periodike për veprimtarinë si pergjegjes i sektorit dhe mbi këtë bazë, informon periodikisht, eprorin direkt për ecurinë e detyrave të ngarkuara në sektor e zyrë, si dhe bën vlerësime pune për punonjësit.

Neni 60

Specialist i Ndihmës Ekonomike

 1. Sqarronë dhe ndihmon  në përgatitjen e dokumentacionit për personat që aplikojnë për herë të parë  për përftimin e nd. Ekonomike.
 2.  Me datë 1 të çdo muaji të gjithë bën pranimin e dokumentave të reja të familjeve që pretendojnë të hyjnë në skemën e nd. ekonomike.
 3. Verifikon gjendjen social- ekonomike të familjeve që futën për herë të pare në skemën e nd. ekonomike.
 4. Verifikon dy here në vit gjendjen  social ekonomike të çdo familje që është në skemën e nd ekonomike
 5.  Merr njëherë në vit dokumentet vjetor të familjeve që trajtohen me Nd. ekonomike
 6.  Mbledh njëherë në 3 muaj vërtetimet si punëkërkues të papune për të gjithë personat madhore të familjes dhe dy herë në vit vërtetimet e shkollave për pjesëtarët e familjeve që ndjekin shkollën.
 7. Çdo muaj nga data 1-15 mbledh deklaratat e paraqitjes mujore për të gjitha familjet që trajtohen me nd. ekonomike
 8.  Në bashkëpunim me financën  bën ndryshimet e nevojshme në projekt vendimin e rradhës të bllok skemës së nd. ekonomike. 
 9. Përgatit projektin e muajit me të gjitha ndryshimet përkatëse mujore.
 10.  Lëshon vërtetimet për trajtim apo mos trajtim me nd. ekonomike sipas nevojave të qytetarëve.
 11. Mban dhe plotëson në mënyre ritmike rregjistrin e ndihmës ekonomike për rajonin e vet.

Neni 61

 Specialist i Paaftesise

 1. Sqaron dhe mbledh dokumentacionin për përsonat që kërkojnë të komisionohen për vlerësimin e aftësisë së kufizuar.
 2. Pranon dhe mbledh dokumentacionin për përsonat që me vendim të komisionit mjekësor përcaktohet se ka nevojë për përkujdesje.
 3. Çdo muaj dërgon me procesverbal, pranë mjekut të drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, listën e përsonave që do të paraqitën e riparaqiten  pranë KMCAP-it, së bashku me dokumentacionin përkatës dhe njofton personat për datën e paraqitjes pranë këtyre komisioneve.
 4. Ndjek afatet e mbarimit të rraportave dhe dërgon dosjet sipas këtyre afateve pranë KMCAP-it
 5. Përcjell fletë drejtimet dhe epikrizat për përsonat që kërkojnë të komisionohen dhe rikomisionohen.
 6. Mbledh dhe kontrollon me përgjegjësi  dokumentacionin e nevojshëm ligjor për pagesat e kujdestarisë të të paaftëve.
 7. Mban lidhje të vazhdueshme me Dr. e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror për rastet e personave të  Verbër, Paraplegjikë dhe Tetraplegjikë për komisionimin dhe pajisjen me librezë.
 8. Lëshon vërtetimet për trajtim apo mos trajtim me P.A.K sipas nevojave të qytetarëve.
 9. Pasqyron në rregjistër të dhënat e të paaftëve, të verbërve, tetraplegjike dhe paraplegjike.
 10. Në bashkëpunim me ekonomisten  bën ndryshimet e nevojshme në projekt vendimin e rradhës për pagesat e personave me aftësi të kufizuar, të verbërve, paraplegjik, tetraplegjik dhe kujdestarëve të tyre

Neni 62

Specialist

 1. Bashkërendon punën me administratorët e shërbimeve shoqërore, psikologët e shkollave, mjekun e familjes, autoritetet përgjegjëse të rendit, punonjësit socialë të qendrave të shërbimeve publike e jopublike, për përmirësimin e situatës së mbrojtjes së fëmijës në territorin e bashkisë.
 2. Administron proçesin e vlerësimit të kërkesave nga Komisioni i Vlerësimit të Nevojave dhe i Kujdestarisë deri në marrjen e vendimeve përkatëse.
 3. Ofron ekspertizën juridike për interpretimin e zbatimin e duhur të dispozitave ligjore dhe akteve në zbatim të tyre si dhe përditësimi i ndryshimeve ligjore në fushën e shërbimeve shoqërore
 4. Përgatit programin buxhetore vjetor dhe afatmesëm të Strehimit dhe Shërbimeve Sociale.
 5. Përgatit raporte të realizimit progresiv të shpenzimeve të parashikuara në programin buxhetor të Strehimit dhe Shërbimeve Sociale
 6. Administron zbatimin e programeve sociale të strehimit të parashikuara në ligj për mbulimin e nevojave të strehimit sipas kërkesave të paraqitura nga qytetarët.
 7. Vlerëson situatën aktuale të nevojave dhe kërkesave për strehim.
 8. Bashkërendon dhe koordinon me qeverinë qendrore për bashkëfinancimin e projekteve të strehimit social me qëllim zbutjen e nevojave për strehim.
 9. Nxitja e partneritetit publik privat për sigurimin e banesave për të pastrehët sipas programeve sociale të strehimit të parashikuara në ligj.

Specialist i strehimit.

 • Neni 63
 • Detyrat e specialistit
 1. Perpunimi i te dhenave per grupet ne nevoje strehimi, ne nivel bashkie.
 2. Zbatimi i projekteve te ndryshme ne ndihme te ketyre grupeve.
 3. Identifikim i burimeve materiale dhe njerezore ne komunitet qe mbeshtesin aktivitete ne ndihme te ketyre grupeve.
 4. Identifikim i burimeve materiale dhe njerezore ne komunitet qe mbeshtesin aktivitete ne ndihme te ketyre grupe.
 5. Pergatitje e projekt-vendimeve “per strehimin” qe i paraqiten per miratim Keshillit Bashkiak .
 6. Identifikon burime materiale dhe njerezore ne komunitet per te gjetur menyra bashkepunimi per t’i ardhur ne ndihme grupeve ne nevoje te qytetit te Rrogozhines.
 7. Ndjek ne vazhdimesi procedurat e perfitimit nga personat perfitues dhe pasqyron ndryshimet cdo muaj ne regjistrin analitik .
 8. Trajton kerkese ankesat e qytetareve dhe jep sqarime ne lidhje me dokumentacionin perkates.
 9. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni 64

Drejtoria e  Bujqësisë, Pyjeve, Kullim Vaditje

Misioni

Zbatimi i detyrimeve te percaktuara ne aktet ligjore e nenligjore qe  lidhen me administrimin, menaxhimin, mbrojtjen e tokes dhe pyjeve, si dhe mbrojtjen e jetes dhe shendetit te njerezve nga sëmundjet zoonotike (sëmundje të trashëgueshme nga kafsha tek njeriu), nga toksiinfeksionet apo infeksionet nga lende me elemente toksike, nëpërmjet kontrollit të vazhdueshëm sanitaro-veterinar të produkteve me origjinë shtazore etj. Zbatimi i akteve ligjore mbi sigurinë e digave/dambave, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e tyre, me qëllim realizimin e kërkesave komplekse (ose të veçanta) të shfrytëzimit të burimeve ujore, sigurinë e popullatës dhe vlerave ekonomike në basen dhe poshtë tij, në të gjitha etapat e jetës së digës/dambës.

                                                                     Neni 65

Detyrat e Drejtorit te Drejtorise se Bujqësisë , Pyjeve, Veterinerise

 1. Drejtori i Drejtorise se Bujqesise dhe Veterinerise eshte pergjegjes per zbatimin e akteve ligjore dhe nenligjore qe lidhen me administrimin, menaxhimin, mbrojtjen e tokes, si dhe mbrojtjen e jetes dhe shendetit te njerezve nga sëmundjet zoonotike (sëmundje të trashëgueshme nga kafsha tek njeriu), nga toksinfeksionet apo infeksionet nga lende me elemente toksike, nëpërmjet kontrollit të vazhdueshëm sanitaro-veterinar të produkteve me origjinë shtazore etj.
 2. Jep kontribut ne procesin e vendimmarrjes, per ceshtje qe jane ne kompetence te sektorit dhe ne perputhje me legjislacionin.
 3. Evidenton probleme që dalin nga veprimtaria e përditëshme si dhe shqetësime te ndryshme që ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon eprorit, rrugëzgjidhjet përkatëse.
 4. Kryen studime për fusha të ndryshme dhe organizon sistemin e informacionit për sektorin që mbulon.
 5. Bën azhornimin periodik të dokumentacionit kadastral të tij dhe njofton seksionin e kadastres në qark për të bërë ndryshimet që ai administron.
 6. Zbaton vendimet e organeve kompetente për ndryshimin e kalimin në gjendjen e pronësisë së tokave dhe rakordon me seksionin e kadastres në Qark.
 7. Grumbullon te dhenat dhe kryen procedurat per shfrytezimin e resurseve qe me ligj i kalojne Bashkise.
 8. Bën azhornimin periodik të dokumentacionit kadastral të tij dhe njofton seksionin e kadastres në qark për të bërë ndryshimet që ai administron.
 9. Zbaton vendimet e organeve kompetente të pushtetit e ato gjyqësore për ndryshimin e kalimin në gjendjen e pronësisë së tokave dhe rakordon me seksionin e kadastres në Qark.
 10. Bën veprimet në dokumentacionin kadastral kur ndahet trungu familjar , sipas dokumentit të lëshuar nga gjendja civile.
 11. Punon për bërjen të njohur , pronarëve privatë, të dispozitave ligjore për mbrojtjen e tokës .
 12. Grumbullon te dhenat dhe kryen procedurat per shfrytezimin e resurseve qe me ligj i kalojne bashkise.
 13. Kryen studime per perdorimin e resurseve te cilat miratohen nga Keshilli i Bashkise
 14. Eshte pergjegjes para organeve drejtuese te Bashkise per shfrytezimin e resurseve.
 15. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni 66

Detyrat e Përgjegjësit të zyrës së Buqësisë

 1. Drejton punen e sektorit ne zbatim te detyrimeve te percaktuara ne aktet ligjore qe lidhen me administrimin, menaxhimin, mbrojtjen e tokes dhe pyjeve, si dhe mbrojtjen e jetes
 2. Zbation aktet ligjore mbi sigurinë e digave/dambave, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e tyre, me qëllim realizimin e kërkesave komplekse (ose të veçanta) të shfrytëzimit të burimeve ujore, sigurinë e popullatës dhe vlerave ekonomike në basen dhe poshtë tij, në të gjitha etapat e jetës së digës/dambës.
 3. Përmirëson sistemitn te ujitjes dhe kullimit;
 4. Krion sistemin e informacionit për administrimin , përdorimin e tokës mbështetur ne teknologji bashkëkohore.
 5. Plotëson dokumentacionet përkatëse të pronësive private.
 6. Evidenon, promovon, bashkëpunon me programe dhe donatorë qe veprojnë në fushën e bujqësisë dhe të zhvillimit rural Bazuar në planin vjetor hartimi i programeve dhe zbatimi i tyre.
 7. Kontrollon, mbikëqyr, mirëmban dhe rregullon sistemet e kullimit, ujitjes dhe veprat e mbrojtjes nga përmbytja.
 8. Pastron dhe mirëmban kanalet kulluese dhe ujitëse.
 9. Ndjek zbatimin e vendimeve dhe urdheresave qe harton Keshilli Bashkiak ne fushen e administrimit dhe perdorimit te pronave publike.
 10. Mbledh te dhena per ceshtje qe i ngarkohen ose jane ne kompetence te sektorit.
 11. Organizon punen ne sektor.
 12. Harton planet e punes afatshkurtra/mesme/gjata, per sektorin dhe ia paraqet per miratim eprorit direkt.
 13. Siguron respektimin e disiplines ne pune brenda sektorit.
 14. Ben vleresim periodik te specialisteve.
 15. Zbaton dhe mbikëqyr detyrat e ngarkuara nga Kryetari i Bashkisë ose Zv. Kryetaret
 16. Kontrollon dhe firmos gjithë aktet dhe korrespondencën që përgatisin punonjësit e sektorit.

Neni 67

Specialist Buqësie (agronom)

1-Përgjigjet për menaxhimin dhe mbrojtjen e tokës bujqësore, në pronësi shtetërore dhe në pronësi private, si dhe të kategorive të resurseve të tjera

2- Ndjek veprimtarinë për evidentimin e tokave bujqësore të pakultivuara

3- Shqyrton kërkesat dhe propozimet për ndryshimin e kategorive të tokës bujqësore sipas bonitetit duke zbatuar kriteret dhe procedurat ligjore.

4- Jep orientime fermerve për mbjelljen dhe kultivimin e kulturave bujqësore

5- Këshillon , informon, orienton fermeret për llojet e kulturave drufrutore që pershtaten më mirë në zona të caktuara të teritorit të bashkisë, për politikat e  bujqësisë, për ndryshime legjislacioni nga të cilat ata preken, .

6- Jep udhëzime për kohën dhe mënyrën e trajtimit me preparate kimike të sëmundjeve dhe dëmtuesve të kulturave bujqësore.

7.Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i  ngarkohen

Neni 68

Detyrat e Inspektorit Veterinar

 1. Mbrojtja e shëndetit të njerëzve nga sëmundjet zoonotike (sëmundje të trashëgueshme nga kafsha tek njeriu), nga toksinfeksionet apo infeksionet nga lende me elemente toksike, nëpërmjet kontrollit të vazhdueshëm sanitaro-veterinar të produkteve me origjinë shtazore.
 2. Sigurimi i mbrojtjes se mjedisit nga infeksionet, helmet, ndotjet me pasoja demtuese per njerezit dhe kafshet, faunes dhe akuakultures.
 3. Pergjigjet per mbulimin me sherbimin veterinar te te gjithe territorit te bashkise Rrogozhine ne perputhje me aktet ligjore dhe nenligjore ne fuqi.
 4. Raporton për problemet teknike veterinare pranë organeve kompetente rajonale, qendore.
 5. Koordinon dhe bashkerendon punen me institucionet shteterore kompetente, sherbimet homologe ne rrethet e tjera te vendit (veçanerisht rrethet fqinj), si dhe me sherbimin shendetsor spitalor dhe paresor per probleme, ne territorin e bashkise Rrogozhine, te cilat kane te bejne me ruajtjen e shendetit te njerezve.
 6. Zbaton funksionet e percaktuara ne aktet ligjore e nenligjore ne territorin Bashkise Rrogozhine.
 7. Kryen të gjitha funksionet, detyrat specifike të përcaktuara ne aktet ligjore dhe nenligjore, në mjedisin e therjes për kontrollin mjekësor të kafshës para dhe pas therjes, vulosjen e karkasave të mishit, si dhe lëshimin e çertifikatës veterinare, që shoqëron mishin e nënproduktet e tij.
 8. Vulosja dhe lëshimi i çertifikatës veterinare bëhet vetëm nga mjeku veterinar.
 9. Kur konstaton se kafshët që vijnë në thertore, janë të pa matrikulluara dhe pa çertifikatë veterinare nuk lejon therjen e tyre dhe njofton shërbimin veterinar përkatës, për marrjen e masave në zbatim të ligjit.
 10. Mjeku veteriner, mbikqyr kushtet higjeno-sanitare gjatë aktivitetit të therjes në qendrat e tregtimit të mishit. Në rast të shkeljeve të rregullave të përcaktuara me ligj, mjeku veteriner njofton Agjensinë Rajonale të Shërbimit Veterinar.
 11. Ushtron kontroll të vazhdueshëm organo-leptik të produkteve ushqimore-shtazore.
 12. Raporton periodikisht për cdo problem të konstatuar tek eprori direkt.
 13. Shërbimi veterinar ushtron kontroll të vazhdueshëm në gjithë territorin administrativ të Bashkisë Rrogozhine, për aktivitetin e therjes që kryhet nga subjekte të paregjistruara në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi, kur konstaton të tilla fenomene njofton strukturat e përkatëse të ARSHV dhe AKU-së.
 14. Bashkëpunon me Agjensinë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe AKU-në, për zbatimin e masave profilaktike dhe shkëmben informacion sipas situatave.
 15. Verifikon dhe mbikqyr tregjet që të funksionojnë sipas legjislacionit në fuqi për fushën e veterinarisë, legjislacioni për subjektet tregtare, si dhe legjislacionin për licencimin e aktiviteteve.
 16. Bashkëpunojnë me autoritetin kompetent dhe strukturat e shërbimit veterinar rajonal për zbatimin e masave profilaktike, si dhe për kufizimin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve infektive në kafshë.
 17. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni 69

Specialist Zoteknik

 1. Mbrojtja e shëndetit të njerëzve nga sëmundjet zoonotike (sëmundje të trashëgueshme nga kafsha tek njeriu), nga toksinfeksionet apo infeksionet nga lende me elemente toksike, nëpërmjet kontrollit të vazhdueshëm sanitaro-veterinar të produkteve me origjinë shtazore.
 2. Sigurimi i mbrojtjes se mjedisit nga infeksionet, helmet, ndotjet me pasoja demtuese per njerezit dhe kafshet, faunes dhe akuakultures.
 3. Pergjigjet per mbulimin me sherbimin veterinar te te gjithe territorit te bashkise ne perputhje me aktet ligjore dhe nenligjore ne fuqi.
 4. Raporton për problemet teknike veterinare pranë organeve kompetente .
 5. Zbaton funksionet e percaktuara ne aktet ligjore e nenligjore ne territorin Bashkise Rrogozhine.
 6. Kryen të gjitha funksionet, detyrat specifike të përcaktuara ne aktet ligjore dhe nenligjore, në mjedisin e therjes për kontrollin mjekësor të kafshës para dhe pas therjes, vulosjen e karkasave të mishit, si dhe lëshimin e çertifikatës veterinare, që shoqëron mishin e nënproduktet e tij.

– mbikqyr kushtet higjeno-sanitare gjatë aktivitetit të therjes në qendrat e tregtimit të mishit. Në rast të shkeljeve të rregullave të përcaktuara me ligj.

Neni 70

Specialist Kullimit dhe Vaditjes

 1. Zbaton detyrimet e percaktuara ne aktet ligjore dhe nenligjore ne lidhje me administrimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës se ujitjes dhe të kullimit të transferuar në pronësi.
 2. Jep pergjigje ligjore dhe teknike per problemet qe mbulon sipas detyrave qe i ngarkohen brenda drejtorise .
 3. Zbaton me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat.
 4. Jep informacion eprorit ne lidhje me detyrat e caktuara .
 5. Pergatit informacione qe lidhen me natyren e punes dhe informon eprorin direkt si dhe institucionet e tjera shteterore.
 6. Mban dokumentacionin teknik ne perputhje me kerkesat ligjore.
 7. Mbi bazën e librit të kulturave bujqesore te mbjella nga fermeret, në fillim të vitit përllogarit sasinë e ujit që duhet për ujitje, burimet ujore, kapacitetin e ujit të grumbulluar nga rezervuarët, si dhe rrjetin e kanaleve kryesore ujitëse.
 8. Harton grafikun e ujitjes në bazë te dhenave te marre nga bashkite, bënë planin e shpërndarjes së ujit në pikat ku furnizohen
 9. Në përfundim të sezonit të ujitjes saktëson sipërfaqen e ujitur.
 10. Kryen kontroll sistematik për gjendjen e infrastruktures se ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga permbytja.
 11. Propozon grafikun e kryerjes se punimeve te mirembajtjes ne rrjetin e kanaleve ujites, kullues, veprat e mbrojtjes,
 12. Në bashkëpunim me sektorët e tjerë, merr masa për vënien në gadishmëri të sistemit ujitës brenda muajit Prill dhe kryerjen e punimeve te kullimit brenda muajit Tetor.
 13. Informon në mënyrë të vazhdueshme përgjegjësin e sektorit për problemet që konstatohen gjatë kontrollit dhe propozon masa për zgjidhjen e tyre.
 14. Përgatit analiza mujore për realizimin e treguesve të shfrytëzimit të sistemeve ujitëse dhe kullimit.
 15. Raporton te eprori direkt per realizimin e detyrave.

Neni 71

Punonjes Mbeshtetes Vaditjes dhe Kullimit

 1. Personeli i shfrytëzimit të stacionit te pompimit, përgjigjet për mbarëvajtjen e të gjithë aktivitetit të stacionit.
 2. Të njohin dhe të zbatojnë me përpikmëri rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjen në punë.
 3. Të zbatojnë me korrektësi rregullat në punë, udhëzimet dhe detyrat që j’u ngarkohen.
 4. Të kontrollojnë të gjitha nyjet e makinerisë që përcaktohen me rregullat teknike të shfrytëzimit.
 5. Të mos largohen nga stacioni për asnjë arsye duke lënë stacionin pa mbikqyrje.
 6. Gjatë ushtrimit të detyrës të plotësojnë dokumentacionin përkatës, që përcaktohen në rregullore e shfrytezimit te hidrovoreve.
 7. Të bëjnë pastrimin e plotë të stacionit para mbarimit të ndërresës së tij, dhe kur t’ja dorëzojë stacionin ndërresës tjetër të lëshojë në punë të gjitha elektropompat me radhë, qofshin ose jo në punë me qëllim që ndërresa që merr në dorëzim stacionin të dijë gjendjen teknike të tij. Nuk vihen në punë ato elektropompa që janë me difekt teknik.
 8. Të bëjnë pastrimin e zgarave kur në to janë grumbulluar papastërti apo mbetje të ngurta nga prurjet e kanalit kryesor
 9. Kryen detyra te tjera nga eprori direkt.

Neni 72

Përgjegjës sektori i Pyjeve

 1. Drejton punen e sektorit ne zbatim te detyrimeve te percaktuara ne aktet ligjore dhe nenligjore ne lidhje me praktiken e punes per inventarizimin, transferimin dhe regjistrimin e aseteve publike, pergatitjen e dokumentacionit tekniko-ligjor te kerkuar, evidentimit ne terren te prones publike si dhe per administrimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave.
 2. Ndjek punen qe behet per zbatimin e akteve ligjore dhe nenligjore, ne fushen e administrimit dhe perdorimit te pronave publike nga sektoret e bashkise.
 3. Merr masa per parashikimin ne buxhet te shpenzimeve per regjistrimin e pronave publike sipas ligjit perkates.
 4. Ndjek zbatimin e vendimeve dhe urdheresave qe harton Keshilli Bashkiak ne fushen e administrimit dhe perdorimit te pronave publike.
 5. Mbikqyr respektimin e aktit te transferimit te pronesise se pronave publike.
 6. Merr pjese ne komisionin e ndjekjes se procedurave ligjore per shpronesim publik, me cilesine e Kryetarit.
 7. Evidenton probleme që dalin nga veprimtaria e përditëshme si dhe shqetësime te ndryshme që ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon eprorit, rrugëzgjidhjet përkatëse
 8. Jep informacione mbi pronat publike ne perdorim ose ne pronesi te Bashkise.
 9. Mbledh te dhena per ceshtje qe i ngarkohen ose jane ne kompetence te sektorit.
 10. Organizon punen ne sektor.
 11. Siguron respektimin e disiplines ne pune brenda sektorit.
 12. Ben vleresim periodik te specialisteve.
 13. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.
 14. Raporton tek eprori direkt.

Neni 73

Detyrat e Specialistit te Pyjeve

 1. Zbaton detyrimet e percaktuara ne aktet ligjore dhe nenligjore ne lidhje me administrimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave.
 2. Bashkerendon punen me organet qendrore me qellim monitorimin, administrimin, kontrollin e fondit pyjor.
 3. Ne bashkepunim me ministrine e linjes, institucione te tjera shteterore, shoqatat e perdoruesve te pyjeve, krijon sistemin e te dhenave mbi  fondin  pyjor te  bashkise Rrogozhinë.
 4. Mban kontakt me shoqatat e perdoruesve te pyjeve.
 5. Here pas here informon komunitetin, per gjendjen e pyjeve, per procedurat e perdorimit te fondit pyjor si dhe sanksionet ndaj personave qe demtojne fondin pyjor.
 6. Propozon marrjen e masave per ruajtjen e pyjeve dhe mjedisit pyjor.
 7. Zbaton dhe mbikqyr zbatimin e akteve  te miratuara nga Keshilli i Bashkise.
 8. Ne bashkepunim me institucione shteterore/jo shteterore, shoqata te perdoruesve te pyjeve harton plan veprime, propozon masa me qellim sigurimin e nje menaxhimi te qendrueshem dhe afatgjate te pyjeve dhe kullotave komunale, shtimin e siperfaqjeve pyjore dhe kullosore, parandalimin e degradimit te metejshem te tokes etj.
 9. Respekton aktet ligjore dhe nenligjore gjate kryerjes se detyrave.
 10. Raporton tek eprori direkt mbi ecurine e punes.
 11. Kryen detyrat e caktuara nga eprori direkt.

Neni 74

Detyrat e Rojes së  Pyjeve

 1. Të ruaj nga vjedhja, shkatërrimi, dëmtimi, trungjet e pa prera dhe të prera si dhe pjesëve të trungjeve-drunjëve në pyje, kulturat pyjore, pyllëzime, tokat pyjore dhe prodhimet pyjore jodrunore;
 2. Të ruaj nga shkatërrimi rrugët pyjore, depot e përkohshme, objektet pyjore, të informoi për uzurpimet e pyjeve, tokave pyjore dhe objekteve përcjellëse, të pengoj veprimet e tilla në kuadër të mundësisë dhe kompetencave të tija;

3.Të ruaj dhe përkujdeset për mirëmbajtjen e shenjave te kufijve të jashtëm dhe të mbrendëshem të pyjeve, të ngastrave dhe njësive menaxhuse pyjore;

 1. Të parandalojë gjuetinë ilegale, të përkujdeset mbi mbrojtjen e kafshëve te egra si dhe mbrojtjen e objekteve në terrenet e gjuetisë;
 2. Të kryej procedurën e qarkullimit të masës drunore dhe kontrollimin e transportit të prodhimeve drunore dhe jodrunore të pyjeve;në mënyrë të rregullt të përcjellë vëzhgimin hidrologjik dhe fenologjik, frytëshmërin e farës pyjore, paraqitjen e sëmundjeve, insekteve, dëmtuesve, fatkeqësive elementare, dëmtimet nga kafshët e egra, brejtësit dhe disa mekanizmave tjera, furtunave dhe vërshimeve, duke evidentuar dhe raportuar lidhur me këtë së paku njëherë në muaj;

6.Të zbatoj planin e masave të përcaktuar në mbrojtjen preventive të pyjeve nga zjarret, mirëmbajtjen e pikave vrojtuese, vendosjen e shenjave paralajmëruese dhe ndalesave;tek paraqitja e zjarreve pyjore apo ndezja e zjarreve të hapura ,.

7.Të ndalojë kullotjen ilegale, dëmtimet nga kullotja, nxjerrjen e gurëve, zhavorrit, rërës, dheut dhe deponimeve mbeturinave në pyje pa lejen e organit përgjegjës;

 1. Të informoj me shkrim eprorin e drejtpërdrejt për veprimtarinë e tij;
 2. Të marrë pjesë në punët e kultivimit të pyjeve sipas urdhrit të udhëheqësit të drejtpërdrejt;
 3. Të mbajë personat nëse janë hasur në vendin e kryerjes së veprës, dhe sipas detyrës zyrtare të lajmërojë organin kompetent të policisë; rregullisht dhe në mënyrë të saktë të mbajë ditarin e punës për dëmet pyjore nga prerjet ilegale, sëmundjet, dhe dëmtuesit pyjor ku konstatohet vendi, koha, sasia dhe lloji i prerjes, vlera e dëmeve pyjore dhe të dhënat tjera;
 4. Të kontrolloj shfrytëzimin e pyjeve në ngastrat e lejuara për shfrytëzim në pyjet publike dhe të merr masa ndaj shfrytëzimeve jashtë lejes apo veprimeve tjera ilegale;
 • Neni 75

Drejtoria e të Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik

 • Misioni
 • Ndjekja e politikave, programeve dhe strategjive implementuese për administrimin e taksave vendore. Drejtoria taksave dhe tarifave, planifikon, vlerëson dhe administron mbledhjen e burimeve financiare të të ardhurave të veta të bashkisë, administron shlyerjen e detyrimeve nga taksapaguesit, si dhe propozon politika dhe strategji sensibilizuese e mbështetëse të biznesit, të uljes së informalitetit, të rritjes së konkurrencës së ndershme dhe të ndërtimit të marrëdhënieve me taksapaguesit.

Neni 76

Detyrat e Drejtorit Drejtoisë të të Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik

 1. Drejtori është përgjegjës për përcaktimin e objektivave dhe planifikimin e veprimtarisë së drejtorisë;  
 2. Formulon politikat per funksionimin e Drejtorise.
 3. Siguron që veprimtaria të jetë në përputhje me legjislacionin tatimor dhe akte te tjera ligjore dhe nenligjore qe rregullojne veprimtarine e drejtorise.
 4. Harton politika fiskale per rritjen e te ardhurave .
 5. Eshte pergjegjes per pergatitjen e parashikimeve mbi te ardhurat vjetore nga taksat dhe tarifat vendore, te cilin e con per miratim tek eprori direkt.
 6. Udhëzon stafin në përmbushjen e aktiviteteve të përditshme dhe koordinon drejtpërdrejt veprimtarinë e tyre;
 7. Në zbatim të detyrave që rrjedhin nga programet vjetore dhe periodike te miratuara në shkallë aparati, parashikon në planet mujore të punës të gjitha detyrat që i dalin drejtorise  sipas fushave përkatëse, ndjek sistematikisht plotësimin e tyre dhe çdo muaj bën analizën në nivel drejtorie.
 8. Mbështetur në këtë rregullore, harton përshkrimin e punës për drejtorine, zyrën dhe vendin e punes.
 9. Bën shpërndarjen e korrespondencës që i adresohet drejtorise dhe ndjek e kontrollon punën që bëhet nga specialistet e drejtorise, zyrave e punonjësit e vecantë, për përcaktimin e dhënien e zgjidhjeve ligjore, në afatet e caktuara.
 10. Kontrollon dhe firmos gjithë korrespondencën që përgatisin punonjësit e drejtorise.
 11. Kryen analiza periodike për veprimtarinë si drejtor i drejtorise dhe mbi këtë bazë, informon periodikisht, Kryetarin e Bashkise për ecurinë e detyrave të ngarkuara në drejtori, si dhe bën vlerësime pune për punonjësit.
 12. Përgjigjet para Kryetarit te Bashkise për shkallën e plotësimit te detyrave të ngarkuara nga ana e tij punonjësve që punojnë në drejtori.
 13. Ndjek proceset e menaxhimit te riskut te brendshem dhe gjurmen e auditit.
 14. Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo punonjës në vecanti dhe si drejtori brenda planifikimit të detyrave të bashkise.
 15. Evidenton probleme që dalin nga veprimtaria e përditëshme si dhe shqetësime te ndryshme që ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon eprorit, rrugëzgjidhjet përkatëse.
 16. Kontrollon punën e përditshme të punonjësve në vartësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar.
 17. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.
 • Neni 77
 • Detyrat e Përgjegjësit te Sektorit te Taksave dhe Tarifave
 1. Eshte pergjegjes per organizimin dhe drejtimin e punes ne sektorin e Taksave dhe

Tarifave.

 1. Formulon projekt politikat per taksa e tarifa vendore.
 2. Koordinon punen me sektorët  e tjere te bashkise ne lidhje me mbledhjen e taksave dhe tarifave.
 3. Është përgjegjës për zbatimin korrekt dhe brenda afateve, të të gjithë vendimeve të Këshillit Bashkiak apo urdhëresave dhe vendimeve të tjera në fuqi.
 4. Informon në mënyrë periodike eprorin direkt për problemet e ndryshme në lidhje me zbatimin e legjislacionit në fuqi.
 5. Eshte pergjegjes per respektimin e afateve ligjore në realizmin e detyrave përkatëse, nga specialistet dhe punonjesit ne vartesi.
 6. Përgatit materialet për tu paraqitur në Këshillin Bashkiak, dhe ndjek zbatimin e vendimeve të marra.
 7. Koordinon punën me Sektorin e Informimit dhe Maredhenieve me Publikun për rritjen e cilësisë së shërbimit ofruar subjekteve të interesuara.
 8. Përgatit planet javore, mujore dhe vjetore për sektorin dhe ia paraqet për miratim eprorit direkt.
 1. Përpilon programe statistikore dhe i përpunon deri në nivelin e studimeve në funksion të përmirësimit dhe mbarëvajtjes së punës në pergjegjesi te sektorit.
 2. Sensibilizon publikun me shërbimet e ofruara nga sektori, nëpërmjet përgatitjes së materialeve promocionale.
 3. Kërkon nga vartësit zbatimin e disiplinës në punë dhe realizimin e detyrave funksionale të tyre.
 4. Propozon masa administrative për punonjësit e vartësisë kur në mënyrë të përsëritur nuk zbatojnë detyrat e ngarkuara dhe kryejnë veprime që janë në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore në fuqi.
 5. I propozon eprorit direkt ndërhyrjen pranë organeve kompetente për zgjidhjen e problemeve që dalin në sektorët që mbulon.
 6. Eshte pergjegjes per kontrollin dhe monitorimin e aktiviteteve te sektorit dhe siguron permbushjen e tyre sipas planit.
 7. Eshte pergjegjes per edukimin fiskal te publikut dhe forcimin e marrëdhënies me publikun taksapagues për rritjen e besueshmërisë ndaj administratës fiskale dhe zbatimin vullnetar të legjislacionit tatimor.
 8. Planifikon aktivitetin ditor dhe javor ne mbeshtetje te detyrave te caktuara per te siguruar realizimin ne kohe.
 9. Planifikon buxhetin qe i duhet sektorit me qellim permbushjen e objektivave te planifikuara.
 10. Monitoron progresin e mbledhjes se Taksave .
 11. Nxjerr te dhena per hartimin e projekt buxhetit dhe buxhetit.
 12. Ndjek detyrat e dhëna nga eprori direkt dhe raporton për to.
 13. Pergatit raportet periodike progressive.
 14. Zbaton detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni 78

Detyrat e Inspektorit të Taksave dhe Tarifave

 1. Zbaton vendimet e Keshillit te Bashkise per taksat dhe tarifat.
 2. Është përgjegjës për perditesimin e data base-it per te gjithe taksapaguesit familjar.
 3. Dokumenton, ruan ndryshimet ne regjistrat manuale te taksapaguesve familjar .
 4. Pergatit akt-detyrimet, kujtesoret individuale per cdo taksapagues familjare dhe organizon punen per shperndarjen e tyre brenda afatit te percaktuar .
 5. Trajton te gjitha ankesat qe kane te bejne me taksapaguesve
 6. Nxjerr te dhena per hartimin e projekt buxhetit dhe buxhetit.
 7. Pergatit evidence, raportet periodike progressive.
 8. Ndjek procedurat ligjore per arketimin e taksave dhe tarifave familjare.
 9. Ben rakordimin e te ardhurave te raportuara dhe ato te hedhura ne regjistrin e tarifes familjare
 10. Ben rakordimet me Thesarin dhe Drejtorine e Finances dhe Menaxhimit te Buxhetit.
 11. Jep pergjigje ligjore per ceshtje qe trajton.
 12. Pergatit listen e debitoreve per cdo subjekt i cili nuk ka paguar ne afat.
 13. Ndjek procedurat ligjore per subjektet debitore.
 14. Trajton korrespondencen , harton shkresa.
 15. Kryen detyra te caktuara nga eprori direkt.
 16. Eshte pergjegjes per mbledhjen e takses dhe tarifes familjare.
 17. Është përgjegjës për perditesimin e data base-it per te gjithe taksapaguesit 
 18. Dokumenton, ruan ndryshimet ne regjistrat manuale te taksapaguesve familjar .
 19. Shperndan akt-detyrimet individuale per cdo taksapagues familjare dhe organizon punen per shperndarjen e tyre brenda afatit te percaktuar .
 20. Merr pjese ne procesin e plotesimit te akt detyrimeve.
 21. Shperndan kujtesore dhe organizon punen per shperndarjen e tyre.
 22. Ben arketimin e te ardhurave prane arkes se Bashkise.
 23. Ben rakordimin e te ardhurave te raportuara dhe ato te hedhura ne regjistrin e tarifes familjare
 24. Ben planifikimin e te ardhurave sipas llojit te taksave dhe tarifave ne zonen qe ai mbulon .
 25. Eshte pergjegjes per administrimin e dokumentacionit ne perputhje me aktet ligjore.
 26. Informon eprorin direkt per realizimin e te ardhurave ditore .
 27. Zbaton detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni  79

Detyrat e Pergjegjesit te Sektorit te Administrimit, Vlerësimit të biznesit dhe Kontabilizimit të Ardhurave

 1. Koordinon punen me sektorët  e tjere te bashkise ne lidhje me mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore.
 2. Monitoron progresin e mbledhjes se taksave dhe tarifave.
 3. Nxjerr te dhena per hartimin e projekt buxhetit dhe buxhetit.
 4. Pergatit raportet periodike progressive.
 5. Ndjek dhe evidenton në mënyrë të vazhdueshme subjektet e regjistruara pranë organeve tatimore.
 6. Paraqet pranë eprorit direkt projekt-urdhëresa dhe projekt-vendime në fushën e veprimtarise tregëtare, zhvillimit të rrjetit të tregtisë etj.
 7. Studion mundësinë e një kontrolli sa më efikas të rrjetit të tregtisë, në bashkepunim me struktura të tjera të bashkisë, përgjegjëse për planifikimin e kontrollit urban dhe infrastrukturës publike.
 8. Është përgjegjës për evidentimin, krijimin e një database për licensimin e të gjitha subjekteve tregtare që ushtrojnë aktivitetin e tyre në qytetin e Rrogozhnës.
 9. Është përgjegjës për zbatimin korrekt dhe brenda afateve, të të gjithë vendimeve të Këshillit Bashkiak apo urdhëresave dhe vendimeve të tjera në fuqi, per paketen fiskale.
 10. Informon në mënyrë periodike eprorin direkt për problemet e ndryshme në lidhje me zbatimin e legjislacionit në fuqi.
 11. Përcakton dhe miraton dokumentacionin teknik e ekonomik të domosdoshëm për kryerjen e shërbimeve të ndryshme që autorizohen nga Bashkia.
 12. Ndjek dhe zgjidh problematikën që lind nga korrespondenca me organet eprore, vartëse, të individëve apo shoqatave që kryejnë shërbime në juridiksionin e Bashkisë.
 13. Përgatit planet javore, mujore dhe vjetore për sektorin dhe ia paraqet për miratim eprorit direkt. Përpilon programe statistikore dhe i përpunon deri në nivelin e studimeve në funksion të përmirësimit dhe mbarëvajtejes së punës në pergjegjesi te sektorit.
 14. Studion dhe implementon metoda të reja që lehtësojnë komunikimin me subjektet e interesuar për shërbimet që ofrohen.
 15. Kërkon nga vartësit zbatimin e disiplinës në punë dhe realizimin e detyrave funksionale të tyre.
 16. Propozon masa administrative për punonjësit e vartësisë kur në mënyrë të përsëritur nuk zbatojnë detyrat e ngarkuara dhe kryejnë veprime që janë në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore në fuqi.
 17. I propozon eprorit direkt ndërhyrjen pranë organeve kompetente për zgjidhjen e problemeve që dalin në sektorët që mbulon.
 18. Ndjek detyrat e dhëna nga eprori direkt dhe raporton për to.
 19. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.
 • Neni 80
 • Detyrat e Specialistit te Sektorit te Biznesit
 1. Administron dokumentacionin e subjekteve taksapaguese dhe kryen në vazhdimësi verifikimin e rregullsisë së dokumentacionit të paraqitur nga ana e subjektit, konform ligjeve në fuqi.
 2. Rregjistron te dhenat per te gjitha objektet dhe subjektet e tatueshme .
 3. Është përgjegjës për perditesimin e data base-it per te gjithe  subjektet tregtare që ushtrojnë aktivitetin e tyre në  territorin e Bashkise se Rrogozhine.
 4. Dokumenton dhe ruan ndryshimet ne rregjistra, perditeson te dhenat dhe database-in përkatës.
 5. Kontrollon saktesine e te dhenave per çdo subjekt qe raportohen nga specialistet perkates sipas subjekteve qe administrojne.
 6. Inspekton objektet dhe subjektet taksapaguese.
 7. Indentifikon nepermjet inspektimeve në terren subjektet që ushtrojne aktivitet në territorin e Bashkisë Rrogozhine.
 8. Pergatit kujtesore per bizneset dhe organizon punen per shperndarjen e tyre.
 9. Pergatit aktdetyrimet per cdo subjekt taksapagues me faturat perkatese dhe organizon punen per shperndarjen e tyre brenda afatit te percaktuar e pergjigjet per saktesine e tyre.
 10. Percakton masen e detyrimit per cdo subjekt ne perputhje me aktet ligjore.
 11. Eshte pergjegjes per pasaktesite ne lidhje me plotesimin e akt-detyrimeve.
 12. Pergatit raporte ne lidhje me numrin e aktdetyrimeve te derguara, te kthyera per efekt te pasaktesiseve te adresave, ndryshimit te adresave apo te ndonje arsye tjeter.
 13. Sistemon ne dosje perkatese te subjektit te gjitha faturat e kryerjes se pageses dhe ben rakordimet perkatese.
 14. Ndjek debitoret per taksen e papaguar .
 15. Pergatit listen e debitoreve te biznesit, pergatit urdher bllokimet, urdher ekzekutimet per subjektet debitore.
 16. Pergatit kujtesoret per taksa paguesit e prapambetur.
 17. Organizon punen per shperndarjen e kujtesoreve.
 18. Percakton menyren dhe proceduren per hartimin e dosjeve per cdo subjekt debitore ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
 19. Ndjek rregjistrimin e subjekteve te paregjistruar duke zbatuar me korrektesi procedurat tatimore.
 20. Orienton dhe ndjek proçedurën e regjistrimit të këtyre subjekteve dhe pagimin e detyrimeve nga ana e tyre si në momentin e regjistrimit për herë të parë ashtu edhe në vazhdim.
 21. Me urdhër të eprorit direkt merr masa shtrënguese në bashkëpunim me Policinë Bashkiake për regjistrimin e subjekteve të indentifikuara por të pa regjistruara brenda afateve ligjore.
 22. Kryen verifikime ne terren per evidentimin e bizneseve te reja.
 23. Ben evidentimin e subjekteve te mbyllura duke i kaluar si dosje pasive.
 24. Nxjer urdherat e kontrollit, sekuestrot dhe i paraqet per miratim tek eprori direkt.
 25. Trajton ankesat ndaj rregjistrimeve ne lidhje me pasaktesite ne procesin e rregjstrimit.
 26. Pergatit cdo muaj evidencen e te ardhurave .
 27. Ndjek realizimin e te ardhurave per cdo periudhe gjate vitit .
 28. Dergon ne prefekture cdo muaj evidencen e te ardhurave
 29. Raporton periodikisht tek eprori direkt për cdo problem që del gjatë punës.
 30. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni 81

Specialist  (kontrolli dhe Verifikimi)

 1. Inspekton objektet dhe subjektet taksapaguese per pagimin e taksave.
 2. Inspekton tregun e lire dhe merkaton.
 3. Ndjek debitoret per taksat e pa paguara ne afat dhe fillon praktiken per venien ne arketim te tyre.
 4. Pergatit dokumentat e sekuestrimit.
 5. Ne bashkepunim me Policine bashkiake ekzekuton aktet e sekuestrimit dhe konfiskimit.
 6. Vlerat materiale te sekuestruara i dergon per magazinim dhe ndjek gjithe proceduren deri ne dokumentimin e plote.
 7. Drejton shitjen e mallrave te sekuestruara.
 8. Trajton gjithe ankesat qe kane te bejne me verifikimet e permasave te pronave, destinacionit te perdorimit te pronave kur ato i adresohen nga shefi i sektorit.
 9. Per cdo inspektim te bere mban aktin perkates.
 10. Pergatit te gjitha raportet per inspektim sekuestrimin te pakten 1 here ne muaj ose sipas kerkesave specifike te shefit te sektorit.
 11. Raporton tek eprori direkt për ecurinë e punës.

Neni 82

Specialist i hapesirave Publike dhe Kontratave

 1. Administron rregjistrit dhe kontratat për tregjet e përqendruar, ambulantët, hapësirat publike, tabelat, reklamat për subjektet dhe kompanitë reklamuese, parkingjet e rezervuara, hotelet etj. 
 2. Përpilon kontratat dhe akt-marrëveshjet sipas rastit dhe i administron ato.
 3. Arkivon dokumentacionin ligjor në dosjen përkatëse të çdo subjekti.
 4.  Përcjell informacion të përditësuar dhe dokumentacion që lidhet me tatueshmërinë e subjekteve. 
 5. Mban, administron dhe dokumenton në mënyrë kronologjike dhe e arkivon çdo fund viti dosjet përkatëse të tatimpaguesve objekt të sektorit f
 6. Në fund të çdo muaji (dhe në afate të tjera sipas kërkesës) informon sektorin e kontroll-verifikimit dhe masave administrative mbi afatet e përfundimit të kontratave. 
 7.  Zbaton detyra të tjera të përkohshme të ngarkuara nga eprorët.
 8. Mbulon shërbimin ndaj taksapaguesit dhe marrëdhëniet me publikun.
 9. Rifreskon ëebsite-it zyrtar në lidhje me drejtorinë e të ardhurave.
 10. Administron broshurat dhe posterat informues, bën njoftimet në media sipas afateve.
 11. Informon dhe rifreskon me kuadrin ligjor dhe fiskal në fuqi subjektet pranë sporteleve dhe sektorët e drejtorisë të të ardhurave.
 12.  Shqyrton shkresat me objekt ankese ose kërkese drejtuar drejtorisë të të ardhurave dhe rekomandon përgjigjet përkatëse sipas legjislacionit ne fuqi.
 13. Sipas rastit mbështet drejtorinë juridike për ndjekjen e procedurave në gjykate
 14.  Zbaton detyra të tjera të përkohshme të ngarkuara nga eprorët.

Neni 83

Specialist

 1. Administron regjistrin e tatimpaguesve objekt të drejtorisë. 
 2. Mbulon marrëdhëniet shkresore dhe rakordimet me strukturat e bashkisë, strukturat e varësisë së Bashkisë, dhe agjentët tatimorë, që mbledhin të ardhura në favor të bashkisë, dhe që nuk mbulohen nga sektorë të tjerë brenda drejtorisë.
 3. Llogarit sipas rastit detyrimet dhe penalitetet.
 4. Llogarit dhe rakordon komisionin që mbahet nga agjenti tatimor. Sipas rastit lëshon fatura për arkëtim bazuar në dokumentacion përkatës.
 5. Harton evidencat dhe statistikat analitike për bizneset, të ardhurat, debitorët, llojet e aktiviteteve etj.
 6.  Harton planin buxhetor vjetor të detajuar sipas zërave dhe periudhave mujore.
 7.  Zbaton detyra të tjera të përkohshme të ngarkuara nga eprorët.
 • Neni 84

Drejtoria  e Arsimit , Kultures, Rinise  dhe Sporteve

 • Misioni

Misioni i kesaj  drejtorie  eshte te garantoje dhe te siguroje  ofrimin e politikave  dhe vendimeve  te bashkisë Rrogozhine në përputhje me legjislacionin qe rregullon mbarevajtjen e procesit te mire rritjes se femijes, mbarevajtjes se procesit edukativ-mesimor.

Menaxhimi me efikasitet i fondeve për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Rrogozhine .

Misioni i kesaj drejtorie eshte të zhvilloj politika dhe të zbatoj legjislacionin për promovimin e sektorit të kulturës, mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, të zhvilloj politika dhe strategji për mbeshtetjen e rinisë, të promovoj aktivitetet kulturore, të rinisë dhe sporteve. 

 • Neni 85

Detyrat e Drejtorit te Arsimit , Kultures, Rinise  dhe Sporteve

 • Misioni
 1. Eshte pergjegjes per sigurimin e shërbimeve mbështetëse, cilësore në të gjithë territorin, për institucionet e edukimit parauniversitar dhe atij parashkollor gjatë procesit të realizimit të programit mësimor vjetor.
 2. Bashkerendon punen me sektoret dhe drejtorite e bashkise per rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.
 3. Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor te sigurte dhe konform standarteve ligjore.
 4. Organizon punën për hartimin e projekt-buxhetit të arsimit, ben zberthimin e treguesve te buxhetit te miratuar, specifikimin e tij per cdo institucion arsimor, dhe ndjek ne vazhdimesi zbatimin e tij.
 5. Pergatit dhe paraqet relacione ne Keshillin e Bashkise per emertime shkollash, hapje te kopshteve dhe shkollave te reja.
 6. Ne baze te planit te ardhur te bursave te nxenesve dhe studenteve trajton problemet qe lidhen me to ne perputhje me aktet ligjore dhe nenligjore dhe i paraqet ato per miratim ne Keshillin e Bashkise
 7. Ndjek problemet e mirembajtjes dhe rikonstruksionit te godinave, ambjenteve te brendshme e te jashtme te cerdheve.
 8. Krijon nje baze te dhenash mbi nevojat dhe problematikat e arsimit ne bashkepunim me përgjegjësit e shkollave duke permiresuar ne vazhdimesi sistemin e te dhenave ekzistuese, si dhe siguron rifreskimin e ketyre te dhenave ne cdo sezon te ri arsimor.
 9. Administron ne vazhdueshmeri informacionin e perftuar, si per vleresimin ne cdo moment te situates arsimore ne qytet ashtu dhe per t’ia ofruar ate grupeve te interesuara (publikut, shoqatave te ndryshme (OJF), donatore te mundshem).
 10. Ne baze te planit te ardhur te bursave te nxenesve dhe studenteve, trajton problemet qe lidhen me to ne perputhje me aktet ligjore dhe nenligjore dhe paraqet projekt-vendimin per miratim ne Keshillin e Bashkise.
 11. Merr informacion per zbatimin e detyrimit shkollor prej nxenesve te shkollave 9-vjecare dhe trajton problemin e vendosjes se gjobave per familjet e nxenesve qe nuk zbatojne kete detyrim.
 12. Ne baze te propozimeve te ardhura nga Drejtoria Arsimore, trajton problemin e emertimit te shkollave dhe kopshteve dhe pergatit projekt-vendimin per Keshillin e Bashkise .
 13. Trajton akordimin e titujve dhe stimujve vendor te nderit per personalitete me kontribut te shquar ne fushen e arsimit dhe shkences dhe pergatit projekt-vendimet perkatese per Keshillin e Bashkise.
 1. Mbështetur në këtë rregullore, harton përshkrimin e punës për drejtorine, zyrën dhe vendin e punes.
 2. Bën shpërndarjen e korrespondencës që i adresohet drejtorise dhe ndjek e kontrollon punën që bëhet nga specialistet e drejtorise, zyrave e punonjësit e vecantë, për përcaktimin e dhënien e zgjidhjeve ligjore, në afatet e caktuara.
 3. Punon për administrimin dhe gjallerimin e jetes kulturore dhe artistike te qytetit te Rrogozhines në përputhje me politikat e bashkisë me nje fokus të vecantë mbi aktivitetet rinore.
 4. Asiston ne hartimin e programit vjetor te aktiviteteve kulturore dhe e paraqet ate per miratim tek titullari i institucionit.
 5. Jep kontribut ne hartimin e projekteve per zhvillimin e një infrastrukturë e plotë dhe funksionale për Kulturë, Rini dhe Sporte ne territorin e bashkise.

Neni 86

Përgjegjësi i Zyrës Arsimore Dhe Sportit.

 1. Eshte pergjegjes per zbatimin e procedurave ligjore ne praktiken e punes.
 2. Jep pergjigje ligjore dhe teknike per problemet qe mbulon sipas detyrave qe i ngarkohen brenda drejtorise.
 3. Kryen kontroll ne terren ne lidhje me mire administrimin e godinave dhe insitucioneve arsimore dhe shendetesore dhe informon eprorin direkt.
 4. Ndjek problemet higjeno-sanitare te institucioneve arsimore, shendetesore te qytetit.
 5. Kryen pune per trajtimin e korrespondences .
 6. Harton shkresa sipas natyres se punes.
 7. Asiston ne hartimin e projektbuxhetit te drejtorise se arsimit.
 8. Ne baze te planit te ardhur te bursave te nxenesve dhe studenteve, administron dokumentacionin e duhur ligjor te paraqitur prej tyre dhe ndjek proceduren perkatese per shqyrtimin dhe miratimin e kerkesave per burse.
 9. Trajton kerkesat, ankesat, kur i adresohen nga eprori direkt.
 10. Mbledh dhe shkëmben informacione dhe komunikime me drejtoret e shkollave dhe te kopshteve.
 11. Kontrollon gjendjen e terreneve sportive, ne administrim te bashkise, nga pikepamja funksionale teknike, të sigurisë dhe të normave higjeno-sanitare dhe bën konkluzionet.
 12. Raporton tek eprori direkt për problemet që ndeshen gjatë realizmit të punës.
 13. Kryen detyrat e caktuara nga eprori direkt.

Neni 87

Specialist i sportit

 1. Ndjek realizimin e projekteve kulturore, sportive te zhvilluara nga bashkia.
 2. Motivon cilesine sportive.
 3. Bashkepunon me policinë për krijimin e sigurisë dhe rregullit gjatë zhvillimit të garave.
 4. Mbledh dhe shkëmben informacione dhe komunikime.
 5. Organizon seminare nëpër shkolla për problemet e kultures sportive.
 6. Raporton tek eprori direkt për problemet që ndeshen gjatë realizmit të punës.
 7. Kontrollon gjendjen e terreneve sportive, ne administrim te bashkise, nga pikepamja funksionale teknike, të sigurisë dhe të normave higjeno-sanitare dhe bën konkluzionet.
 8. Kërkon dhe siguron në bashkepunim me urbanistiken, gentplanin e vendndodhjeve të hapësirave për kënde argëtuese sportive.
 9. Kryen detyrat e caktuara nga eprori direkt.

Neni 88

Detyrat e Specialistit te Arsimit

 1. Eshte pergjegjes per zbatimin e procedurave ligjore ne praktiken e punes.
 2. Jep pergjigje ligjore dhe teknike per problemet qe mbulon sipas detyrave qe i ngarkohen brenda drejtorise.
 3. Kryen kontroll ne terren ne lidhje me mire administrimin e godinave dhe insitucioneve arsimore dhe informon eprorin direkt.
 4. Ndjek problemet higjeno-sanitare te institucioneve arsimore, te qytetit.
 5. Kryen pune per trajtimin e korrespondences .
 6. Harton shkresa sipas natyres se punes.
 7. Asiston ne hartimin e projektbuxhetit te drejtorise se arsimit.
 8. Ne baze te planit te ardhur te bursave te nxenesve dhe studenteve, administron dokumentacionin e duhur ligjor te paraqitur prej tyre dhe ndjek proceduren perkatese per shqyrtimin dhe miratimin e kerkesave per burse.
 9. Trajton kerkesat, ankesat, kur i adresohen nga eprori direkt.
 10. Mbledh dhe shkëmben informacione dhe komunikime me drejtoret e shkollave dhe te kopshteve.
 11. Në bashkëpunim me sektorët e shkollave, ndërton planin e shfrytëzimit të ambienteve sportive për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme sportive.
 12. Raporton tek eprori direkt për problemet që ndeshen gjatë realizmit të punës.
 13. Kryen detyrat e caktuara nga eprori direkt.

Neni 89

Përgjegjës Kulture

 1. Përgatit të gjithë materialin e duhur për një projekt kulturor (shkresa përcjellëse, kontrata celje fondi) dhe e ndjek atë deri në financimin e projektit.
 2. Mbikqyr organizimin dhe realizimin e ceremonialit zyrtar.
 3. Garanton praninë e qytetarëve të Rrogozhines në të gjitha veprimtaritë e planifikuara kombetare dhe ndërkombëtare.
 4. Ndjek organizimin e veprimtarive kulturore që perfshijnë:
  1. Festa lokale
  2. Festa kombëtare dhe zyrtare,
  3. Ceremoni të përcaktuara nga Ceremoniali Shtetit,
  4. Probleme të Trashëgimisë Kulturore.
 5. Evidenton pasuritë kulturore të qytetit, pasuritë etnografike të qytetit, figurat historike.
 6. Mban lidhje me krijues të fushave të ndryshme .
 7. Mban lidhje me krijues, ansamble, grupe artistike.
 8. Ndjek οrganizimin e projekteve muzikore sipas një programi vjetor, projekteve teatrore, projekteve te arteve figurative.
 9. Ndjek veprimtarine e institucioneve artistike ne vartesi te bashkise.
 10. Organizon veprimtari artistike ne mjedise te hapura publike.
 11. Ndjek realizimin e projekteve kulturore, sportive te zhvilluara nga bashkia.
 12. Motivon cilesine sportive.
 13. Bashkepunon me policinë për krijimin e sigurisë dhe rregullit gjatë zhvillimit të garave.
 14. Mbledh dhe shkëmben informacione dhe komunikime.
 15. Organizon seminare nëpër shkolla për problemet e kultures sportive.
 16. Raporton tek eprori direkt për problemet që ndeshen gjatë realizmit të punës.
 17. Kontrollon gjendjen e terreneve sportive, ne administrim te bashkise, nga pikepamja funksionale teknike, të sigurisë dhe të normave higjeno-sanitare dhe bën konkluzionet.
 18. Kryen detyrat e caktuara nga eprori direkt.

Neni 90

Specialist kulture/artesh

 1. Mban lidhje me krijues të fushave të ndryshme .
 2. Mban lidhje me krijues, ansamble, grupe artistike.
 3. Ndjek οrganizimin e projekteve muzikore sipas një programi vjetor, projekteve teatrore, projekteve te arteve figurative.
 4. Ndjek veprimtarine e institucioneve artistike ne vartesi te bashkise.
 5. Organizon veprimtari artistike ne mjedise te hapura publike.
 6. Ndjek realizimin e projekteve kulturore, sportive te zhvilluara nga bashkia.

Neni 91

Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore

Misioni

Sigurimi i ndihmes juridike per veprimtarine dhe aktet e Keshillit Bashkiak, Kryetarit te Bashkise  dhe administrates se bashkise si dhe menaxhimin e Burimeve Njerëzore.

Neni 92

Detyrat e Drejtorit  te Drejtorise

 1. Siguron ndihmën juridike për veprimtarine dhe aktet e Keshillit Bashkiak, Kryetarit te Bashkise dhe Administrates se Bashkise.
 2. Eshte pergjegjes per sigurimin e zbatimit te proçedurave të prokurimit në mbështetje të legjislacionit në fuqi, në mënyrë sa më transparente dhe jo diskriminuese.
 3. Kontrollon dhe siglon paraprakisht te gjithë aktet (urdhëra e vendime), që i paraqiten per miratim Këshillit Bashkiak dhe Kryetarit te Bashkisë;
 4. Kur ka verejtje për aktet e paraqitura, i kërkon struktures përkatese reflektimin e tyre në akt, dhe kur ato nuk reflektohen, i paraqet me shkrim mendimet e tij organit që do të vendosë në lidhje me to, dhe ato i bashkangjiten aktit.
 5. I jep ndihmën juridike drejtorive apo sektoreve  të Bashkisë për hartimin e kontratave e marrëveshjeve të ndryshme, në lidhje me realizimin e funksioneve të Bashkisë.
 6. Koordinon punën për zbatimin e ligjit ne hartimin e kontratave dhe aktmarrëveshjeve ku Bashkia është palë dhe siguron respektimin e afateve te percaktuara.
 7. Siguron interpretimin e akteve ligjore në fuqi, mbi bazën e kërkesës së strukturës përkatëse të bashkise.
 8. Merr masa për zbatimin e detyrimeve kontraktuale që kanë të tretët ndaj bashkisë së Rrogtozhine dhe e kundërta, që rezultojnë nga kontrata ose akt-marrëveshje ku bashkia është palë.
 9. Trajton dhe zgjidh, brenda kuadrit te kompetencave, kërkesat dhe ankesat e qytetarëve qe i drejtohen Drejtorise Juridike .
 10. Përfaqëson drejtorine në marrëdhëniet brenda institucionit te  bashkise dhe autorizim te Kryetarit te Bashkise edhe ne maredheniet me institucionet apo  organet e ndryshme shtetërore, vendore, për ceshtje që kjo drejtori ka  ne  kompetencë .
 11. Perfaqeson institucionin apo strukturat e Bashkise ne proceset gjyqesore, ku ato jane apo behen pale, me autorizim te Kryetarit te Bashkise apo te Keshillit Bashkiak .
 12. Organizon dhe kontrollon punën e drejtorise dhe detyrat e ngarkuara per çdo punonjes te drejtorise dhe  vlereson punen e tyre, ndihmon vartesit per mbarevajtjen e punes dhe bashkerendon punen me sektoret e tjere.
 13. Kontrollon punën e specialisteve dhe kur vëren shkelje të proçedurave dhe të etikës së punës propozon marrjen e masave administrative ndaj vartësve të tij në përputhje me legjislacionit në fuqi.
 14. Realizon procesin e menaxhimit te burimeve njerezre
 15. Relaton pranë Kryetarit të Bashkise në çdo kohë mbi ecurinë e punes se drejtorise, problemet e ndryshme, menyren e zgjidhjes se tyre, si dhe proçedurave të prokurimit dhe problemet e hasura gjatë zbatimit të tyre.
 16. Përpilon dhe paraqet për miratim pranë Kryetarit të Bashkisë planin vjetor të punës, në mbështetje të legjislacionit në fuqi.
 17. Harton kontrata e akt-marrëveshje ku bashkia e Rrogozhinës është palë.
 18. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni 93

Përgjegjës Zyrës Juridike

 1. Harton dhe ndjek zbatimin e planit te punes te miratuar nga eprori.
 2. Koordinimi i punës me sektorët e tjerë dhe me Drejtorite e tjere te Bashkisë.
 3. Dhënia e konsulencës ligjore në përmbushjen e detyrave të drejtorive .
 4. Organizon punën për kontrollin ligjor dhe përgatitjen e materialeve për Këshillin Bashkiak
 5. Merr masa për zbatimin e detyrimeve kontraktuale që kanë të tretët ndaj Bashkisë dhe e kundërta, që rezultojnë nga kontrata ose akt-marrëveshje ku Bashkia është palë.
 6. Raporton tek eprori mbi punën e kryer nga sektori .
 7. Jep informacion tek eprori mbi relacionet dhe projekt –vendimet që do te paraqiten për miratim në mbledhjen e rradhës së Këshillit Bashkiak .
 8. Evidenton në regjistrin e kontratave dhe akt-marrëveshjeve të të gjitha akteve kontraktuale dhe caktimi i juristit të autorizuar për të ndjekur zbatimin e tyre .
 9. Koordinon punën për hartimin brenda afateve të përcaktuara dhe zbatimin e ligjit në kontratat, aktmarrëveshjet, memorandumet e mirëkuptimit etj. ku Bashkia është palë.
 10. Organizon hartimin e propozimeve për projekt-ligjet, projekt-aktet që vijnë për mendim në Bashkinë.
 11. Harton propozime mbi harmonizimin e akteve nënligjore që lidhen me punën e organeve të Bashkisë .

Neni 94

Specialist/Jurist i Zyrës Juridike

 1. Siguron mbeshtetje ligjore për të gjithë veprimtarinë dhe aktivitetin e administrates se bashkise në përputhje me dispozitat në fuqi, kjo nepermjet ofrimit te shërbimeve ligjore që nevojiten për mbrojtjen e interesave të Bashkise, si dhe kontrollit te zbatimit me përpikmëri të kuadrit ligjor dhe dhënies se mendimit të specializuar juridik për çdo çështje ligjore.
 2. Jep kontribut per dhenien e keshillimeve juridike mbi çeshtje te ndryshme te hasura gjate veprimtarise se bashkise, ne hartimin e dokumentave ligjore apo formatet standarte te tyre, mbi te cilat bazohet aktiviteti i Bashkise.
 3. Siguron konsulencë juridike për të gjitha sektorët e bashkisë, në ushtrimin e funksioneve dhe kryerjen e detyrave.
 4. Kontrollon dhe siglon paraprakisht te gjithe aktet qe i paraqiten Keshillit Bashkiak dhe Kryetarit te Bashkise.
 5. Kur ka verejtje per aktet e paraqitura, i kerkon sektorit perkates reflektimin e tyre ne akt, dhe kur ato nuk reflektohen, i paraqet me shkrim mendimet e tij organit qe do te vendose ne lidhje me to, dhe ato i bashkangjiten aktit.
 6. Siguron interpretimin e akteve ligjore në fuqi, mbi bazën e kërkesës së pergjegjesit te sektorit /drejtorit te drejtorise përkatëse, ose strukturës përkatëse të bashkise.
 7. Harton propozime mbi harmonizimin e akteve nënligjore që lidhen me punën e strukturave të bashkisë së Rrogozhinës.
 8. Informon njesite strukturore te bashkise, për ndryshimet ne legjislacion, qe prekin veprimtarinë e tyre funksionale;
 9. Me autorizim te titullarit siguron mbrojtjen e interesave te bashkise ne proceset gjyqesore ku bashkia eshte pale.
 10. Mban dokumentacionin ligjor te praktikave gjyqesore dhe ben perditesimin e regjistrit te ceshtjeve gjyqesore.
 11. Propozon për ndryshime apo përmirësime në proçedurat e bashkise, kur
 12. gjykon se ato bien ndesh me dispozita te tjera ligjore në fuqi,
 13. ka boshllëk ligjor
 14. është në funksion te mbarëvajtjes se punës se institucionit.
 15. Shqyrton kërkesat/ankesat e qytetarëve.
 16. Respekton afatet ligjore dhe procedurat administrative në trajtimin e ankesave dhe kërkesave të qytetarëve.
 17. Jep asistence mbi relacionet dhe projekt –vendimet që kalojnë për miratim në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak (5 ditë para afatit të dorëzimit të materialeve në Sekretarinë e Këshillit Bashkiak) .
 18. Jep rekomandime mbi zbatimin e rregulloreve të brendshme të bashkisë.
 19. Zbaton detyrat e caktuara nga eprori direkt.
 20. Raporton eprorin direkt per realizimin e detyrave.

Neni 95

Pergjegjes Burimeve Njerëzore

 1. Realizon procesin e rekrutimit në shërbimin civil, sipas kuadrit ligjor në fuqi;
 2. Zbaton me perpikmeri ligjin nr.152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, aktet nenligjore te dala ne zbatim te tij;
 3. Ndjek zbatimin e rregullave të etikës në funksion të arritjes së standardeve te parashikuara në ligjin nr.9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike” si dhe zbatimin korrekt të disiplinës në shërbimin civil;
 4. Ushtron kompetencat e autoritetit përgjegjës në përputhje me ligjin nr. 9367, dt. 07. 04. 2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” dhe ligjit 9049 dt. 10.04. 2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”.
 5. Identifikon  nevojat për trajnim të dala nga procesi i vlerësimit, bashkërendimi dhe njehsimi i planit të trajnimeve për stafin e Bashkisë ;
 6. Rekomandon dhe ndjek zbatimin e metodave për shkëmbimin e njohurive dhe përvojave të fituara nga stafi gjatë kryerjes së trajnimeve;
 7. Koordinon dhe monitoron procesin e realizimit të programeve të trajnimit, duke vlerësuar efektivitetin e tyre;
 8. Harton pyetësorët dhe instrumenta të tjerë për vlerësimin e nevojave për trajnim dhe zhvillim profesional të punonjësve brenda institucionit.
 9. Administrimin teknik të sistemit të vlerësimit të arritjeve individuale në punë të nëpunësve civil;
 10. Planifikon dhe monitoron në vazhdimësi të treguesve të veçantë të performancës, duke dhënë rekomandime bazuar në vlerësimin e analizave të bëra për të pasur një staf të motivuar e me performancë të lartë;

Neni 96

Specialist Burimeve Njerëzore

 1. Ndjek zbatimin e kontratës individuale të punës për çdo punonjës, të etikes dhe disiplinës në punë;
 2. Ndjek dhe evidenton me korrektësi çdo ndryshim të organikës, të sistemit të pagave dhe shpërblimeve të burimeve njerëzore në bashki;
 3. Bën regjistrimin në regjistrin themeltar të punësimit dhe në librezën e punës për çdo punonjës të bashkisë;
 4. Përgatit programet e trajnimit për çdo punonjës që kualifikohet dhe ndjek realizimin e trajnimeve si brenda dhe jashtë vendit sipas udhëzimeve dhe përcaktimeve që i jepen nga eprorët;
 5. Kryen detyrat e ngarkuara nga eprorët në përputhje me aktet ligjore dhe nën ligjore ne fuqi;
 6. Harton kontratat e punës së personelit të bashkisë dhe punonjësve të njesive administrative;
 7. Ruan, sistemon dhe administron dosjet dhe librezat e punës së punonjësve që janë ose merren në punë në bashki, duke bërë kuadrimin e tyre sipas regjistrit themeltar;
 8. Ndjek në dinamikë pasurimin e dosjeve së personelit, duke bërë në to ndryshimet përkatëse, në bazë të urdhrave dhe vendimeve për lëvizje, dhënie stimujsh, masa disiplinore, mbarim shkolle dhe kurse, duke vendosur në pjesën përkatëse vlerësimet periodike të punës së nëpunësit;
 9. Merr nga drejtorët e drejtorive evidencën ditore të paraqitjes së punonjësve në punë.
 10. Ndjek pocedurat ligjore per deklaratat periodike dhe fillestare te interesave .
 11. Ndjek deklaratat e inegritetit te nepuneseve sipas ligjit.
 12. Zbaton detyrat e ngarkuara nga eporori.

Neni 97

Përgjegjës i Sektorit së Shërbimit Administrativ dhe Informimit

 1. Organizon, drejton, koordinon dhe kontrollon punën e punonjesve që ka në varësi dhe të sektorit në përgjithësi.
 1.  Raporton periodikisht të eprorët mbi punën e bërë gjatë një kohë të caktuar me
 2. Organizon punën per informatizimin e Bashkise dhe Eshtë përgjegjës për mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve elektronike te te gjithe zyrave Bashkëpunon me sektore te ndryshem brenda institucionit për plotësimin e detyrave.
 3. Mirëmban dhe përmirëson faqen elektronike (Ëebsite) të Bashkisë.
 4. Menaxhon sistemin e e-malit dhe Internetit.
 5. Pergjigjet per sigurimin e mbarevajtjes se aktivitetit te Sektorit, krijimin e urave lidhese midis Bashkise dhe komunitetit, me qellim realizimin e misionit te Bashkise, rritjen e cilesise se sherbimit qytetar.
 6. Ben shperndarjen e korrespodences qe i adresohet sektorit dhe ndjek dhe kontrollon punen qe behet nga specialistet e sektorit per percaktimin e dhenien e zgjidhjeve ligjore, ne afatet e caktuara.
 7. Organizon punën në sektor, ben ndarjen e detyrave, dhe ne baze te pershkrimit te vendit te punes, harton  rregulloren e brendshme të sektorit.
 8. Motivon dhe nxit nepunesit ne vartesi për të punuar me efektivitet dhe përgjegjësi.
 9. Bën vlerësime pune për specialistet e sektorit.
 10. Kryen studime për fusha të ndryshme dhe organizon sistemin e informacionit për sektorin që mbulon organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e  sektorit;
 11. Evidenton probleme qe dalin nga veprimtarite e perditshme si dhe shqetesime te ndryshme qe ngrihen me shkrim nga qytetaret, percakton zgjidhjet e mundshme, brenda kuadrit ligjor ne fuqi dhe i  propozon eprorit zgjidhjet perkatese.
 12. Siguron zbatimin e procedurave ligjore, kontrollon, monitoron  plotesimin e detyrave te perditshme te specialisteve ne varesi dhe i raporton kryetarit te bashkise mbi punen e cdo specialisti.
 13. Siguron qe Sektori  i Informimit te jete vendi ku qytetaret te shprehin shqetesimet e tyre, vendi ku meret informacioni i duhur, nepermjet zgjidhjes  me trasparence dhe korrektesi shpejtesi informacioni, me qellim rritjen e besueshmerise tek komuniteti.
 14. Vjelja e opinionit të publikut nëpërmjet metodave të ndryshme të sondazheve, analizimi i opinionit të publikut mbi aktivitetin e Bashkisë, dhe adresimi i problematikave në strukturat përkatëse të Bashkisë per permiresimin e cilesise se sherbimit.
 15. Informon dhe konsulton qytetarët në lidhje me aktivitetin e bashkise si dhe  shërbimet që ofron Bashkia nepermjet fletepalosjeve,broshurave informuese si dhe  nëpërmjet publikimit të lajmeve në faqen zyrtare të Bashkisë së Rrogozhinës per te dhene nje informacion sa me te shpejte dhe te sakte.
 16. Siguron thithjen e mendimit qytetar nepermjet takimeve me komisionet  e qytetarëve, shoqërinë civile, grupet e ndryshme të interesit per caktimin e prioriteteve te Bashkise per permiresimin e cilesise se sherbimeve te ofruara .
 17. Sensibilizimi dhe ndergjegjesimi i komunitetit  nepermjet broshurave, fletepalosjeve per kontributin e tyre ne realizimin e Paketes Fiskale.
 18. Te siguroje njohjen e qytetareve me te drejtat dhe detyrimet e tyre nepermjet broshurave dhe flete palosjeve, si dhe te siguroje kushte sa me te mira per pritjen dhe mikpritjen qytetare, per ta bere komunitetin pjese te qeverisjes vendore.
 19. Rekomandon  për zgjidhjen e ankesave të qytetarëve, por njëkohësisht edhe për përmirësimin e procedurave administrative, në respektim të legjislacionit shqiptar; duke garantuar cilësi dhe transparencë në shërbim, me qellim realizimin e misionit te bashkise gjithmone ne sherbim te komunitetit.
 20. Kontaktimi i drejteperdrejte i komunitetit nepermjet  takimeve me komisionet  e qytetarëve, shoqërinë civile, grupet e ndryshme të interesit me qellim rritjen e partneritetit bashki – komunitet.
 21. Harton shkresa sipas nevojave te sektorit dhe kerkesave te adresuara.
 22. Komunikon me eprorët për problemet e ndryshme që lindin gjatë punës dhe të raporton për punën e përditshme.
 23. Kryen raportime periodike ditore,  javore, mujore .
 24. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt.

Neni 98

Detyrat e Specialistit te Arkives

 1. Tërheq nga protokolli të gjithë fondin e krijuar, të shoqëruar me inventarin përkatës.
 2. Sistemon në arkivë fondin sipas strukturës dhe viteve përkatëse.
 3. Nxjerr nga arkiva dokumentat e kërkuara nga institucionet, qytetarët ose sektoret e Bashkisë (vetem me kërkese zyrtare te miratuar nga eprori direkt ), dhe kopjen e dokumentit të kërkuar, e firmos ne cdo flete per te bere  njehsimin me dokumentin origjinal qe ndodhet ne arkive,  ose jep vertetim per raste specifike.
 4. Bën përpunimin e dosjeve dhe verifikon dosjet të cilave u ka mbaruar afati i ruajtjes, të cilat ia paraqet komisionit përkatës për asgjësim.
 5. Punon për sigurimin e kushteve teknike në Arkivën e Bashkisë.
 6. Administron dhe arkivon te gjithë materialet e prodhuara nga Këshilli bashkiak dhe sektoret e bashkise.
 7. Ben perpunim tekniko – shkencor te dokumenteve te krijuara si dhe ekspertiza te vleres se ruajtjes ne perputhje me dispozitat ligjore.
 8. Ben dorezimin e dokumenteve me rendesi historike kombetare qe kane plotesuar afatin e qendrimit ne arkiven e bashkise, ne arkivin vendor shteteror.
 9. Mban pergjegjesi ligjore per ruajtjen e
 10. I propozon Kryetarit ngritjen e Komisionit te Ekspertizes per Afatin e Ruajtjes dhe Komisionit te Asgjesimit te Dokumenteve te Perkohshem.
 11. Organizon punën për evidentimin, ruajtjen fizike, përpunimin dhe shfrytëz­imin e dokumentave në bazë të ligjeve në fuqi.
 12. Organizon dhe drejton punën për përpunimin e dokumentave në fund të vitit.

Neni 99

Specialist IT

 1. Ndjek procesin e informatizimit në Bashki.
 2. Mirëmban dhe përmirëson faqen elektronike (website) të Bashkisë. Menaxhon sistemin e e-malit dhe Internetit.
 3. Mirëmban dhe administron paisjet elektronike te institucionit.
 4. Sygjeron nga ana teknike per blerjen e pajisjeve elektronike. Jep ndihmesen ne përpunimin e të dhënave sipas drejtorive, sektorëve për statistika të ndryshme .
 5. Raporton periodikisht tek eprori per ecurin e punës dhe problemet e dala me shkrim ose me gojë.

Neni 100

Koordinator I Be-së

 1. Menaxhon organizimin dhe realizimin e të gjithë veprimtarisë kryesore qe lidhet me koordinimin dhe monitorimin e proçesit të Integrimit Europian;
 2.  Zhvillon një sistem të konsoliduar dhe profesional për komunikimin ndërinstitucional midis Bashkisë dhe institucioneve vendase dhe të huaja për realizimin e të gjithë eventeve të Kryetarit të Bashkisë dhe per zbatimin e marrëveshjeve për Stabilizim – Asociimin të vendit;
 3.  Siguron ndjekjen e vazhdueshme te te gjitha projekteve qe krijohen te takimeve te Kryetarit te Bashkise dhe koordinon punen me Drejtorite perkatese brenda Institucionit te Bashkise
 4. Siguron drejtimin strategjik në komunikimin efektiv dhe bashkëpunimin e ngushtë me strukturat e tjera përkatëse të Bashkisë, institucioneve vendase dhe të huaja në zbatimin të programeve të vizitave të delegacioneve duke realizuar të gjithë veprimtarisë proçesit të Integrimit Europian të Kryetarit të Bashkisë dhe të Institucionit

Neni 101

Specialist i Zyrës me një Ndalesë

 1. Informon dhe sqaron qytetaret që paraqiten në sportel.
 2.  I pajis qytetaretët me formularët tip të parapërgatitur; c
 3. Asiston qytetarët në mbushjen e formularëve tip;
 4.  Kryen regjistrimin elektronik të kërkesës apo ankesës;
 5. Kontrollon nëse dokumentat e paraqitura janë konform kërkesës që bëhet për ofrimin e shërbimit;
 6.  Firmos formularin duke vërtetuar se aplikimi është i rregullt. Formulari firmoset dhe nga aplikuesi;
 7.  Kërkon kryerjen e pagesës (nëse duhet) pranë sportelit të arkës apo dhe në bankë dhe dokumentin ja bashkëngjit kërkesës;
 8.  Interesohet tek strukturat përkatëse për kthimin në kohë të përgjigjes; i
 9. Informon dhe sqaron klientët që paraqiten në sportel.

Neni 102

Sektori i Policise Bashkiake

Misioni

Kryerja e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat e  ligjit dhe që nuk  janë në kompetencë të autoriteteve të tjera shtetërore.

Neni 103

Detyrat e Kryeinspektorit  te Policise Bashkiake

 1. Te garantoje zbatimin efektiv te akteve te nxjerra nga organet e bashkise sipas kompetencave te parashikuara ne ligjin nr.139/2015 date 17.12.2015 “Per vetqeverisjen vendore”.
 2. Organizon punen e Policise Bashkiake ne zbatim te detyrimeve ligjore.
 3. Harton plane kontrolli ne funksion te permbushjes se detyrimeve ligjore te Policise Bashkiake .
 4. Te marre masa per ruajtjen e pasurise se bashkise, si dhe te atyre qe administrohen nga ato.
 5. Te siguroje zbatimin e akteve te nxjerra nga Kryetari i Bashkise ne lidhje me personat fizike dhe juridike, qe nuk plotesojne, konform ligjit, detyrimet financiare e fiskale ndaj bashkise,  si dhe cdo detyrim tjeter pasuror ndaj tyre.
 6. Te mbikqyre nese shtetasit ne administrim te pasurise se tyre, zbatojne ose plotesojne kerkesat sipas akteve te bashkise.
 7. Te konstatoje, parandaloje e ndeshkoje ndotjet e mjedisit, hedhjen e mbeturinave te ndryshme.
 8. Te ndaloje zeniet e paligjshme te trojeve dhe ndertesave dhe te objekteve publike te bashkise, si dhe te organizoje lirimin e tyre.
 9. Mbeshtet strukturat kompetente te bashkise per prishjen e ndertimeve te paligjshme.
 10. Te kujdeset per qetesine publike, duke shmangur zeniet, menjanuar zhurmat e shkaktuara nga grumbullimet e njerezve, altoparlanteve e megafoneve, renia pa vend e borive te automjeteve ne rruge, banesa, plazhe e mjedlse te tjera publike qe sjellin shqetesime per te tjeret.
 11. Te marre masa ne ruajtjen e rendit kur ka grumbullime njerezish si ne tregje, panaire, ceremoni publike, artistike, fetare, sportive, ne kinema, teatro, pallate e salla sportive, objekte kulti, si dhe mjedise te tjera publike.
 12. Te garantoje per respektimin e dispozitave ligjore qe rregullojne veprimtarine e shitblerjes ne mjediset publike.
 13. Te kontrolloje respektimin e orarit te sherbimit te njesive tregtare, bufeve, restoranteve, bilardove, lojerave te fatit e te objekteve te tjera me veprimtari publike, si dhe zbatimin nga ana e tyre te akteve te nxjerra nga organet kompetente ne bashki.
 14. Te kontrolloje marrjen e masave te sigurise ne funksion te parandalimit te fatkeqesive te ndryshme aksidentale e natyrore, si dhe te ndihmoje ne kapercimin e tyre duke dhene gjithashtu ndihme te demtuarve ne raste urgjence.
 15. Te marre masa (te perkohshme) per shoqerim ne institucione ndaj te semureve psikike ne gjendje te rende qe krijojne shqetesime per rendin publik.
 16. Te kujdeset per ruajtjen e afisheve, njoftimeve e shpalljeve publike, si dhe heqjen e atyre te paligjshme ose te paautorizuara.
 17. Merr masa per zbatimin e detyrave qe i ngarkohen nga organet e bashkise, per ushtrimin e funksioneve e kompetencave
 18. Merr masa per kryerjen e detyrave te tjera, vete e ne bashkepunim me struktura te tjera sipas percaktimeve te ligjit nr.8224, date 15.5.1997 “Per policine bashkiake e te komunes” , i ndryshuar.
 19. Koordinon dhe bashkerendon punen me komisariatet e policise me qellim ruajtjen e rendit dhe te qetesise si dhe parandalimin e veprimeve te kundraligjshme.
 20. Mbikqyr zbatimin e akteve ligjore dhe nenligjore nga policet bashkiake gjate zbatimit te detyrave.
 21. Kontrollon dhe merr masa për zbatimin e rregulloreve, urdhërave e udhëzimeve të lëshuara nga Kryetari i Bashkisë .
 22. Siguron zbatimin e vendimeve te Keshillit Bashkiak te cilat percaktojne detyrime per Policine Bashkiake.
 23. Pergatit informacione, raporte, analiza lidhur me realizimin e detyrave te caktuara.
 24. Organizon dhe bashkerendon punen ne sektor.
 25. Raporton tek eprori direkt.

Neni 104

Detyrat e Policeve Bashkiake

 1. Zbatojne detyrat e percaktuara ne aktet ligjore dhe nenligjore .
 2. Kryen detyra sipas percaktimit ne ligjin nr.8224, date 15.5.1997 “Per policine bashkiake e te komunes”, i ndryshuar.
 3. Nen drejtimin e Kryeinspektorit merr pjese ne zbatimin e akteve te nxjerra nga organet e bashkise sipas kompetencave te parashikuara ne ligjin nr.139/2015 date 17.12.2015 “Per vetqeverisjen vendore”.
 4. Evidentojne dhe mbajne proceverbale per veprimet qe kryejne, kur eshte e domosdoshme .
 5. Shmangin prishjen e rregullit dhe te qetesise ne ambjentet e bashkise.
 6. Kryen inspektime ne terren, sipas nje plani te miratuar nga eprori direkt.
 7. Zbatojne detyrat e caktuara nga eprori direkt.
 8. Raporton tek eprori direkt per realizimin e detyrave te caktuara.

Neni 105

Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit

Misioni

Misioni i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë është të sigurojë respektimin e normave, standardeve, kushteve zhvillimore dhe legjislacionit në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, kontrolli dhe garantimi i  zbatimit te  ligjshmërisë dhe  i  standarteve teknike në fushën e ndërtimit dhe urbanistikes brenda territorit të bashkisë, si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit përmes parandalimit të punimeve dhe ndërtimeve të paligjshme.

Neni 106

Detyrat e  Kryeinspektorit

 1. Organizon dhe drejton punën në Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë dhe përgjigjet para Kryetarit të Bashkisë.
 2. Harton plane afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata mbi veprimtarine e Inspekt
 3. Siguron zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore gjate punes.
 4. Ushtron përgjegjësitë për dhënien e masave disiplinore në rast të konstatimit të shkeljeve administrative nga inspektorët.
 5. Ushtron pergjegjesite e tij kur konstaton shkelje te ligjshmerise ne fushen e ndertimit.
 6. Merr masat e parashikuara ne ligj kur konstaton shkelje ligjore.
 7. Bashkëpunon dhe koordinon punën me Drejtorinë e Planifikimit të Kontrollit edhe Zhvillimit të Territorit duke marrë informacion mbi kerkesat për leje zhvillimi dhe përdorimi në territorin e bashkisë.
 8. Pasqyron veprimet që kryen gjate ushtrimit te kompetencave ligjore në aktet administrative sipas standarteve ligjore të miratuara .
 9. Nxjerr vendime për dhënien e masave administrative në ngarkim të subjekteve që shkelin ligjsh­mërinë në fushën e ndërtimit, siç parashikohet në aktet ligjore në fuqi.
 10. Siguron bashkëpunimin dhe koordinimin e punëve me njësitë strukturore të tjera të bashkisë.
 11. Respekton afatet ligjore gjatë kryerjes së procedurave.
 12. Në zbatim të detyrimeve ligjore, kërkon zyrtarisht mbështetjen e struk­turave të Policisë së Shtetit dhe të Policisë Bashkiake.
 13. Shpërndan korrespondencën dhe ndjek trajtimin e saj nga vartësit.
 14. Për realizimin e funksionit të tij, me miratimin e Kryetarit të Bashkisë, nxjerr rregullore te brendshme te funksionimit te Inspektoratit, urdhra dhe vendime.
 15. Përfaqëson Bashkinë Rrogozhine në raport me institucionet e tjera shtetërore, me autorizim të Kryetarit të Bashkisë Rrogozhine, për problemet që mbulon ligjërisht Inspektorati.
 16. Raporton tek eprori direkt për kryerjen e detyrave.

Neni 107

Detyrat e Inspektorit

 1. Ushtron kontroll në subjektet e ndërtimit sipas planit të miratuar më parë nga Kryeinspektori, duke ndjekur procedurat ligjore.
 2. Ushtron përgjegjësite e parashikuara në ligj kur konstaton shkelje te ligjshmerise në fushën e ndërtimit.
 3. Mbështetur në dispozitat ligjore dhe metodikat e miratuara, ushtron kon­troll në territorin e bashkise dhe mban proces-verbalin përkatës edhe ne rastet kur:
  1. Vlereson nje konflikt, referuar ankesave me shkrim te subjekteve fizike e juridike (private e shteterore).
  2. Konstaton nderhyrje te paligjshme ne infrastrukture (ndertim i paligjshem).
 4. Ndjek dhe zbaton urdhrat dhe porositë e Kryeinspektorit gjatë ushtrimit të kontrolleve.
 5. Mban kontakte të vazhdueshme me administratoret dhe kryetarët e fshatrave dhe informon Kryeinspektorin, per zbatimin e ligjshmerise ne fushen e ndertimit.
 6. Zbaton me përpikmeri afatet dhe procedurat ligjore gjate ushtrimit te detyres.
 7. Zbaton detyrat e vëna nga eprori direkt dhe raporton lidhur me permbushjen e tyre.
 8. Kryen detyra te caktuara nga eprori direkt.

Neni 108

Sektori i  Emergjencave Civile

Misioni

Marrja e masave për parapërgatitjen, planifikimin dhe operacionet e përgjigjes ndaj situatave emergjente që ndodhin në territorin e bashkise.

Menaxhimi i emergjencave civile në bashki në përputhje me planet e emergjencave ose planet e gatishmërisë që përgatiten periodikisht.

Neni 109

Detyrat e Pergjegjesit  te Sektorit te Emergjencave Civile

 1. Pergjegjesi i Sektorit te Emergjencave Civile, pergjigjet para eprorit te tij per realizimin e detyrave te ngarkuara dhe jep informacionet perkatese.
 2. Të drejtojë organizimin dhe bashkërendimin e punëve për hartimin e planeve të përgatitjes për emergjencë civile në bashki dhe për zbatimin e masave të mbrojtjes;
 3. Të grumbullojë dhe të përpunojë të dhënat e nevojshme nga njësitë administrative të bashkisë për zbatimin e detyrave të planizimit dhe përballimit të emergjencave civile;
 1. Të analizojë gjendjen e planizimit dhe të përballimit të emergjencës civile në bashki dhe të njoftojë në qark.
 2. Të caktojë drejtuesin e operacionit për përballimin e emergjencës civile në territorin e bashkisë.
 3. Të bashkerendoje punen per organizimin e sistemit te lajmërimit të popullatës për rrezikun dhe të kujdeset për funksionimin e mjeteve të lajmërimit;
 4. Te kontribuoje ne parashikimin e burimeve dhe rezervave te nevojshme për sistemimin e popullatës në raste të emergjencës nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera;
 5. Të kontribuoje ne realizimin e organizimit, bashkërendimit dhe pajisjes se forcave operacionale .
 6. Të ndjekë zbatimin e detyrave për lehtësimin e efekteve të emergjencës civile dhe për organizimin e ndërhyrjes për të vepruar;
 7. Të ndjekë zbatimin e detyrave per riaftësimin nga fatkeqësitë natyrore ose nga fatkeqësitë e tjera;
 8. Të propozoje miratimin e kërkesës për ndihmë në bashkitë fqinje a në qark, nëse është e nevojshme;
 9. Të pergatise analiza mbi gjendjen e planizimit dhe të përballimit të emergjencës civile në bashki.
 10. Të zbatojë detyrat e caktuara nga strukturat e planizimit dhe të përballimit të emergjencave civile në nivel qendror;
 11. Kryen kontrolle te vazhdueshme per evidentimin e te gjitha zonave potenciale per rrezik.
 12. Bashkepunon sistematikisht me zyren e emergjencave prane prefectures dhe me P.M.N.Z.SH per cdo cfaqje rreziku.
 13. Organizon punën studimore dhe propozon për masat konkrete në drejtim të mbarëvajtjes së problemeve.
 14. Bashkerendon punet me sektoret e tjere te bashkise.
 15. Evidenton problemet qe dalin nga veprimtaria e perditshme si dhe shqetesimet e ndryshme qe ngrihen nga qytetaret percakton zgjidhjet e mundeshme duke u bazuar ne kuadrin ligjor ne fuqi.
 16. Ndjek me vëmendje realizimin e detyrave që rrjedhin nga korrespondenca
 17. Per cdo mosrealizim te detyrave te dhena merr masat perkatese.
 18. Drejton analizat e punes se sektorit.
 19. Harton planin e punes te sektorit dhe pergatit informacionin mbi realizimin e tij.

Neni 110

Detyrat e Specialistit te Sektorit te Emergjencave Civile

 1. Njeh dhe zbaton aktet ligjore dhe nenligjore në fushën e emergjencave civile.
 2. Organizon dhe drejton punen teknike dhe pergjigjet per programet tekniko-ekonomike te sektorit .
 3. Kontrollon, asiston dhe drejton punen ne grupe, per hartimin e projekt ideve, preventivave dhe situacioneve .
 4. Raporton në mënyrë periodike Përgjegjësin e Sektorit për problemet qe kane lidhje me zbatimin e legjislacionit në fuqi, programeve dhe detyrave të dhëna.
 5. Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim nga eprori, përgatit materialin, përgatit përgjigjet e shkresave ankesave dhe kërkesave të qytetarëve me problematika të ndryshme, i analizon ato duke u dhënë zgjidhje sipas kompetencës se sektorit dhe ia paraqet Përgjegjësit të Sektorit.
 6. Merr pjese ne grupet e verifikimit dhe vleresimit e demeve.
 7. Pergatit dosjet dhe paraqet per miratim relacionin per dhenie ndihme financiare  ne Keshillin e Bashkise.
 8. Administron dhe perditeson sistemin e informacionit.
 9. Kryen detyra te tjera  te caktuara nga eprori direkt.

Neni 111

Drejtora e Shërbimeve Mbështetëse

Mision

Realizimi i sherbimeve publike per komunitetin dhe permiresimi i tyre ne menyre te vazhdueshme, duke programuar planifikuar e monitoruar mirembajtjen e tyre.

Neni 112

Detyrat e Drejtorit të Shërbimeve Mbështetëse dhe Publike

 1. Drejtori i Shërbimeve Mbështetëse është përgjegjës për mirëadministrimin e çdo cështje që lidhet me realizimin dhe shërbimet publike për komunitetin, me qëllim arritjen e objektivave dhe përmbushjen e rezultateve nga kjo njësi organizative nëpërmjet përdorimit efiçent dhe efikas të burimeve financiare dhe njerëzore në dispozicion të saj.
 2. Drejtori i Shërbimeve Mbështetëse përgjigjet përpara Kryetarit të bashkisë për zbatimin e politikave, strategjive dhe planeve të fushës përkatëse, si dhe për sigurimin e mbarëvajtjes së punës së Drejtorisë në përputhje me ligjet, aktet nënligjore në fuqi.
 3. Drejtori i Shërbimeve Mbështetëse paraqet pranë Kryetarit të Bashkisë direkt projekt – urdhëra dhe projekt – vendime në fushën e veprimtarisë si dhe propozon tek Kryetari i Bashkisë strukturën organizative si dhe ndryshimet e nevojshme në të.
 4. I propozon Kryetarit të Bashkise masën dhe sasinë e burimeve materiale, financiare dhe njerëzore që nevojiten për realizimin e objektivave dhe misionit të kësaj njësie organizative.
 5. Zbaton rekomandimet apo sugjerimet e eprorëve, me qëllim përmirësimin e praktikave apo procedurave të zbatuara.
 6. Siguron drejtimin e nëpunësve të Drejtorisë, monitoron performancën e tyre, si dhe i ndihmon ose i disiplinon, rast pas rasti, me qëllim motivimin dhe zhvillimin profesional të tyre.
 7. Siguron marrëdhënie të rregullta komunikimi me punonjësit e Sektorit, duke garantuar vazhdimësinë e operacioneve të punës, nëpërmjet transparencës në transmetimin e urdhrave; Propozon përgjegjësi, objektiva dhe procedura të punës të mirëpërcaktuara për nëpunësit e drejtorisë.
 8. Të punojë për ofrimin e punës së administratës së bashkisë me legjislacionin, politikat lokale e rajonale dhe zbatimin e vendimeve të kryetarit dhe Këshillit të Bashkisë nga i gjithë personeli i bashkisë;
 9. Të përgjigjet për problemet e mbarëvajtjes së shërbimeve logjistike brenda bashkisë;
 10. Të ndjekë mbarëvajtjen e punëve me anë të evidentimit të përditshëm të problemeve që hasën dhe të ndihmojë vartësit për eliminimin e të metave;
 11. Të përgjigjet për ruajtjen dhe administrimin e dokumenteve të institucionit, bazuar në legjislacionin në fuqi;
 • Neni 113
 • Detyrat e Përgjegjësit te Sektorit të Sherbimeve Mbeshtetese dhe Publike
 1. Drejton, studion dhe zbaton strategjitë e politikës në fushën e sherbimeve dhe puneve publike.
 2. Organizon, ndjek punën per zbatimin e detyrave te ngarkuara e qe lidhen me sektorët e tjere.
 3. Organizon dhënien e ndihmës profesionale specialisteve  dhe sektoreve te tjere te bashkise per problemet qe dalin.
 4. Organizon punën studimore dhe propozon për masat konkrete në drejtim të mbarëvajtjes së problemeve.
 5. Harton strategjinë dhe perspektivat e zhvillimit në fushën e infrastrukturës.
 6. Harton rregulloren e sektorit dhe rregulloren e sigurimit teknik sipas specialiteteve perkatese.
 7. Të harmonizojë punën e sektorit dhe të njesive ne vartesi, për një funksionim normal të rrjetit të ndriçimit, të mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta dhe fasadave e varrezave publike të qytetit.  
 8. Ndjek dhe kontrollon zbatimin e vendimeve të Këshillit Bashkiak për probleme që kanë lidhje me sektorin ose me brigadat që varen prej saj.
 9. Hartimin e planeve mujore e më afatgjata .
 10. Pergatit informacione periodike mbi punën qe behet ne sektor.
 11. Organizon punën për pergatitjen e projekt-planeve për periudhën pasardhëse.
 12. Mban lidhje periodike me ente private ose shtetërore, veprimtaria e të cilëve ka të bëjë direkt ose indirekt me infrastrukturën e lehtë.
 13. Kontrollon direkt mbështetjen ligjore te dokumentacionit teknik te zyres.
 14. Mban lidhje direkte me të gjithe sektoret e tjere te bashkise se Rrogozhines, duke e konkretizuar një pjesë të komunikimit nëpërmjet shkresave të protokolluar.
 15. Organizon dhe koordinon punën për realizimin e studimeve të momentit ose të perspektivës për problemet e infrastrukturës.
 16. Te marre masa per mirefunksionimin e rrjetit ekzistues te ndriçimit publik, azhornimin i gjendjes së infrastrukturës, përcaktimi i masave që duhen marrë nga pikëpamja inxhinierike dhe financiare për ruajtjen e tyre, përmirësimin në perspektivë të rrjeteve ekzistuese, mirëmbajtja e fasadave, varrezave, sipërfaqeve të gjelbërta e rekreative, përcaktimi i zgjerimeve të nevojshme si dhe realizimin e

rrjeteve të reja siguron funksionimin, mirëmbajtjen dhe zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik.

 1. Ndjek me vëmendje realizimin e detyrave që rrjedhin nga korrespondenca me sektorët e tjere.
 2. Trajton kerkesat dhe ankesat drejtuar sektorit.
 1. Përgatit projekt-vendime ose projekt-urdhëresa për administrimin, për ndricimin urban, rrjetin rrugor, trotuare, lulishte, parqe si dhe shërbimin e varrimit, shërbimet e transportit, etj dhe ia paraqet Kryetarit të Bashkisë dhe sipas kompetences ndjek dhe paraqitjen në Këshillin Bashkiak.
 2. Planifikon organizon projekte ne fushen e transportit publik (transportin urban ) brenda territorit te bashkise .
 3. Përfaqëson sektorin në të gjitha marrëdhëniet e tij me sektorët e tjerë të bashkisë, insitucionet e ndryshme si dhe me të gjitha organet shtetërore, vendore për problemet që ka  sektori në kompetencë.
 4. Përfaqëson Bashkinë Rrogozhine si person juridik, me autorizim të titullarit, në marrëdhënie me të tretë për problemet e paraqitura.
 5. I propozon Kryetarit te Bashkise masa disiplinore për vartësit që demonstrojnë shkelje të disiplinës në punë.
 6. Raporton tek eprori direkt per realizimin e detyrave.

Neni 114

 • Detyrat e Specialistit te Sherbimeve Mbeshtetese dhe Sherbimeve Publike
 1. Njeh dhe zbaton aktet ligjore dhe nenligjore në fushën e shërbimeve publike.
 2. Të informojë në mënyrë periodike përgjegjësin e sektorit për problemet qe kane lidhje me zbatimin e legjislacionit në fuqi, programeve dhe detyrave të dhëna.
 3. Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim nga eprori, përgatit materialin, përgatit përgjigjet e shkresave ankesave dhe kërkesave të qytetarëve me problematika të ndryshme, i analizon ato duke u dhënë zgjidhje sipas kompetencës se sektorit dhe ia paraqet përgjegjësit të sektorit.
 4. Përpunon dhe përgatit për përgjegjësin e sektorit raporte dhe informacione problemore lidhur me problematikat që hasen në shqyrtimin e ankesave të qytetarëve.
 5. Udhëzon dhe sqaron të gjithë të interesuarit për përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për aplikim për shërbime që jep sektori.
 6. Kontrollon paraprakisht dokumentacionin e dorëzuar nga të interesuarit.
 7. Grumbullon të dhëna me tregues statistikor, vjetor dhe afatmesëm duke bashkërenduar punën me të gjithë specialistët e sektorit.
 8. Pergatit preventiva per punime te ndryshme.
 9. Merr pjese ne zgjidhjen e konflikteve te ndryshme (sherbimet publike ).
 10. Jep mendime dhe sugjerime per funksionimin e Sektorit te Puneve dhe Sherbimeve Publike.
 11. Mbledh informacion për shqetësimet që dalin në lidhje sherbimet qe ofron sektori dhe merr masa për eleminimin e tyre.
 12. Në bashkëpunim me shoqerine ujesjelles-kanalizime, bën shikimin në vend të problemeve si dhe propozon për zgjidhje teknike.
 13. Relaton për cdo problem dhe, sipas rastit, u kthen përgjigje me shkrim qytetarëve.
 14. Azhornon dhe hedh në hartë situatën e ndricimit dhe të kabinave elektrike.
 1. Kontrollon punimet për ndricimin rrugor që kryhen me investime të bashkisë.
 2. Përgatit raporte dhe evidenca për investimet dhe ndërhyrjet e bëra në fushën e ndricimit rrugor.
 3. Përgatit materialin teknik dhe ekonomik për investimet që bëhen për ndricimin publik.
 4. Ndjek mirëadministrimin e orifikimit të qytetit.
 5. Ndjek punën për azhornimin e linjave të telekomit dhe elektrikut në planimetritë e projekteve të reja.
 6. Kryen detyra te tjera te caktuara nga eprori direkt dhe raporton per realizimin e tyre.

Neni 115

Sanitare

 1. Mban përgjegjësi për gjithë performancën e pastërtisë, që nga hyrja bashkisë dhe gjithë mjediset e saj;
 2. Të mbajë pastër zyrën e Kryetarit, zyrat e tjera të administratës dhe të gjitha ambientet e përbashkëta të Bashkisë;
 3. Mban përgjegjësi për gjithë performancën e pastërtisë, që nga hyrja bashkisë dhe gjithë mjediset e saj;
 4. Mirëmban të gjitha mjetet e pastrimit;
 5. Merr furnizimin e nevojshëm me detergjent për larjen e zyrave, xhamave, orendive, korridoreve, tualeteve etj;;
 6. Mban përgjegjësi për inventarin e korridoreve (rrugica, tapete, ndriçues, tablo, panorama, korniza me foto të ndryshme etj.) sipas inventarit;
 7. Mban uniformën e punës gjatë 8-orarëshit, gjithnjë në gjendje të mirë;
 8. Ruan etikën qytetare me punonjës të bashkisë dhe banorë të komunitetit që vijnë në bashki, për punë dhe shërbime të ndryshme;

Neni 116

Punonjës mirembajte

 1. Interesohet për njohjen e problemeve dhe riparimin e tyre ne kohe.
 2. Merren me mirembajtjen  e institucioneve si rregullime te ndryshme te    bankave,dritareve,dyerve,vendosje brava,xhama ,rregullime te ndryshme   mekanike,hidraulike,cbllokim banjo etj .
 3.  Me ndihmen e sektorit te edukimit dhe nepermjet sjelljes së tij ndikon ndryshimin e mentalitetit për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e bazës materiale në funksion të tyre.

Neni 117

Elektricist

 1. Bën kontrollin vizual të rrjetitj elektrik.
 2. Shqyrton , verifikon dhe ndihmon në zgjidhjen sa më të shpejtë të ankesave të popullit në fushën e furnizimit me energji elektrike .
 3. Merr kontakt të herë pas herëshme me inspektorët e Njesive Administrative për keto probleme.  Ndjek problemet ne fushën e ndriçimit publik duke bërë kontroll visual të herë pas herëshëm të rrugëve parqeve lulishteve dhe fasadave të institucioneve kryesore të qytetit. Komunikon për zgjidhjen e këtyre problemeve me Ndërmarrjen e Shërbimeve Komunale. 
 4. Ndjek problemet e rrjetit elektrik të institucioneve në varësi të Bashkisë dhe ndihmon në zgjidhjen sa më të shpejtë tëtyre
 5. Zbaton me përpikmëri detyrat e tjera të ngarkuara nga eprori përkates

Neni118

Shoferi

 1. Shperndan cdo dite furnizimin ditor te kopeshteve , cerdheve duke shkuar dy-tre  here ne cdo institucion sipas llojit te furnizimit.        
 2.    Merret me furnizimin e magazines me mallrat e blera.
 3. Shperndan ne te gjitha institucionet arsimore mallrat sipas planeve te shperndarjes te hartuara nga Përgjegjësit.   
 4. Zbaton detyrat e ngarkuara nga eprori.
 5.  

Neni 119

Zyra e Gjendjes Civile

Misioni

Hartimi dhe  leshimi i dokumenteve baze te gjendjes civile ne perputhje me kerkesat e ligjit, me qellim realizimin dhe mbrojtjen e  te  drejtave  te shtetasve  ne maredheniet me shoqerine dhe shtetin .

Neni 120

Detyrat e Pergjegjesit te Zyres se Gjendjes Civile

 1. Te siguroje tere kuadrin ligjor qe ka lidhje me veprimtarine e Zyes se Gjendjes civile dhe te kerkoje plotesimin e tij.
 2. Organizimi i punës për një shërbim sa më të efektshëm dhe korrekt ndaj qytetarëve që kanë nevojë për sherbimet e Zyrës së Gjendjes Civile.
 3. Të ndjekë nga ana metodologjike të gjithë punën e bërë nga punonjësit e Gjendjes Civile.
 1. Të realizojë denjësisht Aktin e Martesës midis qytetarëve në Zyrën e Gjendjes Civile, duke respektuar ligjshmërinë.
 2. Të bashkëpunojë dhe ndihmojë punonjësit, rreth problemeve të ndryshme që lindin gjatë procesit të punës.
 3. Të bëjë verifikimin e të gjitha akteve të lindjes të regjistruara.
 4. Harton planin e punës dhe ia paraqet për miratim eprorit direkt.
 5. Te perfaqesoje Zyren e Gjendjes Civile ne gjykate ne lidhje me problemet e gjendjes civile.
 • Neni 121
 • Detyrat e Specialistit te Zyres se Gjendjes Civile
 1. Te kryeje detyren ne perputhje me aktet ligjore dhe nenligjore qe rregullojne veprimtarine e gjendjes civile .
 2. Të bashkëpunojë për probleme që kërkojnë zgjidhje ligjore ne Zyren e Gjendjes
 3. Të ndjekë të gjitha cështjet që kanë të bëjnë me Gjykatat, korigjimet e akteve të lindjes, korigjimet e moshës, korigjimet e gjeneraliteteve.
 4. Kryen verifikime që kerkohen nga përfaqesitë diplomatike të akredituara në vendin tonë.
 5. Raporton tek eprori direkt.

Neni 122

Sektori i Mbrojtjes nga Zjarri dhe per Shpetimin

Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut.

Neni 123

Detyrat e Shefit te Sektorit (Inspektor)

 1. Siguron zbatimin e dispozitave të ligjit dhe mer masa për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin në objektet që ka në administrim ose në pronësi Bashkia Rrogozhinë.
 2. Të planifikojë fonde për përmirësimin e infrastrukturës për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin në bashki.
 3. Të nxjerrë vendime, urdhra dhe urdhëresa të detyrueshme për zbatim nga personat juridikë dhe fizikë vendas ose të huaj, që kryejnë veprimtari në juridiksionin e tyre.
 4. Të vendosë lidhje dhe bashkëpunojnë me partnerë ose dhurues të shteteve të tjera, për të siguruar asistencë teknike, kualifikime e specializime për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin, si dhe për furnizimin materialo-teknik të zjarrfikësve.
 5. Në studimet urbanistike dhe në projektet e veprave që hartohen dhe miratohen nga bashkia, të parashikojë masat organizative e teknike dhe fondet financiare për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin.
 6. Të marrë në analizë gjendjen e masave të sigurisë nga zjarri dhe të shpëtimit dhe përcaktojë detyra për përmirësimin e tyre në njësinë administrative.
 7. Të kërkojë dhe japë në raste zjarresh masive, emergjencash e fatkeqësish të tjera, ndihmë me automjete, pajisje e personel nga stacionet zjarrfikëse në bashkitë fqinje.
 8. Të sigurojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe të Këshillit që kanë të bëjnë me sigurimin e rendit e të qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike.
 9. Harton rregulloren e brendshme te sektorit ne perputhje me percaktimet ligjore.

Neni 124

Detyrat e Specialistit te Sektorit te Mbrojtjes nga Zjarri dhe per Shpetimin (Inspektor)

 1. Inspektori është punonjësi i sektorit të MZSH-së, i autorizuar për inspektimin e masave të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin.
 2. Te inspektoje mbi zbatimin e dispozitave  dhe rregullave të tjera të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, në territorin e bashkise
 3. Zbaton dispozitat ligjore dhe mer masa për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin në objektet që ka në administrim ose në pronësi Bashkia Rrogozhine..
 4. Inspektorët e shërbimit të MZSH-së, në përfundim të punimeve të objektit, kontrollojnë zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe të detyrave të lëna në projektin për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin.
 5. Te kontrollojnë masat dhe mjetet e mbrojtjes nga zjarri në çdo objekt ku prodhimi ose aktiviteti që kryhet lidhet me substanca të rrezikshme;
 6. Të inspektojnë çdo lloj objekti, instalime të ndryshme, magazinime dhe mbajtje të mallrave, materialeve dhe dokumentacioni përkatës, që ka të bëjë me sigurinë nga zjarri, apo detyrimin e të punësuarve për zbatimin e rregullave të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, duke zbatuar programin e miratuar të ushtrimit të kontrollit;
 7. Të bashkëpunojnë me shërbimet e Policisë së Shtetit, për përcaktimin e shkaqeve të zjarreve;
 8. Të specifikojnë afatin për eliminimin e mangësive apo parregullsive në zbatimin e rregullave të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin;
 9. Të mbajnë, për çdo objekt të kontrolluar, dokumentacionin përkatës, në përputhje me legjislacionin në fuqi për inspektimin.
 10. Kryen detyra te tjera te percaktuara ne aktet ligjore dhe nenligjore.

Neni  125

Njesite Administrative

Administrata e Njësive Administrative Gose,Lekaj,Kryevidh dhe Sinaballaj ka këto detyra:

 1. Është zyrë e shërbimit për të gjitha procedurat administrative në kompetencën e bashkisë;
 2. Mbikëqyr territorin për zbatimin e ligjit në të gjitha fushat në kompetencën e bashkisë dhe njofton strukturat kompetente të bashkisë në rast të konstatimit të veprimeve në kundërshtim me ligjin.
 3. Mbështet punën e strukturave kompetente të bashkisë.
 4. Bazuar në vendimmarrjen e Kryetarit të Bashkisë, mund të administrojë parqet, lulishtet dhe zonat e gjelbëruara;
 5. Bazuar në vendimmarrjen e Kryetarit të Bashkisë, mund të administrojë tregjet publike;
 6. Bazuar në vendimmarrjen e Kryetarit të Bashkisë, mund të administrojë këndet e lojërave, terrenet sportive, bibliotekat, shtëpitë dhe klubet e rinisë;
 7. Përgatit dhe i propozon Kryetarit të Bashkisë planin për investimet nën juridiksionin e saj territorial, si dhe mbikëqyr, pas miratimit, zbatimin e tyre, sipas ligjit;
 8. Propozon, sipas ligjit, emërtimin e rrugëve, shesheve, institucioneve dhe objekteve që janë nën juridiksionin e saj territorial;
 9. Mbështet, koordinon dhe mbikëqyr veprimtarinë e kryetarëve e të kryesive të fshatrave;
 10. I propozon Kryetarit të Bashkisë dhënien e titujve të nderit dhe stimujve për personat nën juridiksionin e saj territorial;
 11. Propozon marrjen e nismave në dobi të komunitetit me mundësi të barabarta dhe përfitime nga të gjithë brenda juridiksionit të saj territorial.
 12. Ndjek korrespondencen qe i paraqitet per trajtim.
 13. Kryen çdo funksion tjetër të deleguar nga Kryetari i Bashkisë.
 • Neni 126
 • Komisioni Vendor i Emergjencave Civile
 • Misioni

Hartimi i planeve të përgatitjes për situata emergjence dhe zbatimi i masave mbrojtëse.

 • Neni 127
 • Ngritja dhe perberja e Komisionit Vendor te Emergjencave Civile (KVEC)

Ngritja e KVEC dhe perberja e tij behet me urdher te Kryetarit te Bashkise

 • Neni 128
 • Detyrat e Kryetarit te Komisonit Vendor te Emergjencave Civile
 1. Ngritja e ndjekja e aktivitetit të KVEC, duke bashkërenduar punën me Organizatat
 2. Vullnetare, Forcat Operacionale për planAi
 3. izimin dhe përballimin e emergjencave civile
 4. Koordinimi i punës me sektorin e Puneve dhe Sherbimeve Publike për kontrollin e vazhdueshëm të gjendjes fizike, e punës për mirëmbajtjen e strehimeve të mbrojtjes së popullatës. Marrja e masave për përmirësimin e gjendjes së tyre.
 5. Kontroll i vazhdueshëm për zbatimin e masave të mbrojtjes nga zjarri në vetë godinën e Bashkisë.
 6. Evidentim i rasteve të dëmeve nga zjarri, rrëshqitje toke, përmbytje, dëmtime në eksploziv etj.
 7. Dhënia e ndihmës financiare të dëmtuareve në bazë të legjislacionit në fuqi.
 8. Evidentimi i forcave operacionale, O.J.F-ve vendase e të huaja që veprojnë në territorin e Bashkisë, me qëllim angazhimin e përfshirjen e tyre në raste emergjence.
 9. Planifikimi i masave tekniko-organizative në bashkëpunim me institucionet qëndrore për pritjen e trajtimin e refugjatëve në rastet e situatave emergjente në rajon.

Neni 129

 • Komisioni i Strehimit
 • Misioni i Komisionit te Strehimit

Trajtimi i problemeve te strehimit brenda kufirit administrativ te bashkise Rrogozhine.

 • Neni 130
 • Ngritja dhe Perberja e Komisionit te Strehimit

Ngritja dhe perberja e Komisionit te Strehimit behet me urdher te Kryetarit te Bashkise .

 • Neni 131
 • Detyrat e Komisionit te Strehimit
 1. Komisioni i Strehimit shqyrton dhe trajton kerkesat e qytetareve te cilet kane statusin e te pastrehut, te paraqitura ne Drejtorine e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit.
 2. Komisioni i Strehimit merr vendime me shkrim per problemet qe trajton dhe vlereson.
 3. Vendimi i Komisionit te Strehimit nenshkruhet nga te gjithe anetaret e tij dhe miratohet nga Kryetari i Bashkise.
 4. Vendimi i Komisionit te Strehimit paraqitet si projekt-vendim per miratim ne Keshillin e Bashkise.

KREU X

E DREJTA E INFORMIMIT, KORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Neni 132

E drejta e informimit

 1. Çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacionin publik, pa u detyruar të shpjegojë motivet.
 2. Autoriteti publik është i detyruar të informojë kërkuesin nëse ka ose jo në zotërim informacionin e kërkuar.
 3. Çdo person ka të drejtë të njihet me informacionin publik, nëpërmjet dokumentit origjinal ose duke marrë një kopje të tij në formën ose formatin që mundëson akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit.
 4. Informacioni publik që i është dhënë një personi, nuk mund t’i refuzohet asnjë personi tjetër që e kërkon atë, me përjashtim të rastit kur informacioni përmban të dhëna personale ne përshtatje me kufizimet ligjore.

Neni 133

Njohja me informacionin publik kërkesa për informim

 1. Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë elektronike, duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.
 2. Në çdo rast, kërkesa regjistrohet në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve.
 3. Në çdo rast, kërkesa për informim regjistrohet dhe për të caktohet një numër rendor. Numri rendor, së bashku me të dhënat e kontaktit të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit, i jepen kërkuesit që ka bërë kërkesën për informim.
 4. Kërkesat për informim regjistrohen sipas radhës së paraqitjes dhe trajtohen pa dallime mes tyre.
 5. Kërkesa për informim duhet të përmbajë:
 6. emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;
 7. adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni; c) përshkrimin e informacionit që kërkohet;
 8. formatin në të cilin preferohet informacioni;
 9. çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar.
 10. Në qoftë se kërkesa për informim nuk e përcakton formatin në të cilin kërkohet informacioni, ai jepet në mënyrën më të efektshme dhe me koston më të ulët për bashkinë.

Neni 134

Afati për Marrjen e Informacionit

 1. Autoriteti publik trajton kërkesën për informim, duke parashtruar informacionin e kërkuar sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të saj, përveç rasteve kur ligji i posaçëm parashikon ndryshe.
 2. Kur autoriteti publik që merr kërkesën për informim ia dërgon atë një autoriteti tjetër, ai kthen përgjigje jo më vonë se 15 ditë pune nga dita e mbërritjes së kërkesës në autoritetin e parë.
 3. Afati i parashikuar mund të zgjatet me jo më shumë se 5 ditë pune për një nga shkaqet e mëposhtme:
 4. nevoja për të kërkuar dhe shqyrtuar dokumente të shumta e voluminoze;
 5. nevoja për t’i shtrirë kërkimet në zyra dhe mjedise që janë fizikisht të ndara nga zyra qendrore e bashkise;
 6. nevoja për t’u konsultuar me autoritete të tjera publike përpara marrjes së një vendimi për plotësimin ose jo të kërkesës.

Vendimi për zgjatjen e afatit i njoftohet menjëherë kërkuesit

Neni 135

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve.

 1. Koordinatori per te Drejten e Informimit, mban dhe bën publik një regjistër të posaçëm, ku pasqyrohen të gjitha kërkesat për informim dhe informacionet e dhëna në përgjigje të tyre.
 2. Ky regjistër përditësohet çdo 3 muaj dhe publikohet në faqen e internetit të bashkisë, si dhe në mjediset e pritjes së publikut në Sektorin e Informimit dhe Maredhenieve me Publikun. Identiteti i kërkuesve të informacionit nuk pasqyrohet në regjistër.

Neni 136

Kompetencat e Koordinatorit për të Drejtën e Informimit

Koordinatori për të Drejtën e Informimit ushtron kompetencat e mëposhtme:

 1. I mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij;
 2. Krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar.
 3. Bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj;
 4. Regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;
 5. Dërgon kërkesën për informim të një autoriteti tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar;
 6. Verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të ligjit.
 7. Kryen njoftimet paraprake, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.

KREU XI

Dispozita perfundimtare dhe kalimtare

Neni 137

Strukturat për Zbatimin dhe Përditësimin e Rregullores

 1. Personeli i bashkise është i detyruar të zbatojë kërkesat e kësaj rregulloreje.
 2. Drejtoritë dhe Sektoret e Bashkise, mbështetur në kërkesat e kësaj rregulloreje, të marrin të gjitha masat dhe të hartojnë dosjen me përshkrimin e funksioneve specifikat e procedurave të punës së tyre në drejtori apo sektor.
 3. Drejtoritë dhe Sektoret kanë të drejtë të hartojne modalitete, rregulla, kërkesa dhe procedura që i shërbejnë efektivitetit të shërbimit të administratës së institucionit.
 4. Këto rregulla, pasi miratohen nga eprori direkt, bëhen pjesë integrale e kësaj rregulloreje.
 5. Drejtoria e Burimeve Njerëzore, ngarkohet:
 6. të shpërndajë rregulloren për çdo punonjës;
 7. të regjistrojë masat që jepen për punonjësit që shkelin rregulloren dhe të bëjë propozimet për fillimin e procedurës për masat administrative sipas përcaktimeve ligjore;
 8. të propozojë ndryshime të rregullores.

Neni 138

Dispozita kalimtare

 1. Deri ne momentin e hyrjes ne fuqi te vendimeve te marra ne baze te kesaj Rregulloreje, jane ne fuqi rregullat dhe udhezimet qe jane miratuar para hyrjes ne fuqi te kesaj rregulloreje, per sa eshte e mundur qe ato zbatohen ne menyre te ngjashme.
 2. Te gjitha aktet e brendshme, qe bien ndesh me kete rregullore shfuqizohen.

Kjo rregullore hyn ne fuqi me date  01/01/2020 .